Interim report 2019 (Swe)

Styrelsen avlämnar härmed Bokslutskommuniké 2019 för Medfield Diagnostics AB

Helåret 2019

  • Omsättningen uppgick till 4 971 (5 103) KSEK
  • Resultat efter finansiella poster uppgick till -8 087 (-7 038) KSEK
  • Resultat per aktie uppgick till -0,32 (-0,30) SEK
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten och investeringsverksamheten uppgick till -10 938 (-13 115) KSEK

Fjärde kvartalet 2019

  • Omsättningen uppgick till 1 283 (767) KSEK
  • Resultat efter finansiella poster uppgick till -2 838 (-3 600) KSEK
  • Resultat per aktie uppgick till -0,11 (-0,15) SEK
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten och investeringsverksamheten uppgick till -95 (-4 015) KSEK

För mer information kontakta:

Stefan Blomsterberg, CEO, Medfield Diagnostics AB, Tel:+46723058700, stefan.blomsterberg@medfielddiagnostics.com