Medfield genomför företrädesemission av units

Medfield genomför en säkerställd företrädesemission av units. Varje unit består av två (2) nya aktier och en (1) teckningsoption av serie TO1. Teckningskursen per unit är 10,40 SEK. Befintliga ägare äger företrädesrätt att teckna units i förhållande till det antal aktier innehavaren tidigare äger. Units som inte tecknas med stöd av företrädesrätten erbjuds allmänheten. Teckningstid: 22 november – 6 december 2019.

Bolaget tillförs 16,7 MSEK genom företrädesemissionen och högst 24,9 MSEK genom teckningsoptionerna. Emissionslikviden från företrädesemissionen avses användas till att finansiera den löpande verksamheten samt till rekrytering och etablering av en sälj-, marknads- och eftermarknadsorganisation för att möta intresset från marknadens aktörer.

Företrädesemissionen genomförs genom utgivande av uniträtter. De som på avstämningsdagen den 21 november 2019 är aktieägare i bolaget äger företrädesrätt att teckna units i förhållande till det antal aktier innehavaren tidigare äger. Units som inte tecknas av teckningsberättigade aktieägare inom ramen för den primära företrädesrätten ska erbjudas samtliga aktieägare samt allmänheten.

Innehavare av aktier kommer att erhålla en (1) uniträtt för varje aktie de ägde den 21 november 2019. Sexton (16) uniträtter berättigar till teckning av en (1) unit bestående av två (2) nya aktier och en (1) teckningsoption av serie TO1. Teckningskursen per unit är 10,40 SEK, motsvarande en teckningskurs om 5,20 SEK per aktie.

En (1) teckningsoption av serie TO1 berättigar innehavaren till teckning av en (1) ny aktie i bolaget. Teckningskur­sen av uppgår till 65 procent av den genomsnittliga volymvägda kursen för aktien enligt Spotlight Stock Markets officiella kursstatistik under den period på tio (10) handelsdagar som slutar två (2) bankdagar innan utnyttjandeperioden börjar, dock lägst 0,08 SEK (aktiens kvotvärde) och högst 15,50 SEK per aktie. Teckning av aktier i bolaget med stöd av teckningsoptioner av serie TO1 ska äga rum under perioden från och med den 7 december 2020 till och med den 16 december 2020. Teckning av units sker under perioden från och med den 22 november 2019 till och med den 6 december 2019.

Till höger finns memorandum och anmälningssedel utan företräde för nedladdning.

Dokument

Företrädesemissionen i sammandrag


Teckningskurs per unit

10,40 SEK/unit (5,20 SEK per aktie, teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt).Teckningsperiod

22 nov – 6 dec 2019Handel med uniträtter

22 nov – 4 dec 2019Handel med BTU

22 nov 2019 – till dess att företrädesemissionen registrerats hos BolagsverketTeckningsperiod teckningsoption TO1

7 dec – 16 dec 2020


Investerarpresentationer

Bolagets Vd, Stefan Blomsterberg presenterar bolaget

Medfield Diagnostics – Stora Aktiedagen Stockholm 25 november

Medfield har lösningen på en av sjukvårdens stora utmaningar

Medfield har utvecklat produkten MD100, vilken syftar till att hjälpa stroke- och traumapatienter att få rätt behandling i tid. Idag utförs behandlingar av stroke- och traumapatienter ofta för sent, vilket leder till mer komplicerade skador och längre och svårare rehabilitering eller i värsta fall dödsfall.

 

Genom att effektivisera prehospital strokevård och minska
tiden till diagnos  kan det kliniska utfallet förbättras dramatiskt

Medfield är starkt positionerade i en växande marknad för behandling av stroke

Medfield anser sig vara väl positionerade för att växa tillsammans med utvecklingen av marknaden. Den globala marknaden för behandling av stroke uppskattades till 28,3 MdUSD år 2018 och bedöms mellan åren 2019-2025 att växa med en genomsnittlig årlig tillväxttakt om 6,9 procent, till 44,5 MdUSD år 2025.1 Nedan illustreras den beräknade marknadstillväxten för strokebehandling. Medfields MD100 är en konkurrenskraftig produkt som är lösningen på ett stort problem inom denna marknad, nämligen brist på tidig diagnostik för stroke- och traumapatienter.

 

Globala marknaden för strokebehandling
– Estimerad till 44,5 MdUSD år 2025.1


[1] Global Market Insights. Stroke Management Market Size By Type. 2019. Informationen är oreviderad.

Medfield Diagnostics Aktiebolags styrkor och konkurrensfördelar

Kommersialisering och CE-märkning av MD100 under 2020
Medfield har i över tio år arbetat med forskning och utveckling för att ta fram MD100. Utvecklingen är nu i slutfasen, kliniska prövningar är genomförda och bolaget har byggt upp kunskapen som behövs för att kommersialisera produkten.

Med hjälp av den före­stående företrädesemissionen samt bolagets go-to-market strategi, bedömer styrelsen att MD100 erhåller CE-märk­ning samt att Medfield påbörjar kommersialiseringen av produk­ten, under 2020.

Dialoger med flera stora internationella kunder
Bolaget har under lång tid skapat ett brett nätverk av forskare och kliniker som är intresserade av att använda MD100. Idag för Med­field dialoger med flera stora internationella kunder om potentiella affärer för MD100. Dialoger förs med några av de ledande före­tagen och institutionerna som påverkar och utvecklar vårdsystem samt behandlingsriktlinjer inom stroke- och traumavård.

Medfields teknologi- och produktplattform, samt de möjligheter dessa ger att påverka viktiga vårdförlopp, väcker ett stort intresse och stora förväntningar. Dialogerna skapar goda förutsättningar och möjligheter till framtida affärer och samarbeten. Nya kontakter skapas kontinuerligt och nya samarbetsmöjligheter utvärderas.

Medfields produkt MD100 har potential att radikalt förändra stroke- och traumavården
Över- och undertriagering utgör ett stort problem vid strokedi­agnostisering. En övertriagering kan medföra att patienten får genomgå dyra, onödiga och ej hälsosamma undersökningar såsom datortomografi (CT), medan en undertriagering kan medföra att en allvarlig hjärnskada inte upptäcks i tid.

Under förutsättningen att MD100-systemet implementeras till fullo i en fortsatt framtida utvecklad vårdprocess, bedömer bolaget att tidsåtgången till korrekt behandling och kostnader har potential att kraftigt reduceras samt att majoriteten av över- och undertriageringar kan hanteras mer effektivt av både ambulans- och akutvårdpersonal.