Delårsrapport första kvartalet 2017

Sammanfattning av rapportperioden 1 januari – 31 mars 2017

  • Omsättningen uppgick till 2 658 (1 031) KSEK
  • Resultat efter finansiella poster uppgick till -201 (-1 336) KSEK
  • Resultat per aktie uppgick till -0,01 (-0,08) SEK
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten och investeringsverksamheten uppgick till 234 (-1 058) KSEK

Väsentliga händelser första kvartalet 2017

I februari tecknade Medfield Diagnostics AB, Hunter Medical Research Institute och Hunter New England Local Health District i Australien, ett forskningsavtal kopplat till de två Strokefinder MD100 system som tidigare levererats. Samarbetet målsättning är att etablera Medfield Strokefinder system som ett prehospitalt triangeringsstöd och på sikt även som ett diagnostikverktyg för att detektera intrakraniella blödningar hos individer med kliniska symtom på stroke och trauma.

I mars månad publicerades en studie med Strokefinder av institutionen för neurokirurgi vid Sahlgrenska universitetssjukhuset i Journal of Neurotrauma. Studien ”Clinical evaluation of a microwave-based device for detection of traumatic intracranial hemorrhage” inkluderade 20 patienter inlagda för operation av kroniskt subduralhematom och 20 friska frivilliga personer. Microvågsundersökningar med Medfield Strokefinder jämfördes med resultatet av patientens CT. Resultaten visar att mikrovågs-metoden har stor potential att påvisa blödningar i den här gruppen patienter.

Det europeiska patentverket meddelade i februari att man har för avsikt att godkänna (så kallad intent to grant) Medfields patentansökan gällande mikrovågstomografi, ”System and method relating to examination of an object”. Patentet täcker framförallt bildgivande system som kan åskådliggöra uppgifter om till exempel blödningars position och storlek, vilket är en viktig del i Medfields framtida lösningar.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

I april meddelade det europeiska patentverket att man också har för avsikt att godkänna (så kallad intent to grant) Medfield Diagnostics patentansökan gällande mikrovågstomografi, ” Linear classificattion of microwave scattering data”. Patentet täcker framförallt Medfield Diagnostics nuvarande system med en självlärande klassificeringsalgoritm för att diagnosticera patienter.

Medfields samarbetspartner Statoil Petroleum AS beställde ytterligare fyra kompletta Strokefinder MD100 system i april, med ett totalt ordervärde på 2 MSEK. Bolagen har sedan december 2015 ett avtal med option på ett större antal system. Strokefinder MD100 skall användas i ett kliniskt forskningsprojekt, som leds från universitetssjukhuset i Stavanger, Norge. Projektets målsättning är att etablera Strokefinder MD100 som ett prehospitalt diagnostikverktyg för att detektera intrakraniella blödningar hos individer med kliniska symtom på stroke.

Efter rapportidens utgång har bolaget slutfört den företrädesemission som initierades i perioden. Företrädesemissionen tecknades till cirka 16 miljoner kronor, inklusive teckningsförbindelser. Detta motsvarar en teckningsgrad om cirka 70 procent, varav 57 procent tecknades med företrädesrätt. Medfield tillförs därmed cirka 16 miljoner kronor före emissionskostnader på cirka 1,2 miljoner kronor.

VD kommentar

Inledningen på året har kännetecknats av flera händelser som stärker Medfields möjligheter i den fortsatta utvecklingen. Med en påfylld kassa, beställning av flera MD100 och lovande resultat från studier tar Medfield nu nästa steg i utvecklingen.

Aktien

Per den 31 mars 2017 uppgick antalet aktier i bolaget till 17 233 704.

Personaloptionsprogram

Medfield har tre, av bolagsstämman beslutade, personaloptionsprogram. Det tredje programmen har dock inte registrerats. Fullt nyttjade omfattar de två första optionsprogrammen 1 091 890 aktier, motsvarande knappt 6% av aktierna. Cirka 30% av optionerna kvarstår i bolaget för att täcka framförallt sociala avgifter kopplade till programmet. Bolagets styrelse har tidigare fattat beslut om att inte nyttja det andra av årsstämman beslutade programmen, omfattande maximalt 230 000 aktier, varför den totala utspädningen begränsas till mindre än 2,5%.

Principer för delårsrapportens upprättande

F o m räkenskapsåret 2014 upprättas årsredovisningen med tillämpning av årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

Granskning av revisor

Delårsrapporten har ej varit föremål för granskning av bolagets revisor.

Kommande finansiella rapporter

2017-­08-­31                 Delårsrapport för andra kvartalet 2017
2017-­11-­02                 Delårsrapport för tredje kvartalet 2017
2017-­02-­22                Bokslutskommuniké för 2017

Avlämnande av delårsrapport
Göteborg den 15 maj 2017
Medfield Diagnostics AB (publ)

Styrelsen
Mikael Persson               Styrelseordförande
Bengt Arne Sjöqvist       Styrelseledamot
Stefan Blomsterberg      Styrelseledamot
Stefan Jacobsson            Styrelseledamot
Anna Söderlund             Styrelseledamot

Läs orginalrapporten här.