Notice for the 2017 annual general meeting (Swe)

Aktieägarna i Medfield Diagnostics Aktiebolag (publ), kallas härmed till årsstämma den 15 juni 2017 kl. 10.00 på Konferenscentrum Wallenberg på Medicinaregatan 20 A i Göteborg. Rösträttsregistrering börjar kl. 09.30 och avbryts när stämman öppnas.

Läs hela kallelsen.