Medfield Diagnostics valberedning inför årsstämman 2024

Medfield Diagnostics AB (publ) (”Medfield”) meddelar sammansättningen av valberedningen i Medfield inför årsstämman 2024. Valberedningen inför årsstämman 2024 består av följande ledamöter:

  • Claes Beckman, utsedd av Equinor Ventures AB
  • Christer Jönsson, utsedd av Christer Jönsson
  • Mikael Persson, utsedd av Electromagnetic Consulting Sweden AB

Valberedningens ledamöter har utsetts enligt den instruktion för valberedning som antogs vid årsstämman 2 juni 2023.

Valberedningen kommer arbeta fram förslag i nedanstående frågor att föreläggas årsstämman för beslut:

  1. förslag till ordförande vid årsstämman;
  2. förslag till antalet bolagsstämmovalda styrelseledamöter samt, i förekommande fall, antalet revisorer;
  3. förslag till arvode till ledamöter i styrelsen;
  4. förslag till arvode till revisorer;
  5. förslag till val av styrelsens ordförande och övriga styrelseledamöter samt, i förekommande fall, val av revisorer;
  6. förslag till riktlinjer för att utse ledamöter i valberedningen och för valberedningens uppdrag; och
  7. förslag till arvode till valberedningens ledamöter.

Aktieägare som vill lämna förslag till valberedningen kan göra detta skriftligen via e-post till: info@medfielddiagnostics.com

För mer information kontakta:

Björn Larsson, vd, Medfield Diagnostics AB, +46766201725bjorn.larsson@medfielddiagnostics.com

Medfield Diagnostics AB har som mål att underlätta diagnostiseringen av stroke och huvudtrauma. Om man på ett tidigt stadium kan avgöra om patienten har en stroke eller inte, skulle behandlingsprocessen kunna påskyndas och rätt behandling sättas in betydligt tidigare än idag. Därigenom kan det elimineras mycket lidande hos drabbade patienter och det skulle kunna sparas mycket stora vård- och rehabiliteringskostnader för samhället.