Medfield Diagnostics offentliggör informationsmemorandum med anledning av företrädesemission av units

Styrelsen för Medfield Diagnostics Aktiebolag (publ) (“Medfield” eller ”Bolaget”) har upprättat ett informationsmemorandum med anledning av den företrädesemission av units som Bolaget offentliggjorde genom pressmeddelande den 27 maj 2022 (”Företrädesemissionen”). Informationsmemorandumet har idag godkänts av Spotlight Stock Market och finns nu tillgängligt på Bolagets hemsida. Företrädesemissionen beräknas tillföra Bolaget upp till 21,3 miljoner kronor före emissionskostnader.

INFORMATIONEN I DETTA PRESSMEDDELANDE ÄR INTE AVSEDD ATT PUBLICERAS, OFFENTLIGGÖRAS, ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL, USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, KANADA, SINGAPORE, ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION SKULLE BRYTA MOT TILLÄMPLIGA LAGAR ELLER REGLER. SE AVSNITTET ”VIKTIG INFORMATION” I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE.

För fullständig information om Företrädesemissionen hänvisas till det informationsmemorandum som upprättats av Bolaget.

Sammanfattning av Företrädesemissionen:

  • Samtliga befintliga aktieägare erhåller en (1) uniträtt för varje en (1) aktie som ägs på avstämningsdagen den 7 juni 2022. Trettiofem (35) uniträtter ger rätten att teckna en (1) unit. En (1) unit består av fem (5) nyemitterade aktier och en (1) teckningsoption av serie TO 2 (”Teckningsoptionerna”). Teckningskurs uppgår till 21 kronor per unit, motsvarande 4,20 kronor per aktie (Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt).
  • Företrädesemissionen kommer vid full teckning att tillföra Bolaget cirka 21,3 miljoner kronor, före emissionskostnader. Vid full teckning och fullt utnyttjande av samtliga Teckningsoptioner kan Bolaget komma att tillföras ytterligare upp till cirka 10,2 miljoner kronor.
  • Företrädesemissionen omfattas till cirka 28,6 procent av teckningsförbindelser och till cirka 51,4 procent av emissionsgarantier, sammanlagt är Företrädesemissionen således säkerställd till cirka 80 procent.
  • Teckningsperioden löper från och med den 9 juni till och med den 23 juni 2022.
  • Teckningskursen för teckning av aktier med stöd av Teckningsoptioner motsvarar 75 procent av den volymvägda genomsnittliga betalkursen för Bolagets aktier på Spotlight Stock Market under perioden från och med den 8 juni 2023 till och med den 21 juni 2023. Teckningskursen kan dock inte vara högre än 10 kronor och inte heller lägre 5 kronor.
  • Utnyttjandeperioden för teckning av aktier med stöd av Teckningsoptionerna löper från och med den 26 juni 2023 till och med 3 juli 2023.

Tidplan för Företrädesemissionen:

7 juni 2022 Avstämningsdag för deltagande i Företrädesemissionen. Aktieägare som var registrerade i aktieboken denna dag erhöll uniträtter.
9 – 20 juni 2022 Handel med uniträtter
9 – 23 juni 2022 Teckningsperiod
9 juni 2022 till och med det att emissionen registrerats hos Bolagsverket Handel med BTU (betald tecknad unit)
28 juni 2022 Beräknad dag för offentliggörande av utfall i Företrädesemissionen

Informationsmemorandumet, innehållande fullständiga villkor och anvisningar, finns tillgängligt tillsammans med informationsfolder på Bolagets samt emissionsinstitutets hemsidor; www.medfielddiagnostics.com respektive www.aqurat.se.

Anmälningssedlar kommer att finnas tillgängliga på Bolagets hemsida. Vidare kommer anmälningssedel kunna erhållas genom att kontakta emissionsinstitutet på telefonnummer 08-684 05 800.

Rådgivare

Stockholm Corporate Finance agerar finansiell rådgivare och Fredersen Advokatbyrå agerar legal rådgivare i samband med Företrädesemissionen. Aqurat Fondkommission är emissionsinstitut i Företrädesemissionen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Stefan Blomsterberg, verkställande direktör

Telefon: +46 (0) 72 305 87 00, e-post: stefan.blomsterberg@medfielddiagnostics.com

www.medfielddiagnostics.com

Om Medfield

Medfield har som mål att underlätta diagnostiseringen av en stroke. Om man på ett tidigt stadium kan avgöra om stroken beror på en blödning eller propp kan rätt behandling sättas in betydligt tidigare än idag. Därigenom elimineras mycket lidande hos drabbade patienter och det sparas mycket stora vård- och rehabiliteringskostnader för samhället.

För mer information se: www.medfielddiagnostics.com

Om Stockholm Corporate Finance AB

Stockholm Corporate Finance är en oberoende privatägd finansiell rådgivare som erbjuder tjänster inom kvalificerad rådgivning avseende kapitalanskaffning, ägarförändringar, fusioner och förvärv (M&A) till börsnoterade och privata företag och dess ägare. Stockholm Corporate Finance är exklusiv svensk partner i det globala nätverket M&A Worldwide som består av 49 M&A-rådgivare och investmentbanker i 36 länder. Stockholm Corporate Finance är ett värdepappersföretag som står under Finansinspektionens tillsyn och är medlem i branschorganisationen SwedSec Licensiering AB. För mer information se: www.stockholmcorp.se

Viktig information

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i Bolaget. Ingen åtgärd har vidtagits och åtgärder kommer inte att vidtas för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i några andra jurisdiktioner än Sverige. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Bolaget kommer endast att ske genom det informationsmemorandum som Bolaget beräknar offentliggöra.

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, inom eller till USA, Kanada, Australien, Japan, Hongkong, Schweiz, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd skulle vara olaglig, föremål för legala restriktioner eller kräva andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Inga aktier eller andra värdepapper i Bolaget har registrerats, och inga aktier eller andra värdepapper kommer att registreras, enligt den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 (”U.S. Securities Act”) eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, säljas eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom i enlighet med ett tillämpligt undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i U.S. Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar Bolagets aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som ”avser”, ”bedömer”, ”förväntar”, ”kan”, ”planerar”, ”anser”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.