Interim report First quarter 2022 (SWE)

Sammanfattning av rapportperioden 1 januari – 31 mars 2022

  • Omsättningen uppgick till 2 416 (1 697) KSEK.
  • Resultat efter finansiella poster uppgick till -1 504 (-1 960) KSEK.
  • Resultat per aktie uppgick till -0,04 (-0,06) SEK.
  • Kassaflödet från den löpande-, finansierings- och investeringsverksamheten uppgick till -3 408 (-3 590) KSEK.
  • Likvida medel uppgick vid periodens utgång till 6 649 (2 986) KSEK.

Väsentliga händelser under första kvartalet

  • I januari bekräftade Notified Body mottagandet av teknisk dokumentation för MD100 Strokefinder och påbörjade granskningsarbetet. I vecka 9 genomfördes en första revision. Nästa revision är planerad att genomföras under vecka 18. Under tiden fram till vecka 18 kommer teknisk dokumentation att granskas.

Efter den andra revisionen kommer Medfield att bli informerade om planen för det fortsatta certifieringsarbetet.

  • Finansinspektionen meddelade i februari att man har beslutat om sanktionsavgift efter påstådda avvikelser från EU:s marknadsmissbrukförordning under hösten 2019. Finansinspektionen beslutade den 25 februari 2022 om sanktionsavgift om 1 350 000 kr för bolaget. Bolaget har överklagat beslutet och har i dagsläget inte möjlighet att bedöma konsekvenserna av utgången av en sådan rättslig prövning.
  • Forskarna i Strokestudierna i Sverige, Norge och Australien har beslutat att i samverkan skriva en vetenskaplig artikel med avsikten att få den publicerad i en vetenskaplig tidskrift senare under året.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

  • Bolaget följer utvecklingen i kriget Ryssland – Ukraina och fortsätter med etablerade rutiner för riskanalysarbetet. Bolagets bedömning just nu är att konflikten kommer att ha låg påverkan på bolagets verksamhet.

VD kommentar

Året 2022 började på bästa tänkbara sätt för bolaget. Efter att ha arbetat intensivt under december månad 2021 med teknisk dokumentation, meddelade Notified Body i januari att dokumentationen var komplett och att granskningen kunde påbörjas. Detta besked gav organisationen självförtroende och positiv energi för fortsatt arbete. Revisionsarbetet för CE-certifieringen har gått enligt plan och bolaget ser fram emot kommande samarbete med Notified Body. Stage 2 audit genomförs under första veckan i maj 2022 i Medfields lokaler.

Antalet kundkontakter har ökat under perioden. Det är mycket intressant och värdefullt att få lov att ta del av all den erfarenhet som finns och som hjälper Medfield att bygga en bra marknadskommunikation. Djupintervjuer med ambulanspersonal och akutvårdspersonal kommer att ligga till grund för fortsatt utveckling av marknads- och säljmaterial. Marknadsutvecklingsprogrammen Business Sweden Catalyst Program, med fokus på UK och Nordic AMPlify Initiative, med fokus på USA, har fortsatt som planerat. Planeringen för fysiska kundbesök i UK har påbörjats och ett möte i North Carolina, USA i maj 2022 har bokats. I mars månad genomfördes uppföljningsmöte med Equinor Energy AS och med Offshore Health Services. OHS har med stort intresse påbörjat demonstrationer av MD100 Strokefinder för andra energibolag som har verksamhet på norsk sockel. Medfield besökte också neuro-avdelningen på St Olavs sjukhus i Trondheim. I Australien har teamet på Hunter Medical Research Institute (HMRI) lämnat in studieprotokollet för ambulansstudien till etisk kommitté och man räknar med att studien kan komma igång under Q2, 2022. Diskussionerna om samarbete med Royal Flying Doctors Service har fortsatt enligt plan.

De ledande forskarna för strokestudierna beslutade i februari att man avser att lämna in ett abstract till World Stroke Congress och kommer att presentera de fina resultat man uppnått i studierna i Sverige, Norge och Australien. Det är väldigt värdefullt för bolaget att ha ett så nära och väl fungerande samarbete med forskningen och vi ser fram emot kongressen i Singapore i oktober 2022.

Strokestudierna har gått in i en ny fas och Strokefinder-systemen i Sverige, Norge och i Australien har börjat uppgraderas med ny mjukvara. Kliniska data ska fortsatt samlas in och nya metoder för utveckling av nya algoritmer kommer att fortsatt vara i fokus. Detta ska skapa förutsättningar för att kunna utveckla ytterligare prestanda.

Göteborg den 22 april 2022
Stefan Blomsterberg, VD

Om Medfield

Prehospital diagnostik kan rädda liv, minimera riskerna för handikapp och därigenom minska samhällets kostnader. Medfield Diagnostics har som mål att förbättra precisionen i beslutsunderlaget vid misstänkta hjärnskador.

