TLV utvärderar Strokefinder

Tandvårds och läkemedelsverket (TLV), som granskar och tar beslut om vilka läkemedel som ska ingå i högkostnadsskydden, har även i uppdrag av regeringen att, i form av en försöksverksamhet, göra hälsoekonomiska utvärderingar av medicintekniska produkter.

TLV har nu fattat beslut om att utvärdera Strokefinder inom ramen för denna verksamhet. I motiveringen till beslutet skriver TLV bl a:

För både medicinteknik och läkemedel gäller att en fördröjd utvärdering och introduktion skulle kunna innebära uteblivna hälsovinster och försämrad produktivitet i vården samtidigt som en tidig utvärdering innebär att bedömningar behöver göras med mindre mängd data och kunskap att tillgå. Utvärderingen av Strokefinder syftar också till att klarlägga ifall en utvärdering är möjlig att göra i ett så här tidigt skede, innan CE-märkning, samt att i möjligaste mån undersöka vad som skulle krävas för ett införande.

För Medfield är det naturligtvis positivt med ett uttalat intresse från en myndighet som TLV och företaget kommer att aktivt stödja utvärderingen.

Länkar till motsvarande nyhet på TLV’s hemsida:

www.tlv.se/forbrukningsartiklar/medicinteknikprojektet/pagaende-halsoekonomiska-bedomningar/

www.tlv.se/forbrukningsartiklar/medicinteknikprojektet/pagaende-halsoekonomiska-bedomningar/TLV-utvarderar-Strokefinder/

Nulägesrapport

I det memorandum som Medfield publicerade i samband med nyemissionen innan årsskiftet, deklarerade bolaget hur likviden skulle användas. Syftet med denna nulägesrapport är att kortfattat redogöra för status för dessa aktiviteter.

Fortsatt utveckling och industrialisering

Medfield har under årets inledande månader bedrivit ett intensivt produktutvecklingsarbete. Efter tydlig feedback från användare togs det strategiska beslutet att hoppa över en generation i utvecklingen för att gå direkt mot en produkt som även kan användas i ambulans.

• Storlek och strömförbrukning har drastiskt minskats för att medge mobil användning utanför klinik

• Produkten har integrerats hårdare och externt kablage har eliminerats för att ytterligare öka kvaliteten och robustheten i mätningarna

• Handhavandet har förenklats och kommer att ske via t ex en tablet som är trådlöst ansluten till Strokefinder

De två första punkterna är redan införda medan den tredje planeras vara klar till halvårsskiftet.

Kliniska studier och CE-märkning

Medfield har hittills inkluderat 225 patienter i tre olika kliniska studier, varav 59 med diagnosen blödning och 94 med diagnosen propp:

• Patienter med blödning kan diagnostiseras med samma säkerhet som med CT

• Knappt hälften av de patienter som skulle vara betjänta av trombolys kan identifieras

• Knappt hälften av alla patienter behöver följa det ordinarie vårdflödet (CT) innan slutlig diagnos kan fastställas

Resultaten är mycket positiva och indikerar att med Strokefinder i ambulansen kan mångdubbelt fler än dagens 10 procent få rätt behandling – och dessutom tidigare. Det finns goda skäl att dessa resultat kan förbättras, i takt med att algoritmer och metoder finslipas ytterligare. Bolaget planerar att starta en fjärde (lokal) klinisk studie innan halvårsskiftet och vara igång med den internationella multicenterstudien senare under året.

Marknads- och försäljningsaktiviteter

Bolagets marknadsföringsaktiviteter är inriktade på att skapa en bredare medvetenhet om Strokefinder – produktens nytta och möjligheter. Detta sker främst genom medverkan i nationella (t ex Flisa) och internationella fora (t ex Anglo Nordic MedTech Conference i UK och Medica i Tyskland).

