Investor memorandum

Härmed publicerar Medfield Diagnostics Aktiebolag (publ) memorandum med anledning av företrädesemissionen som inleds den 23 maj 2013 där även allmänheten ges rätt att teckna. Medfield har via skriftliga avtal erhållit teckningsförbindelser om cirka 2,8 MSEK och garantiteckning om cirka 0,5 MSEK.

Memorandum finns tillgängligt på bolagets (www.medfielddiagnostics.com), AktieTorgets (www.aktietorget.se) och Sedermera Fondkommission AB:s (www.sedermera.se) respektive hemsidor. Anmälningssedel för teckning utan stöd av företrädesrätt och folder kommer att publiceras på ovan nämnda hemsidor senast i samband med att teckningstiden inleds.

Sedermera Fondkommission AB är finansiell rådgivare till Medfield i samband med företrädesemissionen.

För frågor med anledning av nyemissionen, vänligen kontakta Sedermera Fondkommission AB, 0431-47 17 00, nyemission@sedermera.se

Övriga frågor besvaras av Dag Jungenfelt, VD Medfield Diagnostics AB på tel. 070-987 28 27 eller dag.jungenfelt@medfielddiagnostics.com

Ladda ner memorandum