Beslut om emission

Beslut om expansiv företrädesemission för att möta intresset för tidig stroke-diagnostik

Mot bakgrund av den positiva respons från key opinion leaders, framförallt gällande Medfields mobila enhet som ska användas i akutsjukvården, bl.a. ambulanser, har styrelsen i Medfield Diagnostics AB (publ) den 29 oktober 2013 beslutat, villkorat av godkännande vid kommande extra bolagsstämma, om en företrädesemission av högst 2 149 641 aktier. Vid full teckning ger emissionen Medfield ett tillskott på cirka 15,4 miljoner kronor före emissionskostnader. Medfield har erhållit teckningsförbindelser och avsiktsförklaringar om cirka 7 miljoner kronor vilket tillsammans motsvarar cirka 45 % av emissionsbeloppet. Även allmänheten ges rätt att teckna i emissionen. Kallelse till extra bolagsstämma publiceras i samband med detta pressmeddelande.

Bakgrund och motiv för emissionen
Medfield genomförde under våren 2013 en företrädesemission om ca 5,5 MSEK som blev tecknad till 228 %. Bolaget har sedan dess mottagit positiv respons från key opinion leaders, framförallt gällande Bolagets mobila enhet som ska användas i akutsjukvården, bl.a. ambulanser. Med bakgrund av det stora intresset vill Bolaget påskynda en CE-märkning och därmed en marknadslansering för den mobila enheten.

Medfield utvecklar mikrovågsbaserade diagnostikinstrument för att särskilja stroke orsakad av propp från stroke orsakad av blödning. Instrumenten är avsedda för användning på såväl sjukhus som i ambulanser. Därmed kan fler patienter få korrekt behandling – och dessutom möjliggörs behandling betydligt tidigare än idag. Tekniken har fördelar gentemot röntgen av främst två anledningar, dels att utrustningen kan göras kompakt och mobil, vilket är förutsättningen för tidigare behandling – dels att diagnostiken bygger på mikrovågor med mycket låg effekt vilket gör att instrumentet kan användas för kontinuerlig övervakning av t ex TIA-patienter. Sammantaget innebär det att Medfields produkter har potential att förändra standarden för diagnos och behandling av akut stroke.

Medfield har de senaste åren bedrivit tre kliniska studier. Resultaten från dessa studier har tydligt påvisat teknologins potential att särskilja blödning från propp. När det gäller monitorering av TIA-patienter har ingen av de patienter som inkluderats drabbats av en full stroke, vilket inneburit att Bolaget hittills inte kunnat erhålla relevanta mätresultat för TIA-övervakning.

Parallellt med slutförandet av den tredje studien har Medfield:
• Etablerat kontakter med ledande stroke centra, genomfört en förstudie med avseende på strokediagnostik i Storbritannien och Tyskland samt genomfört en fördjupad hälsoekonomisk analys med Västra Götalandsregionen.
• Bedrivit en intensiv produktutveckling av den produkt som, via CE-märkning, kommer att lanseras för operativ användning i vården – M100

Baserat på den ökade kunskapen med avseende på samhällsnytta, marknadspotential och kundintresse har Medfield under hösten ökat såväl fokus som utvecklingstakt för att säkerställa en tidig lansering av M100 för diagnos i ambulans och på sjukhus. Baserat på de framsteg som gjorts inom produktutvecklingen, ser Medfield nu en möjlighet att lansera M100 för diagnos av akut stroke i ambulans tidigare än planerat.

Medfield avser att vidareutveckla M100 i takt med att nya kundkrav och ny teknologi blir tillgänglig. Bolaget arbetar med en produktplan som inkluderar såväl smidigare och effektivare lösningar för strokediagnostik som expansion mot nya tillämpningsområden.

Fokuseringen på Medfields huvudtillämpning – tidig särskiljning mellan blödning och propp – påverkar lanseringen av produkter för övervakning av TIA-patienter men påverkar inte Bolagets ambition att under 2014 etablera försäljning.

Medfields uppskattade tidplan för kommande aktiviteter
Q4 2013 – Ny produkt M100 och resultat från kliniska studier presenteras.
Q1 2014 – M100 installeras, såväl på klinik som i ambulans.
Q2 2014 – Initiala resultat från M100 presenteras. Multicenterprojekt med key opinion leaders lanseras.
Q4 2014 – M100 CE märkt för diagnos i både ambulans och på sjukhus

Teckningsförbindelser och avsiktsförklaring
Bolaget har tecknat avtal om teckningsförbindelser motsvarande cirka 5,7 MSEK och mottagit en avsiktsförklaring från Almi Invest AB motsvarande cirka 1,3 MSEK vilket tillsammans motsvarar cirka 7 MSEK och 45 % av emissionsbeloppet.

Teckningsförbindelser sker genom vederlagsfri överlåtelse av teckningsrätter från huvudägare, Andreas Fhager och Mikael Persson genom Electromagnetic Consulting Sweden AB, till ett konsortium av nya investerare. Ingen ersättning utgår till de nya investerarna för teckningsförbindelsen. Likvid har dock inte säkerställts på förhand.

Erbjudandet i sammandrag
• Teckningstid: 27 november – 11 december 2013.
• Teckningskurs: 7,15 SEK per aktie. Courtage utgår ej.
• Företrädesrätt att teckna aktier har de som på avstämningsdagen den 22 november 2013 är aktieägare, varvid innehav av en (1) aktie ger rätt till en (1) teckningsrätt. Sex (6) teckningsrätter ger rätt till teckning av en (1) ny aktie.
• Avstämningsdag är den 22 november 2013. Sista dag för handel i Bolagets aktie inklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 19 november 2013 och första dag exklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 20 november 2013.
• Handel med teckningsrätter sker på AktieTorget under perioden 27 november – 6 december 2013.
• Handel med BTA (betald tecknad aktie) sker på AktieTorget under perioden 27 november 2013 tills Bolagsverket registrerat emissionen. Registrering beräknas ske omkring mitten av januari 2014.
• Erbjudandet omfattar högst 2 149 641 aktier, motsvarande 15 369 933 SEK. Antal aktier innan nyemission är 12 897 850 stycken.

Villkor och anvisningar samt ytterligare information om teckningsförbindelser kommer att offentliggöras i memorandum senast i samband med att teckningstiden inleds.

Corpura AB har agerat rådgivare i samband med emissionen.

Frågor besvaras av Dag Jungenfelt, VD Medfield Diagnostics AB på tel. 070-987 28 27 eller dag.jungenfelt@medfielddiagnostics.com

Kort om Medfield Diagnostics AB (publ)
Medfield Diagnostics har som mål att underlätta diagnostiseringen av en stroke. Om man på ett tidigt stadium kan avgöra om stroke beror på en blödning eller propp kan rätt behandling sättas in betydligt tidigare än idag. Därigenom elimineras mycket lidande hos drabbade patienter och det sparas mycket stora vård- och rehabiliteringskostnader för samhället. En tidig version av Medfields produkt, Strokefinder R10, finns på sjukhus sedan 2010 och används av läkare som bedriver forskning inom stroke.

Läs pressmeddelandet som pdf