Förutom att dessa aktiviteter genererar en rad intressanta projekt har de t ex resulterat i den Technology Alert som National Health Service (NHS) i Storbritannien har publicerat för Strokefinder MD100 på sin ”Horizon scanning” web-sida. Syftet är att ge beslutsfattare inom NHS en förvarning om kommande intressanta produkter så att de kan vara proaktiva i t ex sitt budget-arbete.  Det tidiga intresset från NHS visar på att det finns ett stort intresse för Strokefinder. Publiceringen kommer att sprida kunskapen om Strokefinder och därmed underlätta framtida försäljningsarbete.

Dagens försäljningsarbete är, som planerat, inriktat mot Key Opinion Leaders och den gemensamma multicenterstudien.

Tillämpningsområden utanför stroke

Tillsammans med Medfields medicinska partners planeras en inledande studie för att utröna Strokefinders förmåga att även detektera blödningar i samband med skallskador. Mer detaljer kommer om denna studie kommer att publiceras när formellt tillstånd från Läkemedelsverket har inhämtats, vilket förväntas ske innan sommaren.

Mer detaljerad information om Medfields produktutveckling och kliniska studier kan laddas ner från bolagets hemsida:

Produktutveckling & Kliniska Studier

Den Technology Alert som NHS publicerat kan även den laddas ner:

NHS Technology Alert

Sista dagen för BTA

16 januari är sista dag för handel med BTA.

Sista dag för handel med BTA (betalad tecknad aktie) kommer att äga rum den 16 januari 2014 och stoppdagen är den 21 januari 2014. BTA kommer att omvandlas till aktier den 23 januari 2014.

Företrädesemissionen i Medfield Diagnostics AB (publ) avslutades den 11 december 2013. Emissionen tecknades till cirka 38,4 miljoner kronor vilket motsvarar en teckningsgrad om cirka 250 %. Efter företrädesemissionen uppgår aktiekapitalet till 1 128 561,825 kronor fördelat på 15 047 491 aktier.

Frågor besvaras av Dag Jungenfelt, VD Medfield Diagnostics AB på tel. 070-987 28 27 eller dag.jungenfelt@medfielddiagnostics.com

Finwire om Medfield

Nyhetsbyrån Finwires chefsredaktör Mats Hård träffar Medfield Diagnostics VD Dag Jungenfelt.

Medfield Diagnostics vill nå ut i ambulanser, sneglar på USA

Medicinteknikbolaget Medfield Diagnostics, som är nyemissionsaktuellt, har under hösten arbetat vidare med sin produkt MD100 för en så tidig lansering som möjligt. Produkten, som är specialiserad på att diagnostisera stroke snabbt, har ett viktigt år framför sig. Förhoppningen är att MD 100 når ut till kliniker och ambulanser. Emissionslikviden som tagits in skall användas till aggressiva satsningar. Och det är produkten MD100 som skall nå marknaden.

MD100 skall användas vid kliniska stuider och sedan nå en CE-märkning, marknadsaktiviteter för att etablera produkten, fortsatt utveckling av MD100 med sikte på en anpassning så att det går att sälja som en global volymprodukt, kliniska studier utanför strokeområdet. Det är en diger lista för vd Dag Jungenfelt att beta av.

Men produkten är unik. Idag finns det inte någon direkt konkurrent.

- Vi har inte någon riktig konkurrent. Det är bra, men också negativt då det inte är fler som talar om det här. I Düsseldorf såg jag en verksamhet som hade en produkt som var alldeles för stor, men som på sikt kan bli en form av konkurrent. De pratar om samma saker som oss, och det tycker vi är positivt, säger Medfield Diagnostics vd Dag Jungenfelt till Finwire.

I likhet med de flesta medicinteknikbolag säljer företaget inte en produkt som kan plockas ned från hyllan. Området för stroke får betecknas som tämligen smalt. Strategin från Dag Jungenfelts håll är att nå rätt kliniker och rätt strokeläkare.

- Vi måste jobba med flera kliniker samtidigt. Men vi vill inte bara ha patienter. För oss är urvalet av kliniker viktigt. Vi vill nå de som har ett genomslag i nästa skede. Det finns ett antal strokeläkare som är tunga och om de sträcker upp handen går allt fortare, säger Dag Jungenfelt.