En snabbare och tidigare diagnos av patienter möjliggör snabbare behandling, minimerar onödigt lidande och förbättrar patientens chans till tillfrisknande vilket ger kostnadsbesparingar för vård och samhälle. För att stödja utvecklingen av effektiva vårdprocesser har Medfield Diagnostics utvecklat ett system med det primära syftet att fungera som ett kliniskt beslutsstöd i den akuta situationen för patienter med misstänkt stroke eller traumatisk hjärnskada.

MD100 Strokefinder-systemet innehåller artificiell intelligens (AI), avancerad mjukvara och mikrovågsteknologi och ska kunna användas av sjukvårdspersonal både i och utanför sjukhusmiljön.

Bolagsstruktur

Medfield innehar 100% av kapital och röster i Medfield Asia Ltd Hongkong. För närvarande bedrivs ingen verksamhet i bolaget. Koncernredovisning har inte upprättats med hänvisning till undantagsreglerna i årsredovisningslagen 7 kap 3§.

Finansiell utveckling under perioden

Rörelsens intäkter

Rörelsens intäkter under de första tre månaderna uppgick till 2 416 KSEK (1 697) och består av aktiverat arbete för egen räkning 1 814 KSEK (1 607) samt övriga rörelseintäkter inklusive förändring av lager av produkter i arbete om 602 KSEK (90).

Resultat

Bolagets resultat efter skatt för de tre första månaderna uppgick till -1 504 KSEK

(-1 960).

Likvida medel

Per den 31 mars 2022 uppgick Bolagets likvida medel till 6 649 KSEK (2 986). Kassaflöde från den löpande verksamheten under första kvartalet uppgick till

-1 594 KSEK (-1 981). Totalt kassaflöde för första kvartalet uppgick till -3 408 KSEK (-3 590).

Risker och osäkerhetsfaktorer

Medfield är genom sin verksamhet utsatt för risker av både rörelsekaraktär och finansiell karaktär. Inom Bolaget pågår en kontinuerlig process för att identifiera förekommande risker och för att kunna bedöma hur dessa skall hanteras.

I tillägg till styrelsen använder bolaget kvalificerade rådgivare inom teknik, juridik och finans för att minimera risker och negativa effekter för bolaget.

Marknaderna för Medfields produkter kännetecknas av långa införsäljningstider. Bolaget verkar på marknader med stor potential men med ryckig försäljningsutveckling. För en fullständig redogörelse av identifierade risker samt företagets arbete med att hantera dessa, hänvisas till avsnittet ”Riskfaktorer” i Memorandum från 2021, som finns på Bolagets hemsida och som kan beställas från Bolaget.

Antalet utestående aktier

Aktiekapitalet uppgick i slutet av kvartal 1 till 2 665 751,62 SEK (2 284 929,98) fördelat på 35 543 355 aktier (30 465 733). Aktiens kvotvärde är 0,075 SEK (0,075). Aktien är noterad på Spotlight Stockmarket (www.spotlightstockmarket.com) med beteckningen MEDF. Bolaget innehar inga egna aktier.

Personaloptionsprogram

Medfield har av bolagsstämman beslutade personaloptionsprogram. Fullt nyttjade omfattar optionsprogrammen 1 061 002 aktier. Totala utspädningen kan maximalt bli cirka 4,8%.

Redovisningsprinciper

Vid upprättande av denna delårsrapport har samma redovisningsprinciper använts som i senaste årsredovisningen med tillämpning av årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Delårsrapporten är, liksom tidigare rapporter, upprättad i enlighet med fortlevlandsprincipen.

Årsredovisning tillgänglig

Medfields årsredovisning för räkenskapsåret 2021 är planerad att publiceras på bolagets (www.medfielddiagnostics.com) och Spotlight Stockmarket (www.spotlightstockmarket.se) respektive hemsida 2022–05–10. Årsstämma i Medfield är planerad att hållas i Göteborg 2022–06–03.

Granskning av revisor

Delårsrapporten har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor.

Kommande finansiella rapporter

2022–08–26 Delårsrapport för andra kvartalet 2022

2022–10–28 Delårsrapport för tredje kvartalet 2022

2023–02–24 Bokslutskommuniké för 2022

Intygande

Styrelsen och verkställande direktören intygar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av Bolagets verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som företaget står inför. Alla framåtriktade uttalanden i denna rapport baseras på Bolagets bästa bedömning vid tidpunkten för rapporten. Som alla framtidsbedömningar innehåller sådana uttalanden risker och osäkerheter, vilket kan medföra att det verkliga utfallet blir annorlunda.

