Medtechbolaget som kombinerar AI och mikrovågor för att rädda liv

Medtechbolaget Medfield Diagnostics använder artificiell intelligens och mikrovågor för att snabbt kunna upptäcka stroke och traumatiska hjärnskador (TBI). I takt med att bolaget uppmärksammas alltmer internationellt tar de nu in cirka 21 miljoner kronor för att snabbare nå ut med sin produkt ”Strokefinder” i Europa.

Tiden är avgörande. Det är inte ovanligt att det tar mer än fyra timmar innan en patient kan få rätt behandling vid exempelvis en stroke. Samtidigt är riktlinjen vid just stroke att propplösande medicin ska ges inom 4,5 timmar från det att den drabbade fått de första symptomen. Ekvationen går inte ihop. Följden blir att fönstret för att sätta in behandling hinner stängas samt att risken för komplikationer ökar.

Idag är det bara en av fem strokepatienter som hinner få rätt behandling inom föreskriven tid. Konsekvensen av det är att stroke, enligt Hjärnfonden, idag är den vanligaste orsaken till fysiska handikapp hos vuxna och den tredje vanligaste dödsorsaken i Sverige. Bara i Sverige drabbas årligen cirka 25 000 personer av stroke och ca 13 000 av TBI, långt fler drabbas indirekt genom att det handlar om familjemedlemmar, vänner och kollegor.

Hur allvarliga följderna av en stroke eller annan hjärnskada blir beror återigen på tiden mellan upptäckt och påbörjad behandling. Det är här Medfield Diagnostics kommer in i bilden. Bolagets kombination av artificiell intelligens och avancerad mikrovågsteknik gör att skador kan identifieras redan i ambulansen.

”Vår vision är att möjliggöra snabb detektion av stroke och traumatiska hjärnskador samt att det ska gå att göra var som helst, helt mobilt. Själva instrumentet, en prehospital enhet kallad MD100 Strokefinder, ryms i en liten ryggsäck, väger bara sex kilo och den kan skanna av hela hjärnan på 90 sekunder. Vår forskning visar att den här tekniken kan vara fullkomligt livsavgörande för de som drabbas av den här typen av skador”, förklarar Medfield Diagnostics vd Stefan Blomsterberg.

Medfield Diagnostics grundades 2005 av professor Mikael Persson och docent Andreas Fhager, båda verksamma vid Chalmers tekniska högskola, och bolaget är idag listat på Spotlight Stock Market. Huvudkontoret ligger i Göteborg men verksamheten växer snabbt och bolaget har nära samarbeten med universitetssjukhus, forskningsinstitut och företag i en lång rad länder. Bara på europeisk nivå bär sjukvården årligen kostnader på cirka 160 miljarder Euro relaterade till stroke och traumatiska hjärnskador. Det säger en hel del om omfattningen på utmaningarna, möjligheterna och potentialen i det Medfield Diagnostics arbetar med.

Viktigast av allt är dock att bolagets teknologi kan lägga grunden för en helt ny typ av tidig behandling som kan leda till en markant förbättring av den i nuläget dystra statistiken och ge långt fler drabbade möjlighet till mer framgångsrik behandling.

”Vår teknik ger ambulanspersonalen en tidig signal och bättre beslutsunderlag. Om man på ett tidigt stadium kan avgöra om hjärnskadan beror på en blödning eller propp kan rätt behandling sättas in tidigare än i dagsläget. Därigenom elimineras mycket lidande hos drabbade patienter och det kommer att kunna sparas stora vård- och rehabiliteringskostnader för samhället”, fortsätter Stefan Blomsterberg.

Medfield Diagnostics målsättning är att bli det ledande bolaget inom diagnostisering av hjärnskador som stroke, ödem och blödningar. Bolagets utveckling av AI, mjukvarulösningar, hårdvara, och mikrovågsteknik har fört dem långt. Nu är det dags att bygga organisationen ytterligare och förbereda för en kommande kommersialiseringsfas till gagn för såväl patienter som aktieägare.

Medfield Diagnostics företrädesemission är öppen för allmänheten mellan 10–24 maj 2021.

Fakta företrädesemission
Volym 21,3 MSEK
Teckningskurs 4,20 per aktie
Företräde 1:6. Varje befintlig aktie berättigar till en teckningsrätt och sex teckningsrätter ger rätt att teckna en ny aktie.
Handel med teckningsrätter 10 – 19 maj
Teckningsperiod 10 – 24 maj
Rådgivare Stockholm Corporate Finance

 


 
Intervju med vd Stefan Blomsterberg från nov 2020