Interim report second quarter 2018 (Swe)

Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2018

·         Omsättningen uppgick till 2 711 (3 855) KSEK

·         Resultat efter finansiella poster uppgick till -2 635 (-2 329) KSEK

·         Resultat per aktie uppgick till -0,12 (-0,11) SEK

·         Kassaflödet från den löpande verksamheten och investeringsverksamheten uppgick till -6 220 (-2 972) KSEK

Sammanfattning av rapportperioden 1 april – 30 juni 2018

·         Omsättningen uppgick till 1 512 (1 676) KSEK

·         Resultat efter finansiella poster uppgick till -1 446 (-2 108) KSEK

·         Resultat per aktie uppgick till -0,07 (-0,10) SEK

·         Kassaflödet från den löpande verksamheten och investeringsverksamheten uppgick till -3 144 (-3 206) KSEK

Väsentliga händelser andra kvartalet 2018

Produktutveckling och Kvalitet

Utvecklingen av instrumentet MD100 har följt den plan som utarbetats och projektet har internt godkänts i de ”toll gates” som planerats under perioden. Instrumentet har genomgått ytterligare designförbättringar, mjukvaran har fortsatt uppgraderats och nu arbetar FoU-teamet med fokus på dokumentation, kalibrering och färdigställande av teknisk dokumentation. Leverans av tillverkade instrument från Propoint AB i Kungsbacka följer den planering som gjorts.

Bolaget har avtalat med Notified Body, Intertek, att testa MD100 mot pre-hospital standard IEC 60601-1-12 samt att därefter CE-certifiera MD100 för klinisk användning i ambulans och på sjukhus. Detta arbete följer en plan som utarbetats gemensamt av båda parterna och leds av projektledare från Intertek.

Studier

De prövarledda studierna vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset (SU) fortsatte som planerat. Hittills har totalt 97 patienter inkluderats i strokestudien VGR01 (27 patienter under 2018) och 119 patienter i traumastudien TICH01 (68 patienter under 2018).

Strokestudien MODS vid Stavanger University Hospital och Bergen University Hospital startade i februari i år och har totalt inkluderat 5 patienter.

Strokestudien vid Hunter Medical Research Institute (HMRI) i Australien startade i februari i år och har totalt inkluderat 18 patienter.

I Storbritannien fortsatte planeringen av traumastudien vid King´s Hospital. Medicine and Healthcare products Regulatory Agency (MHRA) har begärt ytterligare kompletterande information och studiestart planeras därför till Q3 2018.

Medfield har av Läkemedelsverket fått godkännande att genomföra en studie med 1000 friska frivilliga personer. Studien kommer att genomföras med stöd av företag och organisationer i Göteborgsområdet vilket effektiviserar genomförandet. Studien kommer att ge bolaget viktig information för fortsatt utveckling av algoritmer för MD100 och därigenom bidraga till CE-certifieringen. Möten med friska personer ger bolaget också möjlighet att få återkoppling på hur mätningen upplevdes. Totalt har 477 friska inkluderats i studien.

Marknad

På e-hälsomässan Vitalis 24-26 april gjorde VD Stefan Blomsterberg en presentation om Medfield. Presentationen följdes av ett stort intresse från ett flertal internationella medtech-bolag vilket gett intressanta kontakter för vidare uppföljning.

På ESOC, den Europeiska Stroke kongressen, som i år hölls i Göteborg, hade Medfield en utställning tillsammans med MEYTECH. Montern var välbesökt och deltagare på kongressen erbjöds möjligheten till testmätning i MD100. Detta var väldigt uppskattat eftersom besökarna fick bekräftelse på användarvänlighet och funktion.

Medfields grundare och styrelseordförande professor Mikael Persson presenterade tre papper om mikrovågsdiagnostik inom akut stroke- och traumavård på världskongressen i Medicinsk fysik och medicinteknik i Prag 3-8 juni 2018.

Styrelsen för Medfield Diagnostics AB beslutade i juni att bilda ett Joint Venture dotterbolag tillsammans med Business Research Ltd för att utveckla affärspotentialen i Asien och specifikt i Kina. Bolaget, Medfield Asia Ltd, kommer att ha sitt säte i Hongkong och ägas till 80 procent av Medfield och till 20 procent av Business Research Ltd. Genom samarbetet avser Medfield att snabbt kunna nå ut till en marknad med en hög tillväxtpotential där Business Research har kunskap och mångårig och erfarenhet av att etablera life science-bolag i Asien. Genom samarbetet får Medfield Asia Ltd omgående en fungerande organisation på plats.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

Medfield har blivit inbjudna att presentera MD100 på 2018 Defense TechConnect Innovation Summit & Expo i USA i oktober.

Medfield är också del av ett konsortium där Chalmers (CTH), Uppsala Universitet, WSP Sverige AB, Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI), RISE VIKTORIA AB, H&E Solutions AB och FellowBot AB ingår. Konsortiet har tillsammans med universitet och sjukhus i Kina ansökt om att genomföra ett projekt inom ”Forskning, utveckling och innovation inom life science och trafiksäkerhet”. Projektet stödfinansieras av Vinnova och intervju för projektgodkännande genomfördes i augusti.

VD kommentar

Bolaget fortsätter arbetet för en kommersialisering av MD100 och genomför flertalet aktiviteter för att förbereda marknaden. Utvecklingsteamet är fokuserade på kvalitetsarbete och på att möta de krav som presenteras i den standard som reglerar pre-hospital medicinteknik (60601-1-12). Medfield samarbetar med specialistkompetenser för att utveckla tekniken och har ett starkt fokus på att klara kraven och att möta marknadens förväntningar. Teamet arbetar systematiskt med att skapa förutsättningar för att få ett bra patientunderlag med såväl kvalitativa som kvantitativa data.

Aktien

Per den 30 juni 2018 uppgick antalet aktier i bolaget till 21 277 979.

Personaloptionsprogram

Medfield har två av bolagsstämman beslutade personaloptionsprogram. Fullt nyttjade omfattar de existerande optionsprogrammen 1 061 002 aktier. Cirka 30 procent av optionerna kvarstår i bolaget för att täcka framförallt sociala avgifter kopplade till programmet. Totala utspädningen kan maximalt bli cirka 4,8 procent.

Principer för delårsrapportens upprättande

Från och med räkenskapsåret 2014 upprättas årsredovisningen med tillämpning av årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

Granskning av revisor

Delårsrapporten har ej varit föremål för granskning av bolagets revisor.

Kommande finansiella rapporter

2018-­11-­02 Delårsrapport för tredje kvartalet 2018

2019-­02-­22 Bokslutskommuniké för 2018

Avlämnande av delårsrapport

Göteborg den 31 augusti 2018

Medfield Diagnostics AB (publ)

Styrelsen

Mikael Persson                    Styrelseordförande

Bengt Arne Sjöqvist            Styrelseledamot

Stefan Jacobsson               Styrelseledamot

Claes Bäckman                   Styrelseledamot

Erik Brobjer                           Styrelseledamot

Stefan Blomsterberg       VD