Kommuniké från extra bolagsstämma i Medfield Diagnostics Aktiebolag (publ)

Medfield Diagnostics Aktiebolag (publ) höll idag, fredagen den 22 december 2023, extra bolagsstämma i Konferenscentrum Wallenberg på Medicinaregatan 20 A i Göteborg. Till ordförande för stämman valdes advokat Dag Fredlund från MAQS Advokatbyrå.
Följande huvudsakliga beslut fattades vid stämman:
Entledigande av styrelseledamot och val av ny styrelseledamot
Stämman beslutade, i enlighet med en aktieägargrupps förslag, om entledigande av Mikael Persson som styrelseledamot och styrelseordförande samt om nyval Mats Andersson som styrelseledamot. Mats Andersson valdes även till styrelseordförande.
Aktieägargruppens fullständiga förslag finns tillgängligt i PM från den 19 december på bolagets hemsida, www.medfielddiagnostics.com.
För mer information kontakta:
Stefan Blomsterberg, CEO, Medfield Diagnostics AB, Tel:+4631160668, stefan.blomsterberg@medfielddiagnostics.com
Medfield Diagnostics har som mål att underlätta diagnostiseringen av stroke och huvudtrauma. Om man på ett tidigt stadium kan avgöra om patienten har en stroke eller inte, skulle behandlingsprocessen kunna påskyndas och rätt behandling sättas in betydligt tidigare än idag. Därigenom kan det elimineras mycket lidande hos drabbade patienter och det skulle kunna sparas mycket stora vård- och rehabiliteringskostnader för samhället.
________________________________________
Denna release skickades av Cision
https://news.cision.com/se/medfield-diagnostics/r/kommunike-fran-extra-bolagsstamma-i-medfield-diagnostics-aktiebolag–publ-,c3898735