KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I MEDFIELD DIAGNOSTICS AKTIEBOLAG (publ)

Aktieägarna i Medfield Diagnostics Aktiebolag (publ), org. nr 556677-9871, (”Medfield” eller ”Bolaget”)kallas härmed till extra bolagsstämma den 22 december 2023 kl. 13.00 i Konferenscentrum Wallenberg på Medicinaregatan 20 A i Göteborg. Rösträttsregistrering startar kl. 12.30.

Den extra bolagsstämman är sammankallad på begäran från aktieägare motsvarande mer än tio (10) procent av antalet utestående aktier och röster i Medfield per dagen för denna kallelse (”Aktieägargruppen”). Aktieägargruppen består av Christer Jönsson som innehar 4 000 000 aktier, K-Svets Venture (via Mats Andersson) som innehar 2 426 666 aktier, Lars Ekengren som innehar 1 485 157 aktier och Lindenfall AB (via Christer Jönsson) som innehar 765 774 aktier. Totalt innehar Aktieägargruppen 8 677 597 aktier vilket motsvarar 10,94 procent av antalet röster i Medfield per dagen för denna kallelse. Aktieägargruppen har begärt att extra bolagsstämman hålls för att besluta om antalet styrelseledamöter samt entledigande av styrelseledamöter och val av nya styrelseledamöter.

Rätt till deltagande

Rätt att delta vid extra bolagsstämman har den som dels upptagits som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 14 december 2023, dels anmäler sin avsikt att delta senast den 18 december 2023. Anmälan ska ske skriftligen via e-post till medfield@fredersen.se eller per post till Medfield Diagnostics c/o Fredersen Advokatbyrå, Birger Jarlsgatan 8, 114 34 Stockholm. Vid anmälan ska namn, adress, person- eller organisationsnummer samt telefonnummer, samt, i förekommande fall, antal biträden (högst två) anges.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, dvs. förvarade i en depå genom bank eller värdepappersinstitut, måste registrera aktierna i eget namn för att bli upptagen som aktieägare i framställningen av aktieboken. Sådan registrering, som kan vara tillfällig, måste vara verkställd senast den 18 december 2023, vilket innebär att aktieägaren i god tid före detta datum måste instruera förvaltaren härom.

Ombud

Om aktieägare avser låta sig företrädas på stämman av ombud ska fullmakt utfärdas för ombudet. Fullmakten ska vara skriftlig, daterad och undertecknad av aktieägaren. Om aktieägaren är en juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling bifogas anmälan. Fullmakt i original samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar bör i god tid före stämman insändas till Bolaget på den ovan angivna adressen. Om fullmakt och andra behörighetshandlingar inte insänts i förväg ska dessa kunna uppvisas vid stämman. Fullmaktsformulär finns tillgängligt hos Bolaget och på www.medfielddiagnostics.com och sänds på begäran till aktieägare som uppger sin postadress.

Förslag till dagordning

  1. Stämmans öppnande
  2. Val av ordförande vid extra bolagsstämman
  3. Upprättande och godkännande av röstlängd
  4. Godkännande av dagordning
  5. Val av en eller två justeringspersoner
  6. Prövning av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad
  7. Fastställande av antalet styrelseledamöter
  8. Beslut om entledigande av styrelseledamöter och val av nya styrelseledamöter
  9. Stämmans avslutande

Beslutsförslag

Fastställande av antalet styrelseledamöter (punkt 7)

Aktieägargruppen kommer senast på extra bolagsstämman lägga fram sitt förslag om antal styrelseledamöter i Bolaget.

Beslut om entledigande av styrelseledamöter och val av nya styrelseledamöter (punkt 8)

Aktieägargruppen har föreslagit att Mikael Persson ska entledigas som styrelseledamot och styrelseordförande samt att Mats Andersson ska nyväljas som styrelseledamot fram till slutet av nästa årsstämma. Vidare har Aktieägargruppen meddelat att de eventuellt kommer återkomma med ytterligare förslag på entledigande samt nyval av styrelseledamöter senast på den extra bolagsstämman.

Övrig information

Vid tidpunkten för denna kallelse uppgår det totala antalet aktier och röster i Bolaget till 79 345 155. Bolaget innehar inga egna aktier.

Fullmaktsformulär samt relaterade handlingar kommer att hållas tillgängliga hos Bolaget och på Bolagets hemsida inom lagstadgad tid före stämman. Handlingarna sänds på begäran till aktieägare som uppger sin postadress.

Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen.

Bolaget har sitt säte i Göteborg.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas se

https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf

Göteborg i december 2023

Medfield Diagnostics Aktiebolag (publ)

Styrelsen

Andreas Fhager

Ordförande för valberedningen i Medfield Diagnostics AB (publ)

Telefon: 0761257012

Mail: andreas.fhager@medfielddiagnostics.com

Medfield Diagnostics har som mål att underlätta diagnostiseringen av stroke och huvudtrauma. Om man på ett tidigt stadium kan avgöra om patienten har en stroke eller inte, skulle behandlingsprocessen kunna påskyndas och rätt behandling sättas in betydligt tidigare än idag. Därigenom kan det elimineras mycket lidande hos drabbade patienter och det skulle kunna sparas mycket stora vård- och rehabiliteringskostnader för samhället.

 

Fullmakt i Word-format: Medfield – Fullmaktsformulär ÅS23 (FSEN 231205)

Fullmakt i PDF-format: Medfield – Fullmaktsformulär ÅS23 (FSEN 231205)