Marknadsmeddelande 306/18 – Information om företrädesemission i Medfield Diagnostics AB

Den 5 december 2018 är sista dag för handel i bolagets aktie (MEDF) med rätt till tilldelning av teckningsrätter i emissionen. Första dag för handel i bolagets aktie utan rätt till teckningsrätter är den 6 december 2018.

För en (1) befintlig aktie erhålls en (1) teckningsrätt. Innehav av nittiosex (96) teckningsrätter, berättigar till teckning av tio (10) nya aktier, för 4,0288 SEK (10:96 á 4,0288 SEK).

Teckningsrätterna kommer att handlas på Spotlight Stock Market mellan den 11 december 2018 till och med den 7 januari 2019.

Betalda tecknade aktier kommer handlas från och med den 11 december 2018 fram till dess att emissionen är registrerad hos Bolagsverket.

Teckningstiden är den 11 december 2018 till och med den 9 januari 2019.

Information om teckningsrätter och betald tecknad aktie kommer inom kort.

Om emissionen ger upphov till omräkningsfaktor kommer flerdagarsorder i Bolagets orderbok att raderas. Detta sker i så fall efter handelsdagens slut den 5 december 2018.

Stockholm den 5 december, 2018

Spotlight Stock Market
08-511 68 000
info@spotlightstockmarket.com