Företrädesemissionen kraftigt övertecknad

Företrädesemissionen i Medfield Diagnostic AB (publ) avslutades den 18 februari 2015. Emissionen tecknades till cirka 55,3 miljoner kronor, inklusive teckningsförbindelser, detta motsvarar en teckningsgrad om cirka 257 %. 99,1 % tecknades med företrädesrätt. Medfield tillförs därmed cirka 21,5 miljoner kronor före emissionskostnader om cirka 1,4 MSEK.

Teckning och tilldelning. Genom emissionen nyemitteras 2 154 213 aktier. Totalt inkom anmälningar motsvarande 55 311 490 kronor. 2 135 477 aktier (cirka 99,1 % av emissionsvolymen) tilldelades tecknare med stöd av företrädesrätt. Med anledning av den höga teckningsgraden erhåller endast ett fåtal tecknare tilldelning utan företrädesrätt. Avräkningsnotor är planerade att skickas ut den 24 februari 2015. Tecknare som inte får tilldelning erhåller ingen avräkningsnota.

Aktier och aktiekapital. Efter företrädesemissionen uppgår aktiekapitalet till 1 292 527,8 kronor fördelat på 17 233 704 aktier. Handel med betalda tecknade aktier (BTA) pågår fram till dess att företrädesemissionen har registrerats av Bolagsverket vilket beräknas ske i mitten av mars 2015.

”Det är med stor glädje vi nu kan delge det positiva utfallet i emissionen. Kapitaltillskottet innebär att vi kan gå in i nästa fas, med ökat fokus på marknad och försäljning. Emissionslikviden skall användas till att finansiera en internationell multicenterstudie, etablera försäljningskanaler och öka takten för att inkludera traumatiska skallskador, som ytterligare en indikation för Medfields produkt.” säger Dag Jungenfelt, VD Medfield Diagnostics AB.

Corpura AB har agerat rådgivare i samband med emissionen.