Nomination Committee’s proposal for the Annual General Meeting 2019 (Swe)

Valberedningen för Medfield Diagnostics AB beslutade vid ett möte 2019-05-22 att föreslå kommande bolagstämma att

• föreslå Ole Johansson som ordförande vid stämman,
• antalet ordinarie styrelseledamöter i bolaget skall vara sex (6) och att antalet revisorer skall vara en (1) och att inga (0) revisorssuppleanter utses,
• till revisor utse ett registrerat revisionsbolag,
• arvoden till styrelsens ledamöter skall utgå, innebärande att arvode till ordförande skall utgå med två prisbasbelopp, och arvode till övriga ledamöter med ett prisbasbelopp var,
• arvode till revisor skall utgå enligt godkänd debitering för utfört arbete,
• omval sker av styrelseledamöterna Claes Beckman, Erik Brobjer, Jan Ellevset, Stefan Jacobsson, Mikael Persson och Bengt Arne Sjöqvist,
• Mikael Persson utses som styrelsens ordförande,
• Frejs Revisorer AB omväljs till revisor i bolaget,
• de riktlinjer för valberedningens uppdrag som angavs inför tidigare bolagsstämmor bör ha fortsatt giltighet
• inget arvode skall utgå till valberedningens ledamöter.

Protokoll valberedning Medfield 2019-05-22 (Swe)
Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier, konvertibler eller teckningsoptioner (punkt 17) (Swe)
Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om justering av besluten (punkt 18) (Swe)