- Jag känner mig komfortabel med att vi har en bra diskussion och en bra process. Vi har ganska bra kontakter. Göteborg är framstående exempelvis inom stroke, fortsätter medicinteknikbolagschefen.

Ur ett samhällsnyttigt perspektiv är det ambulanserna som skall ha produkten.

- Det fulla värdet av vår produkt får man ut om man sätter ut den i ambulansen. Den tidigaste punkten för diagnos är när en läkarbil eller ambulans ankommer till platsen där en person kan ha drabbats av stroke, säger han. Han räknar med att produkten på sikt kommer att finnas såväl i ambulanser som på exempelvis akutkliniker. Men den är inte att bara att installera. Det kräver också förändrade rutiner.

- Men det är inte bara vi som vill få ut den i ambulansen för att göra mest nytta. De ansvariga i ambulansvården vill ju ha det, fortsätter Dag Jungenfelt.

I första hand riktas blickarna och energin mot den skandinaviska marknaden, som enligt Dag Jungenfelt skall betecknas som en hemmamarknad. Vid sidan av Skandinavien riktas fokus mot Tyskland och Storbritannien. Men för att komma ut Europa skall CE-märkningen bli klar.

- Vi gör en svensk studie i det första och andra kvartalet. Parallellt med det startar vi upp den internationella studien. Det kommer att ligga till grund för CE-märkningen, säger Dag Jungenfelt.

- Efter det är det svårt. USA-marknaden är såklart väldigt intressant. Vi sneglar redan nu på FDA-godkännande, fortsätter Dag Jungenfelt och uppger att i samband med CE-märkningen skall företaget göra de anpassningar som behövs för att trycka igenom produkten hos det mäktiga amerikanska organet FDA.

Men det är inte bara att erhålla ett godkännande och sedan sälja. Produkten kräver en anpassning såväl på kliniken som i ambulanser, uppger Medfield Diagnostics-chefen. Därav är det viktigt att få rätt kliniker som referenser.

I sitt senaste memorandum skrev företaget att det finns i huvudsak tre alternativ för tillväxt.
1. Fortsatt organisk tillväxt, utan ytterligare kapitaltillskott.
2. Ökad tillväxttakt, genom till exempel ytterligare nyemission.
3. Försäljning av bolaget eller delar av verksamheten till en aktör med globala marknadskanaler.

Enligt Dag Jungenfelt är samtliga aktuella och deras aktualitet beror på hur företaget utvecklas under de kommande åren. Emissionen skall skapa det nödvändiga kapital som gör att företaget kan hålla igång fram till 2015, då också break even väntas nås. Om kapital skall tas in framöver är det inte till forskning utan till ytterligare marknadsbearbetningar.

- Vi vill komma till en punkt där vi antingen kan fortsätta enligt den här utvecklingstakten eller så gör vi en ytterligare nyemission och investerar i en snabbare etableringstakt. Det tredje alternativet är att vi köps upp. Det vi kommer att vara begränsade av oss om exempelvis 18 månader. Det är hur vi skall kunna växa i land för land. Då kan det krävas ytterligare kapital, säger Medfield Diagnostics-chefen.

Enligt Dag Jungenfelt tittar de stora drakarna på bolaget redan. Men Medfield Diagnostics storlek och det faktum att de inte bevisat sig marknadsmässigt gör att produkten inte är riktigt intressant ännu för jättarna. Men han ser inte heller det som självklart att man skall köpas upp för att nå nödvändig distribution.

- Det kommer en punkt där det blir svårt att vara ensam. Då kan man teckna distributionsavtal eller så får man bli en del av något större, avslutar han.

Text: Mats Hård, finwire.se

Teckningstiden inleds

Idag 27 november inleds teckningstiden i Medfield AB:s (publ) företrädesemission av högst 2 149 641 aktier. Vid full teckning ger emissionen Medfield ett tillskott på cirka 15,4 miljoner kronor före emissionskostnader. Medfield har erhållit teckningsförbindelser och avsiktsförklaringar om cirka 7 miljoner kronor vilket tillsammans motsvarar cirka 45 % av emissionsbeloppet. Även allmänheten ges rätt att teckna i emissionen. Teckningskursen är 7,15 SEK/aktie.

