Inför extra stämman

Styrelsens fullständiga förslag till beslut till Medfield Diagnostics AB:s (publ) extra bolagsstämma måndagen den 6 maj 2013 kl. 10.00 på Konferenscentrum Wallenberg på Medicinaregatan 20 A i Göteborg.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner (punkt 6)

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att bemyndiga styrelsen, att under tiden fram till nästa årsstämma, kunna fatta beslut om emissioner av sammantaget maximalt ett antal aktier och/eller teckningsoptioner som berättigar till nyteckning, eller innebär utgivande av, ett antal aktier som motsvarar ett belopp om högst 13 MSEK i total emissionslikvid, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Bemyndigandet skall kunna utnyttjas vid ett eller flera tillfällen.

För att inte bolagets nuvarande aktieägare skall missgynnas i förhållande till den eller de utomstående placerare som kan komma att teckna aktier och/eller teckningsoptioner i bolaget, finner styrelsen lämpligt att emissionskursen bestäms till nära den marknadsmässiga nivå som bolagets styrelse vid varje enskilt tillfälle bedömer råda. Styrelsen skall äga rätt att fatta beslut om de detaljerade emissionsvillkoren.

Syftet med bemyndigandet och skälen till en eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att bolaget vid behov ska kunna genomföra investeringar för utveckling av verksamheten.

Beslutet är giltigt endast om det har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman.

Göteborg i april 2013

Medfield Diagnostics AB (publ)

STYRELSEN

Se förslaget som pdf

Om du inte har möjlighet att närvara vid den extra bolagsstämman och vill befullmäktiga ett ombud, kan du ladda ner fullmaktsformuläret här