Medfield Diagnostics AB: Förändring i Medfield Diagnostics AB (publ) styrelse

TIS, NOV 28, 2023 12:37 CETReport this content
Mats Andersson har på egen begäran i dag valt att lämna sin plats i Medfields Diagnostics styrelse på grund av oenighet om hur styrelseordföranden har lett styrelsens arbete. Jag vill å Medfields vägnar tacka Mats för hans arbete i styrelsen under denna korta period.

Styrelsen består fortsatt av de ledamöter som valdes på senaste bolagsstämman, dvs: Stefan Jacobsson, Göran Roos, Björn Larsson, Mikael Elam och Mikael Persson, (ordförande)

Denna information är sådan som Medfield Diagnostics är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2023-11-28 12:37 CET.

Mikael Persson

Styrelseordförande för Medfield Diagnostics AB (publ)

Telefon: 0703168161

Mail: mikael.persson@medfielddiagnostics.com

Medfield Diagnostics har som mål att underlätta diagnostiseringen av stroke och huvudtrauma. Om man på ett tidigt stadium kan avgöra om patienten har en stroke eller inte, skulle behandlingsprocessen kunna påskyndas och rätt behandling sättas in betydligt tidigare än idag. Därigenom kan det elimineras mycket lidande hos drabbade patienter och det skulle kunna sparas mycket stora vård- och rehabiliteringskostnader för samhället.