Kommuniké från årsstämma i Medfield Diagnostics Aktiebolag (publ)

FRE, JUN 02, 2023 16:06 CET
Medfield Diagnostics Aktiebolag (publ) (”Bolaget”) avhöll den 2 juni 2023 årsstämma i Göteborg. Vid stämman fattades bland annat följande beslut.

Fastställande av årsbokslut och ansvarsfrihet

Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkning för Bolaget för räkenskapsåret 2022. Stämman beslutade även om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören för deras förvaltning av Bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2022.

Resultatdisposition

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att Bolagets resultat ska balanseras i ny räkning, och att någon utdelning således inte lämnas.

Styrelse och revisor

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av Björn Larsson, Göran Roos, Stefan Jacobsson och Mikael Persson samt om nyval av Mats Andersson och Mikael Elam till styrelseledamöter. Mikael Persson valdes även till styrelseordförande. Till revisor omvaldes vidare revisionsbolaget Frejs Revisorer AB.

Stämman beslutade vidare om styrelsearvode i enlighet med valberedningens förslag. Stämman beslutade även, i enlighet med valberedningens förslag, att revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning.

Valberedning inför nästa årsstämma

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om principer för utseende av valberedningen.

Emissionsbemyndigande

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner eller konvertibler med företrädesrätt för aktieägarna. Det totala antalet aktier som ska kunna ges ut, eller, vid emission av konvertibler eller teckningsoptioner, tillkomma efter konvertering eller utnyttjande, med stöd av detta bemyndigande ska inte vara begränsat på annat sätt än vad som följer av bolagsordningens vid var tid gällande gränser för aktiekapitalet och antalet aktier.

Vidare beslutade stämman, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner eller konvertibler. Det totala antalet aktier som ska kunna ges ut, eller, vid emission av konvertibler eller teckningsoptioner, tillkomma efter konvertering eller utnyttjande, med stöd av detta bemyndigande ska vara begränsat till 20 procent av vid tidpunkten för kallelsen till årsstämman 2023 antal utestående aktier. Nyemission beslutad med stöd av detta bemyndigande ska ske som ett led i anskaffning av rörelsekapital, för att genomföra företagsförvärv eller för att finansiera företagsförvärv och/eller för att bredda ägarkretsen med nya ägare av strategisk betydelse för Bolaget.

För mer information kontakta:

Stefan Blomsterberg, CEO, Medfield Diagnostics AB, Tel:+4631160668, stefan.blomsterberg@medfielddiagnostics.com

Medfield Diagnostics har som mål att underlätta diagnostiseringen av stroke och huvudtrauma. Om man på ett tidigt stadium kan avgöra om patienten har en stroke eller inte, skulle behandlingsprocessen kunna påskyndas och rätt behandling sättas in betydligt tidigare än idag. Därigenom kan det elimineras mycket lidande hos drabbade patienter och det skulle kunna sparas mycket stora vård- och rehabiliteringskostnader för samhället.