Kommuniké från årsstämma i Medfield Diagnostics Aktiebolag (publ)

Medfield Diagnostics Aktiebolag (publ) avhöll den 5 juni 2020 sin årsstämma. Vid stämman fattades bl.a. följande beslut.

Utdelning

Stämman fastställde resultat- och balansräkning samt beslutade att utdelning för räkenskapsåret 2019 inte lämnas.

Ansvarsfrihet

Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019.

Styrelse och revisor

Årsstämman beslutade att omvälja Claes Beckman, Erik Brobjer, Jan Ellevset, Stefan Jacobsson, Mikael Persson och Bengt Arne Sjöqvist till styrelseledamöter. Mikael Persson omvaldes till ordförande i styrelsen.

Årsstämman beslutade att omvälja revisionsbolaget Frejs Revisorer AB till revisor i bolaget. Frejs Revisorer AB har uppgett att avsikten är att Ulf Johansson ska fortsätta att vara huvudansvarig revisor.

Årsstämman beslutade att styrelsearvode ska utgå med två prisbasbelopp till styrelseordförande och med ett prisbasbelopp vardera till övriga ledamöter.

Beslut fattades även om att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Valberedningens arbete

Beslöts att i enlighet med valberedningens förslag låta riktlinjer för valberedningens arbete, fastslagna vid årsstämman 2019, äga fortsatt giltighet.

Övriga frågor

Inga övriga frågor behandlades.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Stefan Blomsterberg, verkställande direktör i Medfield Diagnostics AB på stefan.blomsterberg@medfielddiagnostics.com

Göteborg den 22 juli 2020

Stefan Blomsterberg
CEO
stefan.blomsterberg@medfielddiagnostics.com