Medfields planerade milstolpar
Q4 2013 – Ny produkt MD100 och resultat från kliniska studier presenteras.
Q1 2014 – MD100 installeras, såväl på klinik som i ambulans.
Q2 2014 – Initiala resultat från MD100 presenteras. Multicenterprojekt med key opinion leaders lanseras.
Q3 2014 – Studie för diagnos av skallskador inleds.
Q4 2014 – MD100 CE märkt för diagnos både prehospitalt och på sjukhus och system försålda till key opinion leaders.
2015 – Break-even uppnås.

Teckningsförbindelser och avsiktsförklaring
Bolaget har tecknat avtal om teckningsförbindelser motsvarande cirka 5,7 MSEK och mottagit en avsiktsförklaring från Almi Invest AB motsvarande cirka 1,3 MSEK vilket tillsammans motsvarar cirka 7 MSEK och 45 % av emissionsbeloppet.

Erbjudandet i sammandrag
• Teckningstid: 27 november – 11 december 2013.
• Teckningskurs: 7,15 SEK per aktie. Courtage utgår ej.
• Företrädesrätt att teckna aktier har de som på avstämningsdagen den 22 november 2013 var aktieägare, varvid innehav av en (1) aktie ger rätt till en (1) teckningsrätt. Sex (6) teckningsrätter ger rätt till teckning av en (1) ny aktie.
• Avstämningsdag var den 22 november 2013. Sista dag för handel i Bolagets aktie inklusive rätt att erhålla teckningsrätter var den 19 november 2013 och första dag exklusive rätt att erhålla teckningsrätter var den 20 november 2013.
• Handel med teckningsrätter sker på AktieTorget under perioden 27 november – 6 december 2013.
• Handel med BTA (betald tecknad aktie) sker på AktieTorget under perioden 27 november 2013 tills Bolagsverket registrerat emissionen. Registrering beräknas ske omkring mitten av januari 2014.
• Erbjudandet omfattar högst 2 149 641 aktier, motsvarande 15 369 933 SEK. Antal aktier innan nyemission är 12 897 850 stycken.

Corpura AB har agerat rådgivare i samband med emissionen.

Frågor besvaras av Dag Jungenfelt, VD Medfield Diagnostics AB på tel. 070-987 28 27 eller dag.jungenfelt@medfielddiagnostics.com

Investerarträffar

I samband med Medfields planerade företrädesemission kommer Medfield informera om bolagets framtidsplaner på ett antal investerarträffar samt hålla en webbhearing via AktieTorget.

AktieTorgdag i Göteborg
Var: Radisson Blu, Södra Hamngatan 59-65
När: 27 november kl 18.00
Anmälan via: Vast@aktietorget.se

Webbhearing på AktieTorgets hemsida
Var: www.aktietorget.se
När: 2 december kl 10.00

AktieTorgdag i Nyköping
Var: Scandic City Nyköping, Brunnsgatan 31
När: 3 december kl 17.00
Anmälan via: stenwkonsult@gmail.com

AktieTorgdag i Stockholm
Var: Scandic Anglais Hotell
När: 4 december kl 15.30
Anmälan via: eva@aktietorget.se alt på tel 08-545 038 05

AktieTorgdag i Uppsala
Var: Salagatan 18 A, Uppsala
När: 5 december kl 18.00
Anmälan via: jan.frischenfeldt@aktietorget.se eller tel. 0708–79 65 37

Frågor besvaras av Dag Jungenfelt, VD Medfield Diagnostics AB på tel. 070-987 28 27 eller dag.jungenfelt@medfielddiagnostics.com

Anmälan till emission

Offentliggörande av memorandum, 6-sidig teaser och anmälningssedel

Med anledning av företrädesemissionen, vilken inleds den 27 november 2013, publiceras härmed memorandum, 6-sidig teaser och anmälningssedel på Medfield och AktieTorgets respektive hemsida.

