Interim report third quarter 2017

Delårsrapport 1 januari – 30 september 2017

  • Omsättningen uppgick till 6 766 (3 867) KSEK
  • Resultat efter finansiella poster uppgick till -2 394 (-3 743) KSEK
  • Resultat per aktie uppgick till -0,11 (-0,22) SEK
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten och investeringsverksamheten uppgick till -6 791 (-6 310) KSEK

Sammanfattning av rapportperioden 1 juli – 30 september 2017

  • Omsättningen uppgick till 2 911 (1 475) KSEK
  • Resultat efter finansiella poster uppgick till -65 (-999) KSEK
  • Resultat per aktie uppgick till -0,00 (-0,06) SEK
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten och investeringsverksamheten uppgick till -3 819 (-2 718) KSEK

Väsentliga händelser tredje kvartalet 2017

Studier

Ytterligare fyra MD100-system har levererats till Norge (Statoil). Tre levererades till Stavanger Universitetssjukhus och ett till Haukeland (Bergen) Universitetssjukhus. Av de totalt sex systemen skall två system ingå i studier i Stavanger, två i Bergen, ett i Bodö, Nordlandsjukhuset, och ett skall användas av Statoil på oljeplattform. Involverad klinisk personal är mycket entusiastisk och angelägen att komma igång med strokestudierna under Q4 2017.

Ett MD 100-system levererades till South West Ambulance Services Trust (SWAST) i Exeter, Storbritannien. Det används för närvarande för kliniska demos som utförs av SWAST med slutmålet att tillsammans med Medfield definiera ett nytt protokoll och en optimerad strokevårdsprocess med MD100. SWAST lånar instrumentet från Medfield som en del av Eurostar-projektet ”Strokefinder”.

Strokestudien VGR01 vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset, fortsätter och har hittills inkluderat 59 patienter av totalt planerade 500. Traumastudien TICH01 vid Sahlgrenska sjukhuset har utökats och inkluderar nu också Länssjukhuset i Sundsvall. Medfield har tränat personal på plats och de är nu redo att ta emot patienter. Traumastudien har hittills inkluderat 15 patienter av totalt planerade 250.

Medfield har via videolänk utfört utbildning och träning av personalen vid HMRI i Australien inför en pilotstudie med 50 strokepatienter. Teamet är nu redo att börja inkludera patienter så snart ansökan till australiensisk TGA (Therapeutic Goods Administration) godkänts, vilket förväntas ske i november.

Projekt

Inom ramen för EU-projektet ”Strokefinder”, fortsätter Medfield demonstrationen med samarbetspartnern South West Ambulance Services Trust (SWAST) i sydvästra England. Demonstrationen syftar till att verifiera den kliniska nytta ett MD100-system kan ge i en verklig ambulansmiljö. SWAST kommer inte genomföra några patientmätningar inom den här demonstrationen, men en dialog siktande emot en framtida utvidgning till en fullständig klinisk studie har initierats.

Medfield har erhållit ett forskningsbidrag på 200 kSEK / år i fem år från Vinnova för medverkan i ”ChaseOn”-konsortiet på Chalmers. Medlen kommer att användas för att, tillsammans med forskare på Chalmers, undersöka mikrovågssystem, algoritmer och antenner med tillämpning på framtida Medfield-instrument.

Medfield har också under perioden undertecknat ett samarbetsavtal med Sahlgrenska Science Park och Tillväxtverket, som stöds av Business Sweden avseende snabbt marknadsinträde i Storbritannien. Huvudsakliga aktiviteter är att kartlägga försäljningskanaler och identifiera beslutsfattare och övriga nyckelpersoner.

Försäljning

Ytterligare fyra system har under perioden sålts till Statoil. Dessa kommer att användas i studierna i Norge. (se Studier)

Patent

Patentet ”Linear classification of microwave scattering data” är nu godkänt och har publicerats i European Patent Bulletin 17/42 den 18 oktober i år. Patentet täcker framförallt Medfields nuvarande system med en självlärande klassificeringsalgoritm för att diagnosticera patienter.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

Intertek genomförde under oktober månad en kvalitetsrevision för uppgradering till ISO 13485:2016. Medfield har utarbetat en handlingsplan för att åtgärda de avvikelser som noterades. Planen presenteras för Intertek i november.

Bolagets CB-certifikat, (säkerhet för elektrisk utrustning) för MD100 har förnyats vilket ger bolaget förutsättningar att fortsätta med kliniska studieaktiviteter.

VD kommentar

Att skapa möjlighet att förkorta insatstiden vid Stroke och Trauma mot huvudet är väldigt värdefullt. Flera personer jag mött inom sjukvården, framförallt ambulanspersonal, beskriver att det finns ett stort behov av en snabbare metod att värdera patienternas tillstånd och att ge dem förutsättningar till bästa möjliga vård. ”Time is brain” är ett uttryck jag möts av i diskussioner med läkare och sköterskor.

Studieresultaten och teknikutvecklingen har under hösten genomgått en djupare granskning med hjälp av tre oberoende konsulter. Vi har tillsammans värderat MD100-systemets möjliga prestanda, regulatoriska status, och kommande utvecklingsbehov. Dessa nya underlag har hjälpt oss att fatta ett inriktningsbeslut med innebörd att ta MD100 vidare i CE-märkningsprocessen. Systemet skall detektera kritiska blödningar hos patienter, efter Stroke eller Trauma mot huvudet. Detta beslut ligger i linje med det investeringsmemorandum (IM) som kommunicerades i mars.

Aktien

Per den 30 september 2017 uppgick antalet aktier i bolaget till 21 277 979 st.

Principer för delårsrapportens upprättande

Fr o m räkenskapsåret 2014 upprättas årsredovisningen med tillämpning av årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

Granskning av revisor

Delårsrapporten har ej varit föremål för granskning av bolagets revisor.

Kommande finansiella rapporter

2018-02-22                           Bokslutskommuniké för 2017

Avlämnande av delårsrapport

Göteborg den 2 november 2017
Medfield Diagnostics AB (publ)
Styrelsen

Mikael Persson                   Styrelseordförande
Bengt Arne Sjöqvist            Styrelseledamot
Stefan Jacobsson               Styrelseledamot
Anna Ahlberg                      Styrelseledamot