Medfield Diagnostics Aktiebolags företrädesemission blev övertecknad

Medfield Diagnostics Aktiebolag (”Medfield” eller ”Bolaget”) har slutfört den företrädesemission av units bestående av aktier och teckningsoptioner, som beslutades av bolagsstämman den 13 november 2019. Teckningstiden löpte från och med den 22 november till och med den 6 december 2019. Företrädesemission har övertecknats och tillfört Medfield 16,7 MSEK före emissionskostnader.

Det slutgiltiga resultatet visar att units motsvarande totalt 15,6 MSEK tecknades med företräde, motsvarande 93 procent av Företrädesemissionen. Ytterligare intresseanmälningar om teckning av units utan stöd av uniträtter tillkom motsvarande 30,0 MSEK. Därmed tecknades totalt 45,6 MSEK, vilket motsvarar en teckningsgrad om 273 procent.

Företrädesemissionen medför att Bolaget tillförs 16,7 MSEK före emissionskostnader, vilka kommer uppgå till 2,2 MSEK. Emissionsgarantier kommer inte tas i anspråk.

Tilldelning av units tecknade utan stöd av uniträtter kommer att ske i enlighet med de principer som anges i Memorandumet daterat den 20 november 2019. Meddelande om tilldelning av sådana units sker genom avräkningsnota som utsänds till respektive tecknare den 10 december 2019. Dessa skall betalas i enlighet med instruktionerna på avräkningsnotan. Meddelande utgår endast till de som erhållit tilldelning.

Genom företrädesemissionen ökar aktiekapitalet i Medfield med 240 518,85 SEK. Efter företrädesemissionen uppgår aktiekapitalet i Bolaget till 2 164 670,55 SEK medan antalet aktier kommer att uppgå till 28 862 274 stycken. Antalet teckningsoptioner (TO 1) kommer att uppgå till 1 603 459 stycken och kommer att upptas till handel på Spotlight Stock Market med ISIN-kod SE0013486198.

Betalda tecknade units (BTU) i företrädesemissionen kommer att handlas på Spotlight Stock Market fram till dess att Bolagsverket har registrerat företrädesemissionen och kommer därefter automatiskt att ersättas av aktier och TO 1. Teckningsoptionen ger rätt att teckna en (1) nyemitterad aktie mellan perioden från och med den 7 december 2020 till och med den 16 december 2020. Teckningskursen motsvarar 65 procent av den volymvägda kursen under den period på tio (10) handelsdagar som slutar två (2) bankdagar innan utnyttjandeperioden börjar, det vill säga den 3 december 2020, dock lägst 0,08 SEK (aktiens kvotvärde) och högst 15,50 SEK per aktie. Teckningsoptionerna kommer att upptas till handel när företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket.

Kommentar VD, Stefan Blomsterberg

”Det har varit uppfriskande och givande med alla personliga möten med aktieägare och investerare under denna emissionsperiod. En teckningsgrad på 273% visar tydligt att intresset för Medfield Diagnostics AB är stort och att det finns många som vill bidra till framgång för bolaget. Det är mycket glädjande och inspirerande.”

Rådgivare 

Partner Fondkommission AB har agerat finansiella rådgivare till Medfield Diagnostics Aktiebolag i samband med Företrädesemissionen.

För ytterligare information, vänligen kontakta
Stefan Blomsterberg, VD
Tel: +46 (0) 723 05 87 00
Mail: stefan.blomsterberg@medfielddiagnostics.com