Frågor besvaras av Dag Jungenfelt, VD Medfield Diagnostics AB på tel. 070-987 28 27 eller dag.jungenfelt@medfielddiagnostics.com

Kort om Medfield Diagnostics AB (publ)
Medfield Diagnostics har som mål att underlätta diagnostiseringen av en stroke. Om man på ett tidigt stadium kan avgöra om stroke beror på en blödning eller propp kan rätt behandling sättas in betydligt tidigare än idag. Därigenom elimineras mycket lidande hos drabbade patienter och det sparas mycket stora vård- och rehabiliteringskostnader för samhället. En tidig version av Medfields produkt, Strokefinder R10, finns på sjukhus sedan 2010 och används av läkare som bedriver forskning inom stroke.

Ladda ner IM (32 sid) som pdf

Ladda ner 6-sidig information som pdf

Ladda ner särskild anmälningssedel

Kommuniké Extra Stämma

Kommuniké från extra bolagsstämma

Idag, den 18 november 2013, hölls en extra bolagsstämma i Medfield Diagnostics Aktiebolag (publ). Nedan följer de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades enhälligt.

Godkännande av styrelsens beslut om nyemission (punkt 7)
Stämman godkände styrelsens beslut om företrädesemission. Bolagets aktiekapital ska öka med högst 161 223,075 kronor genom nyemission av högst 2 149 641 aktier med företrädesrätt för aktieägarna på följande villkor. En befintlig aktie på avstämningsdagen den 22 november 2013 ska berättiga till en teckningsrätt. Sex teckningsrätter ska berättiga till teckning av en ny aktie till teckningskursen 7,15 kronor per aktie. Aktier som inte tecknas med företrädesrätt ska tilldelas dem som tecknat utan stöd av teckningsrätt. Tilldelning sker på följande grunder:

i. I första hand ska tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter ske till dem som också tecknat aktier med stöd av teckningsrätter, oavsett om de var aktieägare på avstämningsdagen eller inte. Om tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal teckningsrätter som utnyttjats för teckning av aktier och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

ii. I andra hand ska tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter ske till övriga som anmält sig för teckning utan stöd av teckningsrätter. Om tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal aktier som var och en anmält för teckning och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

Teckningsperioden ska löpa från och med den 27 november 2013 till och med den 11 december 2013. Styrelsen ska ha rätt att förlänga teckningsperioden.

Teckning med stöd av teckningsrätter ska ske genom betalning. Teckning utan stöd av teckningsrätter ska ske på teckningslista varvid betalning ska ske enligt besked på avräkningsnotan, dock senast en vecka från besked om tilldelning.

Nya aktier ska berättiga till utdelning från och med den första avstämningsdag för utdelning som infaller efter att aktien registrerats hos Bolagsverket.

Frågor besvaras av Dag Jungenfelt, VD Medfield Diagnostics AB på tel. 070-987 28 27 eller dag.jungenfelt@medfielddiagnostics.com

Kort om Medfield Diagnostics AB (publ)
Medfield Diagnostics har som mål att underlätta diagnostiseringen av en stroke. Om man på ett tidigt stadium kan avgöra om stroke beror på en blödning eller propp kan rätt behandling sättas in betydligt tidigare än idag. Därigenom elimineras mycket lidande hos drabbade patienter och det sparas mycket stora vård- och rehabiliteringskostnader för samhället. En tidig version av Medfields produkt, Strokefinder R10, finns på sjukhus sedan 2010 och används av läkare som bedriver forskning inom stroke.

Läs kommunikén som pdf

Medica 2013

medica_1301_tm10_cmyk01Välkommen till Düsseldorf och Medica 2013, 20-23 november. Det är världens största medicinska marknadsplats där nu Medfield Diagnostics ställer ut för första gången. På Medica 2013 kommer vi att smyglansera Strokefinder M100. Det är ingen produktrelease med pukor och trumpeter, men vi kommer att beskriva vårt nya produktkoncept och vad de positiva resultaten från våra kliniska studier betyder för strokevården. Förhoppningsvis kommer vi även att träffa potentiella partners, umgås med key opinions leaders och nätverka med övriga branschkollegor.

Medfield Diagnostics kommer att ställa ut i Business Swedens samlingsmonter D18/D20 i Hall 1.