Göteborg den 22 april 2022

Medfield Diagnostics AB (publ)

Styrelsen och verkställande direktören

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Stefan Blomsterberg, VD

Telefon: 031-160668

E-post: stefan.blomsterberg@medfielddiagnostics.com

Resultaträkning KSEK 2022-01-01-2022-03-31 2021-01-01-2021-03-31 2021-01-01 -2021-12-31
Rörelsens intäkter
Nettoomsättning 0 0 400
Förändring av lager av produkter i arbete -34 36 237
Aktiverat arbete för egen räkning 1 814 1 607 7 602
Övriga rörelseintäkter 636 54 556
Summa 2 416 1 697 8 795
Rörelsens kostnader
Halvfabrikat och komponenter -25 -145 -1 089
Övriga externa kostnader -1 796 -1 469 -7 435
Personalkostnader -2 096 -2 043 -7 531
Övriga rörelsekostnader -3 0 -3
Summa rörelsens kostnader -3 920 -3 657 -16 058
Rörelseresultat -1 504 -1 960 -7 263
Resultat från finansiella poster
Resultat från försäljning kortfristig placering 0 0 23 0
Räntekostnader 0 0 -18
Summa resultat från finansiella poster 0 0 5
Resultat efter finansiella poster -1 504 -1 960 -7 258
Periodens förlust -1 504 -1 960 -7 258
Balansräkning KSEK Not 2022-03-31 2021-03-31 2021-12-31
Tillgångar
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten 52 601 45 123 50 861
Patent, varumärke och liknande rättigheter 2 425 2 094 2 351
55 026 47 217 53 212
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag 864 864 864
Summa anläggningstillgångar 55 890 48 081 54 076
Omsättningstillgångar
Varulager mm
Varulager 1 663 1 495 1 697
Kortfristiga fordringar
Aktuella skattefordringar 272 272 214
Övriga kortfristiga fordringar 178 262 376
Förutbetalda kostnader och upplupnaIntäkter 645 595 569
1 095 1 129 1 159
Kortfristiga placeringarÖvriga kortfristiga fordringar 0 19 0
Kassa och bank 6 649 2 986 10 057
Summa omsättningstillgångar 9 407 5 629 12 913
Summa tillgångar 65 297 53 710 66 989
Balansräkning KSEK Not 2022-03-31 2021-03-31 2021-12-31
Eget kapital och skulder
Eget kapital 1
Bundet eget kapital
Aktiekapital 2 666 2 285 2 666
Reservfond 275 275 275
Fond för utvecklingsutgifter 33 668 26 190 31 928
36 609 28 750 34 869
Fritt eget kapital
Överkursfond 120 264 101 848 120 264
Balanserad förlust -93 570 -78 835 -84 573
Årets resultat -1 504 -1 960 -7 258
25 190 21 053 28 433
Summa eget kapital 61 799 49 803 63 302
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 671 405 641
Övriga kortfristiga skulder 228 1 235 841
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 2 599 2 267 2 205
Summa kortfristiga skulder 3 498 3 907 3 687
Summa eget kapital och skulder 65 297 53 710 66 989
Kassaflödesanalys Not 2022-01-01-2022-03-31 2021-01-01-2021-03-31 2021-01-01 -2021-12-31
Den löpande verksamheten
Rörelseresultat före finansiella poster -1 504 -1 960 -7 263
Erhållen ränta 0 0 -18
Erlagd ränta 0 0 0
Betald skatt -58 -58 0
-1 562 -2 018 -7 281
Ökning/minskning övriga varulager 34 -36 -237
Ökning/minskning övriga kortfristiga fordringar 122 -94 -139
Ökning/minskning leverantörsskulder 31 -79 158
Ökning/minskning övriga kortfristiga rörelseskulder -219 246 -213
Kassaflöde från den löpande verksamheten -1 594 -1 981 -7 712
Investeringsverksamheten
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar -1 814 -1 607 -7 602
Investeringar i dotterbolag -2  -2  
Kassaflöde från investeringsverksamheten -1 814 -1 609 -7 604
Finansieringsverksamheten
Nyemission 0 0 18 797
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0 0 18 797
Årets kassaflöde -3 408 -3 590 3 481
Likvida medel vid periodens början 10 057 6 576 6 576
Likvida medel vid periodens slut 6 649 2 986 10 057

Noter

Not 1      Förändring av eget kapital

Aktie-
kapital
Reserv-fond Fond för   utvecklings-utgifter   Över-
kurs-
fond
Övrigt
fritt eget
kapital
 Summa
eget
kapital
Eget kapital 2021-12-31   2 666 275 31 928 120 264   -91 832  63 302
Omföring av utvecklingskostnader  1 740  -1 740
Resultat Q1 2022  -1 504   -1 504
Eget kapital 2022-03-31   2 666 275 33 668 120 264   -95 076 61 798
Aktiekapitalet består av 35 543 355 aktier.

För mer information kontakta:

Stefan Blomsterberg, CEO, Medfield Diagnostics AB, Tel:+4631160668, stefan.blomsterberg@medfielddiagnostics.com

Medfield Diagnostics har som mål att underlätta diagnostiseringen av stroke och huvudtrauma. Om man på ett tidigt stadium kan avgöra om skadan beror på en propp eller blödning kan rätt behandling sättas in betydligt tidigare än idag. Därigenom kan det elimineras mycket lidande hos drabbade patienter och det kan sparas mycket stora vård- och rehabiliteringskostnader för samhället.