Årstämmokommuniké

Kommuniké från årsstämma

Idag, den 19 juni 2013, hölls årsstämma i Medfield Diagnostics Aktiebolag (publ). Nedan följer de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades enhälligt.

Fastställande av resultat- och balansräkning, resultatdisposition och utdelning
Stämman beslutade att fastställa den framlagda resultat- och balansräkningen. Vidare beslutade stämman att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2012.

Ansvarsfrihet
Stämman beslutade om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör.

Styrelse och arvoden
Vid stämman omvaldes Arne Ferstad, Mikael Persson och Stefan Jacobsson som ledamöter i Medfields styrelse. Agneta Franksson och Bengt-Arne Sjöqvist nyvaldes som ledamöter. Arne Ferstad valdes till ny ordförande. Andreas Fhager kommer att delta i styrelsearbetet i sin roll som CTO i bolaget.

Stämman beslutade att arvode utgår i form av optioner, alternativt kontant ersättning, enligt följande:
• Ordförande: Kontant ersättning motsvarande två basbelopp, alternativt 30 000 optioner.
• Ledamöter: Kontant ersättning motsvarande ett basbelopp, alternativt 15 000 optioner.

Vidare beslutades att arvode till revisorer ska utgå enligt godkänd räkning och i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Styrelsen bemyndigades att vidta de smärre justeringar som kan visa sig erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket.

Frågor besvaras av Dag Jungenfelt, VD Medfield Diagnostics AB på tel. 070-987 28 27 eller dag.jungenfelt@medfielddiagnostics.com

 

Läs hela kommunikén