Delårsrapport Första kvartalet 2015

Sammanfattning av rapportperioden 1 januari – 31 mars 2015 Omsättningen uppgick till 282 (138) KSEK Resultat efter finansiella poster uppgick till –2 675 (-1 048) KSEK Resultat per aktie uppgick… läs mer

Certifiering av Strokefinder MD100 klar

Efter flera månader av tester och utvärderingar har Medfiled Diagnostics nu erhållit certifikat att Strokefinder MD100 uppfyller den internationella standarden för medicinteknisk utrustning. – Certifieringen är ett kvitto på att… läs mer

Certifiering av Strokefinder MD100

Medfield Diagnostics har, tillsammans med Intertek, arbetat mot en certifiering av Strokefinder MD100 innan slutet av första kvartalet. Den generellt höga beläggningen inom test- och certifieringsbranschen för medicinskteknisk utrustning påverkar… läs mer

Företrädesemissionen kraftigt övertecknad

Företrädesemissionen i Medfield Diagnostic AB (publ) avslutades den 18 februari 2015. Emissionen tecknades till cirka 55,3 miljoner kronor, inklusive teckningsförbindelser, detta motsvarar en teckningsgrad om cirka 257 %. 99,1 %… läs mer

Medfield beviljas ca 8,8 MSEK i EU-finansiering

Medfield Diagnostics har fått två ansökningar om EU-medel beviljade. Båda ansökningarna är inom programmet Eurostars, som vänder sig till små och medelstora företag med egen forskning och utveckling. Totalt rör… läs mer

Stämmokommuniké

Idag, den 27 januari 2015, hölls extra bolagsstämma i Medfield Diagnostics AB (publ). Nedan följer det beslut som fattades. Beslut fattades enhälligt. Godkännande av styrelsens beslut om nyemission med företräde… läs mer