Request for an extraordinary general meeting in Medfield Diagnostics AB (publ)

logo

Styrelsen för Medfield Diagnostics AB har mottagit en begäran om att kalla till extra bolagsstämma. Begäran är avsänd av Christer Jönsson som samlat aktieägare som totalt representerar mer än 10% av utestående aktier och röster.

Följande punkter önskar dessa aktieägare ta upp på den extra bolagsstämman:

  1. Bestämmande av antal styrelseledamöter. 
  2. Beslut om entledigande av och nyval av styrelseledamöter.

Denna information är sådan som Medfield Diagnostics är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2023-11-30 11:07 CET.

Mikael Persson

Styrelseordförande för Medfield Diagnostics

Telefon: 0703168161

Mail: mikael.persson@medfielddiagnostics.com

Medfield Diagnostics har som mål att underlätta diagnostiseringen av stroke och huvudtrauma. Om man på ett tidigt stadium kan avgöra om patienten har en stroke eller inte, skulle behandlingsprocessen kunna påskyndas och rätt behandling sättas in betydligt tidigare än idag. Därigenom kan det elimineras mycket lidande hos drabbade patienter och det skulle kunna sparas mycket stora vård- och rehabiliteringskostnader för samhället.