Mässans öppettider är onsdag 20 nov till fredag 22 nov, kl 10:00–18:30 och lördag 23 nov kl 10:00–17:00.

Till Medica, som är världens största årligen återkommande medicinska mässa, kom förra året 134.482 besökare från 120 länder, varav 46% var från utanför Europa. 4.571 utställare från hela världen ställde ut på 116.000 kvm monteryta.

Läs mer om mässan på www.medica.de

Välkommen!

Beslut om emission

Beslut om expansiv företrädesemission för att möta intresset för tidig stroke-diagnostik

Mot bakgrund av den positiva respons från key opinion leaders, framförallt gällande Medfields mobila enhet som ska användas i akutsjukvården, bl.a. ambulanser, har styrelsen i Medfield Diagnostics AB (publ) den 29 oktober 2013 beslutat, villkorat av godkännande vid kommande extra bolagsstämma, om en företrädesemission av högst 2 149 641 aktier. Vid full teckning ger emissionen Medfield ett tillskott på cirka 15,4 miljoner kronor före emissionskostnader. Medfield har erhållit teckningsförbindelser och avsiktsförklaringar om cirka 7 miljoner kronor vilket tillsammans motsvarar cirka 45 % av emissionsbeloppet. Även allmänheten ges rätt att teckna i emissionen. Kallelse till extra bolagsstämma publiceras i samband med detta pressmeddelande.

Bakgrund och motiv för emissionen
Medfield genomförde under våren 2013 en företrädesemission om ca 5,5 MSEK som blev tecknad till 228 %. Bolaget har sedan dess mottagit positiv respons från key opinion leaders, framförallt gällande Bolagets mobila enhet som ska användas i akutsjukvården, bl.a. ambulanser. Med bakgrund av det stora intresset vill Bolaget påskynda en CE-märkning och därmed en marknadslansering för den mobila enheten.

Medfield utvecklar mikrovågsbaserade diagnostikinstrument för att särskilja stroke orsakad av propp från stroke orsakad av blödning. Instrumenten är avsedda för användning på såväl sjukhus som i ambulanser. Därmed kan fler patienter få korrekt behandling – och dessutom möjliggörs behandling betydligt tidigare än idag. Tekniken har fördelar gentemot röntgen av främst två anledningar, dels att utrustningen kan göras kompakt och mobil, vilket är förutsättningen för tidigare behandling – dels att diagnostiken bygger på mikrovågor med mycket låg effekt vilket gör att instrumentet kan användas för kontinuerlig övervakning av t ex TIA-patienter. Sammantaget innebär det att Medfields produkter har potential att förändra standarden för diagnos och behandling av akut stroke.

Medfield har de senaste åren bedrivit tre kliniska studier. Resultaten från dessa studier har tydligt påvisat teknologins potential att särskilja blödning från propp. När det gäller monitorering av TIA-patienter har ingen av de patienter som inkluderats drabbats av en full stroke, vilket inneburit att Bolaget hittills inte kunnat erhålla relevanta mätresultat för TIA-övervakning.

Parallellt med slutförandet av den tredje studien har Medfield:
• Etablerat kontakter med ledande stroke centra, genomfört en förstudie med avseende på strokediagnostik i Storbritannien och Tyskland samt genomfört en fördjupad hälsoekonomisk analys med Västra Götalandsregionen.
• Bedrivit en intensiv produktutveckling av den produkt som, via CE-märkning, kommer att lanseras för operativ användning i vården – M100

Baserat på den ökade kunskapen med avseende på samhällsnytta, marknadspotential och kundintresse har Medfield under hösten ökat såväl fokus som utvecklingstakt för att säkerställa en tidig lansering av M100 för diagnos i ambulans och på sjukhus. Baserat på de framsteg som gjorts inom produktutvecklingen, ser Medfield nu en möjlighet att lansera M100 för diagnos av akut stroke i ambulans tidigare än planerat.

Medfield avser att vidareutveckla M100 i takt med att nya kundkrav och ny teknologi blir tillgänglig. Bolaget arbetar med en produktplan som inkluderar såväl smidigare och effektivare lösningar för strokediagnostik som expansion mot nya tillämpningsområden.

