Kallelse till Bolagsstämma 2019

Aktieägarna i Medfield Diagnostics Aktiebolag (publ), kallas härmed till årsstämma den 11 juni 2019 kl. 10.00 på Konferenscentrum Wallenberg på Medicinaregatan 20 A i Göteborg. Rösträttsregistrering börjar kl. 9.30 och avbryts när stämman öppnas.

Rätt till deltagande

Rätt att delta i årsstämman har den som dels upptagits som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena den 4 juni 2019, dels senast den 4 juni 2019 till bolaget anmäler sin avsikt att delta i årsstämman. Anmälan kan ske skriftligt under adress Medfield Diagnostics Aktiebolag ”Årsstämma”, c/o Advokatfirman Lindahl KB, att. Alexandra Niemelä Ingvarsson, Box 11911, 404 39 Göteborg eller via e-post till medfieldAGM2019@lindahl.se. Vid anmälan ska anges namn, adress, person- eller organisationsnummer, telefon dagtid, samt även, i förekommande fall, antal biträden (högst två). Efter registrerad anmälan kommer anmälaren att motta en bekräftelse. Om ingen bekräftelse erhålls har anmälan inte skett på rätt sätt.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, d.v.s. förvarade i en depå, måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken för att få delta i stämman. Sådan registrering måste vara verkställd senast den 4 juni 2019 och bör begäras i god tid före denna dag hos den som förvaltar aktierna.

Fullmakt

Om aktieägare avser låta sig företrädas av ombud ska fullmakt utfärdas för ombudet. Fullmakten ska vara skriftlig, av aktieägaren undertecknad och daterad. Om aktieägaren är en juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller, om sådan handling inte finns, motsvarande behörighetshandling bifogas anmälan. Handlingen ska styrka rätten hos den som undertecknat fullmakten att utse ombud för den juridiska personen. För att underlätta registreringen vid stämman bör fullmakt i original samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara bolaget till handa under ovanstående adress senast den 4 juni 2019. Om fullmakt och övriga behörighetshandlingar inte insänts i förväg ska fullmakt i original samt övriga behörighetshandlingar kunna uppvisas vid stämman. Fullmaktsformulär finns tillgängligt hos bolaget och på bolagets webbplats, www.medfielddiagnostics.com/wp-content/uploads/2019/05/Medfield-Fullmaktsformulär-2019.docx, och sänds på begäran till aktieägare som uppger sin postadress.

Förslag till dagordning

 1. Öppnande
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Godkännande av dagordning
 5. Val av en eller två justeringsmän
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen
 8. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen
 9. Beslut om disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
 10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
 11. Beslut om antal styrelseledamöter, revisorer och revisorssuppleanter
 12. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
 13. Val av styrelseledamöter
 14. Val av styrelseordförande
 15. Val av revisor
 16. Beslut om valberedning
 17. Beslut om bemyndigande till styrelsen att emittera aktier, teckningsoptioner eller konvertibler
 18. Bemyndigande för styrelsen att göra de mindre justeringar i besluten som kan krävas i samband med registrering och verkställande av beslutet
 19. Avslutning

Beslutsförslag
Utdelning (punkt 9)

Styrelsen föreslår att utdelning för räkenskapsåret 2018 inte lämnas.

Val av stämmoordförande, styrelse, styrelseordförande och revisor, fastställande av arvoden samt beslut om valberedning (punkt 2, 11–16)

Valberedningens beslutsförslag kommer att genom pressmeddelande publiceras senast två veckor före årsstämman.

Bemyndigande för styrelsen att emittera aktier, konvertibler eller teckningsoptioner (punkt 17)

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier eller emission av konvertibler eller teckningsoptioner. Emission ska kunna ske mot kontant betalning, apport eller kvittning eller i annat fall på villkor som avses i 2 kap. 5 § andra stycket 1–3 och 5 aktiebolagslagen. Bemyndigandet är begränsat på så sätt att antalet aktier, konvertibler eller teckningsoptioner som ska kunna ges ut med stöd av bemyndigandet ska vara begränsat till tio (10) procent av vid tidpunkten för denna stämman utestående antal aktier. Om styrelsen beslutar om emission utan företrädesrätt för aktieägarna så ska skälet vara att kunna anskaffa eller möjliggöra anskaffning av rörelsekapital, öka likviditeten i aktien, genomföra företagsförvärv eller anskaffa eller möjliggöra anskaffning av kapital för företagsförvärv. Vid beslut om emissioner utan företrädesrätt för aktieägarna ska teckningskursen vara marknadsmässig vid tidpunkten för emissionsbeslutet.

Beslut enligt denna punkt förutsätter för sin giltighet att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om justering av besluten (punkt 18)

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen, eller den som styrelsen i övrigt förordnar, att vidta smärre justeringar och förtydliganden av de på årsstämman fattade besluten i den utsträckning detta är erforderligt för registrering och verkställande av besluten.

Övrig information

Årsredovisning, revisionsberättelse och fullständigt beslutsunderlag i övrigt kommer att hållas tillgängliga hos bolaget och på bolagets hemsida minst så lång tid före stämman som följer av lag. Handlingarna sänds på begäran till aktieägare som uppger sin postadress. Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid årsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska situation.

För information om hur bolaget kommer att behandla personuppgifter i anledning av årsstämman, vänligen se www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Göteborg i maj 2019

Medfield Diagnostics Aktiebolag (publ)

Styrelsen

För mer information kontakta:

Stefan Blomsterberg, CEO, Medfield Diagnostics AB, Tel:+46723058700, stefan.blomsterberg@medfielddiagnostics.com