Rights issue subscribed to approximately 16 MSEK (Swe)

Företrädesemissionen i Medfield Diagnostics AB (publ) tecknades till cirka 16 miljoner kronor, inklusive teckningsförbindelser. Detta motsvarar en teckningsgrad om cirka 70 procent, varav 57 procent tecknades med företrädesrätt. Medfield tillförs därmed cirka 16 miljoner kronor före emissionskostnader.

Företrädesemissionen, som beslutades av styrelsen den 10 mars 2017 med stöd av bolagsstämmans bemyndigande, gav aktieägarna företrädesrätt att till teckningskursen 4 kronor per aktie under perioden från och med den 22 mars 2017 till och med den 5 april 2017 teckna en ny aktie för tre gamla aktier som innehades per avstämningsdagen den 17 mars 2017.

Styrelseordförande Mikael Persson kommenterar

”Emissionslikviden ger oss utrymme att verkställa vår kommunicerade plan som bland annat innehåller finansiering av teknikutveckling och nästa generations system, ingå partnerskap och fortsätta diskussionen med Key Opinoin Leaders samt fortsätta att sälja MD100 som ett forskningsinstrument. Vi kommer att förbättra vår kommunikation med aktieägare och aktiemarknaden och ser fram emot att få återkomma med löpande uppdateringar av vår verksamhet.”

Teckning och tilldelning

Genom emissionen nyemitteras 4 044 275 aktier. 3 269 740 aktier (cirka 57 procent av emissionsvolymen) tilldelades tecknare med stöd av företrädesrätt. Avräkningsnotor är planerade att skickas ut idag, den 12 april 2017. Medfield tillförs därmed cirka 16 miljoner kronor före emissionskostnader som beräknas uppgå till cirka 1,2 miljoner kronor.

Aktier och aktiekapital

Efter företrädesemissionen uppgår aktiekapitalet till 1 595 848,425 kronor fördelat på 21 277 979 aktier. Handel med betalda tecknade aktier (BTA) pågår fram till dess att företrädesemissionen har registrerats av Bolagsverket vilket beräknas ske i slutet av april 2017.

Corpura AB agerar finansiell rådgivare i samband med emissionen.

Frågor besvaras av Mikael Persson, styrelseordförande i Medfield Diagnostics AB på tel. 070-3168161 eller mikael.persson@medfielddiagnostics.com.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Medfield Diagnostics AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 april 2017.