Fokuseringen på Medfields huvudtillämpning – tidig särskiljning mellan blödning och propp – påverkar lanseringen av produkter för övervakning av TIA-patienter men påverkar inte Bolagets ambition att under 2014 etablera försäljning.

Medfields uppskattade tidplan för kommande aktiviteter
Q4 2013 – Ny produkt M100 och resultat från kliniska studier presenteras.
Q1 2014 – M100 installeras, såväl på klinik som i ambulans.
Q2 2014 – Initiala resultat från M100 presenteras. Multicenterprojekt med key opinion leaders lanseras.
Q4 2014 – M100 CE märkt för diagnos i både ambulans och på sjukhus

Teckningsförbindelser och avsiktsförklaring
Bolaget har tecknat avtal om teckningsförbindelser motsvarande cirka 5,7 MSEK och mottagit en avsiktsförklaring från Almi Invest AB motsvarande cirka 1,3 MSEK vilket tillsammans motsvarar cirka 7 MSEK och 45 % av emissionsbeloppet.

Teckningsförbindelser sker genom vederlagsfri överlåtelse av teckningsrätter från huvudägare, Andreas Fhager och Mikael Persson genom Electromagnetic Consulting Sweden AB, till ett konsortium av nya investerare. Ingen ersättning utgår till de nya investerarna för teckningsförbindelsen. Likvid har dock inte säkerställts på förhand.

Erbjudandet i sammandrag
• Teckningstid: 27 november – 11 december 2013.
• Teckningskurs: 7,15 SEK per aktie. Courtage utgår ej.
• Företrädesrätt att teckna aktier har de som på avstämningsdagen den 22 november 2013 är aktieägare, varvid innehav av en (1) aktie ger rätt till en (1) teckningsrätt. Sex (6) teckningsrätter ger rätt till teckning av en (1) ny aktie.
• Avstämningsdag är den 22 november 2013. Sista dag för handel i Bolagets aktie inklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 19 november 2013 och första dag exklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 20 november 2013.
• Handel med teckningsrätter sker på AktieTorget under perioden 27 november – 6 december 2013.
• Handel med BTA (betald tecknad aktie) sker på AktieTorget under perioden 27 november 2013 tills Bolagsverket registrerat emissionen. Registrering beräknas ske omkring mitten av januari 2014.
• Erbjudandet omfattar högst 2 149 641 aktier, motsvarande 15 369 933 SEK. Antal aktier innan nyemission är 12 897 850 stycken.

Villkor och anvisningar samt ytterligare information om teckningsförbindelser kommer att offentliggöras i memorandum senast i samband med att teckningstiden inleds.

Corpura AB har agerat rådgivare i samband med emissionen.

Frågor besvaras av Dag Jungenfelt, VD Medfield Diagnostics AB på tel. 070-987 28 27 eller dag.jungenfelt@medfielddiagnostics.com

Kort om Medfield Diagnostics AB (publ)
Medfield Diagnostics har som mål att underlätta diagnostiseringen av en stroke. Om man på ett tidigt stadium kan avgöra om stroke beror på en blödning eller propp kan rätt behandling sättas in betydligt tidigare än idag. Därigenom elimineras mycket lidande hos drabbade patienter och det sparas mycket stora vård- och rehabiliteringskostnader för samhället. En tidig version av Medfields produkt, Strokefinder R10, finns på sjukhus sedan 2010 och används av läkare som bedriver forskning inom stroke.

Läs pressmeddelandet som pdf

Links:nike tn requinnike tn requinnike tn pas chernike tn pas chernike tn pas chernike air max pas chernike air max pas chernike air max pas chernike air max pas chernike air max pas cherWomens Air Jordan 5Womens Air Jordan 4Womens Air Jordan 3.5Womens Air Jordan 3Air Jordan XX8Air Jordan 14 (XIV)Air Jordan 13 (XIII)Air Jordan 12 (XII)Air Jordan 11 (XI)Air Jordan 10 (X)