Prehospital screening

En skadad hjärna behöver komma under lämplig vård så snabbt som möjligt. Snabbare behandling leder till mindre hjärnskada och en snabbare återhämtning för patienten. Några minuters försening kan göra skillnaden mellan ett livslångt handikapp och ett självständigt liv.
Att kunna screena patienter med misstänkt hjärnskada, såsom stroke eller på grund av trauma, och differentiera patienter med svårast skador som kräver akut specialistvård, skulle minska både dödlighet och samhällskostnader.

Stroke

Behandling för strokepatienter inkluderar propplösande läkemedel och kirurgiskt avlägsnande av proppen. Båda dessa behandlingar måste inledas inom få timmar efter stroke debuten, och först efter det att diagnosen har säkerställts och blödning i hjärnan har uteslutits. Idag får alltför få strokepatienter adekvat behandling på grund av försenad diagnostik. Genom att effektivisera pre-hospital strokevård och minska tiden till diagnos kan det kliniska utfallet förbättras dramatiskt.

Traumatisk hjärnskada

Traumatisk hjärnskada kan vara allt från diffus skada, hjärnskakning eller intrakraniell blödning med klinisk svårighetsgrad allt från mindre till dödlig skada. Orsaken kan vara trafikolycka liksom fallolycka i hemmet i en åldrande befolkning. Patienter med intrakraniell blödning behöver snabb transport till neurokirurgisk vårdenhet för akut omhändertagande. Men i verkligheten transporteras många patienter med svåra hjärnskador till icke-traumacentrum som senare behöver förflyttas till traumacentrum, vilket är förknippat med betydligt högre dödlighet än en direkttransport. Genom att förbättra prehospital screening av patienter som behöver specialistvård på traumacentrum skulle dödligheten minska och utfallet förbättras för dessa patienter.

Medfield Strokefinder MD100

Strokefinder MD100 är ett instrument för kliniskt besluts-stöd vid utvärdering och prioritering av misstänkta akuta hjärnskador.

Framtida användningsområden

Det finns ett behov av att utveckla ny teknik som alternativ till dyra bildgivande enheter inom flera segment inom det medicinska området. Förutom skador i hjärnan, har mikrovågsteknik flera lovande tillämpningar om visat stor potential. Mikrovågstekniken har visat sig ge en större kontrast mellan frisk och sjuk vävnad, en egenskap som kan användas i utvecklingen av nya, mer kostnadseffektiva, bildgivande instrument.
Att hitta och utveckla nya medicinska tillämpningar för mikrovågsteknik är fokus för forskargrupperna vid Chalmers som leds av Medfields grundare Mikael Persson och Andreas Fhager. Ett stort intresse för grupperna är möjligheten att använda mikrovågsteknik för bildgivning.