Medfield Diagnostics Aktiebolag har utvecklat en förbättrad algoritm för strokedetektion

Medfield Diagnostics Aktiebolag (publ), som utvecklar microvågsteknik för att tidigare detektera stroke och traumatisk blödning i hjärnan, meddelar idag att bolaget har tagit fram en ny förbättrad algoritm för att utvärdera patienter med misstänkt stroke med hjälp av MD100 Strokefinder.

Förbättringen har möjliggjorts genom utveckling och användning av förbättrade AI metoder samt genom att utnyttja den ökade mängd patientdata som kommer in från de pågående kliniska studierna med Strokefinder.

MD100 Strokefinder kommer nu att få en förbättrad specificitet med bibehållen hög sensitivitet. Den sammanlagda sensitivitet-specificitetsprestandan bedöms kunna öka med över 15%, vilket är en stor förbättring. Slutlig prestanda kommer att kunna fastslås först när en formell verifiering av den låsta algoritmen är genomförd vilket bedöms kunna ske i början av 2024.

Medfield Diagnostics bedömning, tillsammans med bolagets Clinical Advisory Board, är att MD100 Strokefinder tillför ett stort kliniskt värde i den akuta vårdprocessen. Med det nya uppgraderade system ökar värdet ytterligare. Vårdpersonal kommer att kunna skilja strokepatienter från patienter som inte har stroke på kortare tid. Man kommer dessutom att få objektiv information som underlag för beslut om patienters vårdbehov. Det möjliggör kortare tid till att rätt behandling kan påbörjas.

Bolagets utvecklingsteam har gjort och fortsätter att göra ett imponerande arbete vilket har varit nyckeln till att vi har positionerat oss som första bolaget som erbjuder en CE-certifierad mobil och bärbar strokedetektor. Att navigera genom de komplexa utmaningarna och samtidigt bibehålla en hög standard av innovation och kvalitet är ett bevis på ett enastående samarbete” säger CEO Stefan Blomsterberg.

Denna information är sådan som Medfield Diagnostics är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2023-12-20 07:49 CET.

För mer information kontakta:

Stefan Blomsterberg, CEO, Medfield Diagnostics AB, Tel:+4631160668, stefan.blomsterberg@medfielddiagnostics.com

Medfield Diagnostics har som mål att underlätta diagnostiseringen av stroke och huvudtrauma. Om man på ett tidigt stadium kan avgöra om patienten har en stroke eller inte, skulle behandlingsprocessen kunna påskyndas och rätt behandling sättas in betydligt tidigare än idag. Därigenom kan det elimineras mycket lidande hos drabbade patienter och det skulle kunna sparas mycket stora vård- och rehabiliteringskostnader för samhället.