Medfield Diagnostics offentliggör utfall för utnyttjandet av teckningsoptioner av serie TO 3

ONS, NOV 22, 2023 16:20 CETReport this content
Medfield Diagnostics Aktiebolag (publ) (”Medfield” eller ”Bolaget”) meddelar utfallet från utnyttjandet av teckningsoptioner av serie TO 3 (”Teckningsoptionerna”). 12 183 076 Teckningsoptioner, motsvarande cirka 91,8 procent av totala antalet utestående Teckningsoptioner, utnyttjades för teckning av 12 183 076 aktier till teckningskursen 0,19 SEK per aktie. Genom utnyttjandet av Teckningsoptioner tillförs Medfield cirka 2,3 MSEK före emissionskostnader som uppgår till cirka 0,2 MSEK.

”Vi ser en mycket positiv reaktion i deltagandet i TO3 emissionen och vill tacka alla aktieägare för förtroendet. Nu fortsätter arbetet med att bevisa klinisk nytta och därefter arbetet med beslut om breddinförande på utvalda marknader” säger Bolagets VD Stefan Blomsterberg.

Styrelsen för Medfield beslutade den 29 juni 2023, med stöd av bemyndigandet från årsstämman hållen den 2 juni 2023, om en emission av units med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare. En (1) unit bestod av två (2) aktier och en (1) vederlagsfri Teckningsoption. Totalt tecknades 13 270 552 units, motsvarande 13 270 552 Teckningsoptioner. En (1) Teckningsoption berättigade till teckning av en (1) aktie till en teckningskurs om 0,19 SEK. Utnyttjandeperioden löpte från och med den 6 november 2023 till och med den 20 november 2023. Totalt utnyttjades 12 183 076 Teckningsoptioner, motsvarande cirka 91,8 procent av samtliga utestående Teckningsoptioner, för teckning av totalt 12 183 076 aktier. Genom utnyttjandet av Teckningsoptionerna tillförs Medfield därmed cirka 2,3 MSEK före emissionskostnader som uppgår till cirka 0,2 MSEK.

Utnyttjade Teckningsoptioner har ersatts med interimsaktier (IA) i väntan på registrering vid Bolagsverket. Omvandlingen av interimsaktier till ordinarie aktier beräknas ske omkring vecka 49, 2023.

Fullständiga villkor för Teckningsoptionerna finns att tillgå på Bolagets webbplats (www.medfielddiagnostics.com).

Antal aktier och aktiekapital

Genom utnyttjandet av Teckningsoptionerna ökar antalet aktier i Medfield med 12 183 076 aktier, från 67 162 079 aktier till 79 345 155 aktier. Aktiekapitalet ökar med 913 730,700 SEK, från 5 037 155,925 SEK till 5 950 886,625 SEK. För befintliga aktieägare som inte utnyttjat Teckningsoptionerna, uppgår utspädningen till cirka 15,4 procent.

Rådgivare

Vator Securities AB är finansiell rådgivare och emissionsinstitut och Fredersen Advokatbyrå AB är legal rådgivare till Medfield i samband med utnyttjandet av Teckningsoptionerna.

För mer information kontakta:

Stefan Blomsterberg, CEO, Medfield Diagnostics AB, Tel:+4631160668, stefan.blomsterberg@medfielddiagnostics.com

Medfield Diagnostics har som mål att underlätta diagnostiseringen av stroke och huvudtrauma. Om man på ett tidigt stadium kan avgöra om patienten har en stroke eller inte, skulle behandlingsprocessen kunna påskyndas och rätt behandling sättas in betydligt tidigare än idag. Därigenom kan det elimineras mycket lidande hos drabbade patienter och det skulle kunna sparas mycket stora vård- och rehabiliteringskostnader för samhället.