Inbjudan till nyttjande av teckningsoptioner av serie TO1

Anmälningsperiod: 7-16 december 2020
Under anmälningsperioden har innehavare av teckningsoptioner av serie TO1 rätt att teckna nya aktier i Medfield Diagnostics AB (Medfield ” eller ”Bolaget”).

Vid fullt nyttjande tillförs Medfield ca 5,2 MSEK före emissionskostnader

Medfield Diagnostics är ett medicintekniskt företag som utvecklar ett portabelt system för att diagnosticera
stroke och traumapatienters skador redan i ambulans Medfields produkt, MD 100 använder sig av
mikrovågor och AI och kommer i en första version kunna särskilja en strokepatient från en patient utan
stroke. Nästa utvecklingsnivå är att skilja propp från hjärnblödning och därefter att detektera förekomst av
traumatiska blödningar. Det finns idag välutvecklade behandlingar för både propp och blödning vilket gör att
tiden från insjuknande till behandling blir livsavgörande. Varje minut av fördröjd behandling motsvarar drygt
4 dagars extra rehabilitering MD 100 skulle kunna förkorta ledtider i vården och därigenom både rädda liv
och väsentligt minska samhällets kostnader för stroke och traumavård.

För mer information kontakta:

Stefan Blomsterberg, CEO, Medfield Diagnostics AB, Tel:+46723058700, stefan.blomsterberg@medfielddiagnostics.com

Medfield Diagnostics har som mål att underlätta diagnostiseringen av stroke och huvudtrauma. Om man på ett tidigt stadium kan avgöra om skadan beror på en propp eller blödning kan rätt behandling sättas in betydligt tidigare än idag. Därigenom elimineras mycket lidande hos drabbade patienter och det sparas mycket stora vård- och rehabiliteringskostnader för samhället.