Medfield offentliggör utfall i företrädesemissionen samt information om teckningsoptioner av serie TO 3

ONS, AUG 23, 2023 19:58 CET
Styrelsen för Medfield Diagnostics Aktiebolag (”Medfield” eller ”Bolaget”) offentliggör idag utfallet i den företrädesemission av units som offentliggjordes den 29 juni 2023 (”Företrädesemissionen”). Totalt tecknades 7 266 504 units, motsvarande cirka 31,3 procent av Företrädesemissionen, med stöd av uniträtter och 196 676 units, motsvarande cirka 0,8 procent av Företrädesemissionen, tecknades utan stöd av uniträtter. Resterande garanterad del av Företrädesemissionen, motsvarande 5 807 372 eller cirka 25,0 procent av Företrädesemissionen, tilldelas emissionsgaranter och Medfield tillförs därmed totalt cirka 18,6 MSEK före emissionskostnader. Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie TO 3 (”Teckningsoptioner”) inom ramen för emitterade units kan Bolaget komma att tillföras ett ytterligare kapitaltillskott om högst cirka 19,9 MSEK, baserat på en högsta teckningskurs om 1,50 SEK.

Verkställande direktör Stefan Blomsterberg kommenterar:

”Marknaden för pre-hospital strokediagnostik är under utveckling och kräver en mer utvecklad akutvårdsprocess, där vi strävar efter ständig förbättring för att möta våra kunders och patienters behov. Medfield Diagnostics är fast beslutna att förändra hur diagnostik bedrivs inom strokevården i syfte att kunna göra verklig skillnad för patienter över hela världen. Bolaget har under den senaste tiden lagt en grund för tillväxt och lönsamhet samt tagit viktiga steg i vår strategiska riktning både tekniskt och kommersiellt. Vi har en spännande tid framför oss och jag vill tacka våra aktieägare, både nya och de som stöttat och trott på oss genom åren, för ert förnyade förtroende.”

Teckning och tilldelning

Totalt tecknades 7 266 504 units, motsvarande cirka 31,3 procent av Företrädesemissionen, med stöd av uniträtter och 196 676 units, motsvarande cirka 0,8 procent av Företrädesemissionen, tecknades utan stöd av uniträtter. Resterande garanterad del av Företrädesemissionen, motsvarande 5 807 372 units eller cirka 25,0 procent av Företrädesemissionen, tilldelas emissionsgaranter och Medfield tillförs därmed totalt cirka 18,6 MSEK före emissionskostnader, som beräknas uppgå till cirka 5,0 MSEK.

Varje unit består av två (2) aktier och en (1) vederlagsfri Teckningsoption. En (1) Teckningsoption kommer att berättiga till teckning av en (1) aktie i Bolaget. Teckningsoptionerna avses tas upp till handel på Spotlight Stock Market. Vid fullt utnyttjande av samtliga Teckningsoptioner inom ramen för emitterade units kan Bolaget komma att tillföras ett ytterligare kapitaltillskott om högst cirka 19,9 MSEK, baserat på en högsta teckningskurs om 1,50 SEK.

Tilldelning av units som tecknats utan stöd av uniträtter har skett i enlighet med de principer som angivits i det EU-tillväxtprospekt som upprättats med anledning av Företrädesemissionen och som offentliggjordes av Bolaget den 28 juli 2023 (”Prospektet”). Besked om tilldelning sker genom avräkningsnota som sänds ut per post till respektive tecknare. Tilldelade units ska betalas i enlighet med instruktionerna på avräkningsnotan.

Förändring av aktiekapital och antal aktier

Genom Företrädesemission ökar antalet aktier i Medfield med 26 541 104 aktier från 40 620 975 aktier till 67 162 079 aktier och aktiekapitalet ökar med 1 990 582,800 SEK från 3 046 573,125 SEK till 5 037 155,925 SEK, motsvarande en utspädningseffekt om cirka 39,5 procent. Vid fullt utnyttjande av Teckningsoptionerna ökar aktiekapitalet med ytterligare 995 291,400 SEK och antalet aktier ökar med ytterligare 13 270 552 aktier, motsvarande en ytterligare utspädningseffekt om cirka 16,5 procent.

Handel med BTU

Handel med betalda tecknade units (BTU) på Spotlight Stock Market pågår under kortnamnet MEDF BTU fram till dess att Företrädesemissionen har registrerats vid Bolagsverket, vilket beräknas ske under vecka 35, 2023. Därefter kommer BTU, efter cirka en vecka, att omvandlas till aktier och teckningsoptioner av serie TO 3 och tas upp till handel på Spotlight Stock Market.

Garantiåtaganden

Ersättning för lämnade garantiåtaganden uppgår till fjorton (14) procent av garanterat belopp i kontant ersättning.

Teckningsoptioner av serie TO 3

En (1) Teckningsoption berättigar innehavaren till teckning av en (1) ny aktie i Bolaget till en teckningskurs motsvarande 70 procent av den volymvägda genomsnittliga betalkursen för Bolagets aktie på Spotlight Stock Market under perioden från och med den 18 oktober 2023 till och med den 31 oktober 2023, dock lägst aktiens kvotvärde och högst 1,50 SEK. Anmälan om teckning av aktier med stöd av Teckningsoptioner kan äga rum under perioden från och med den 6 november 2023 till och med den 20 november 2023.

Rådgivare

Vator Securities AB är finansiell rådgivare och emissionsinstitut och Fredersen Advokatbyrå AB är legal rådgivare till Medfield i samband med Företrädesemissionen.

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD HELT ELLER DELVIS ÄR FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER. DETTA PRESSMEDDELANDE UTGÖR INTE ETT ERBJUDANDE ATT FÖRVÄRVA VÄRDEPAPPER I MEDFIELD DIAGNOSTICS AKTIEBOLAG (PUBL). SE ÄVEN AVSNITTET ”VIKTIG INFORMATION” NEDAN.

Viktig information

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Medfield i någon jurisdiktion, varken från Medfield eller från någon annan.

Inbjudan till berörda personer att teckna units i Medfield kommer endast att ske genom det Prospekt som offentliggjorts av Bolaget den 28 juli 2023. Prospektet har godkänts och registrerats av Finansinspektionen samt offentliggjorts på Bolagets webbplats, www.medfielddiagnostics.com, Finansinspektionens godkännande av Prospektet ska inte uppfattas som ett godkännande av Bolagets aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper. Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i Prospektförordningen (EU) 2017/1129 (”Prospektförordningen”) och detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara förbundna med en investering i aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper i Medfield. Eventuellt investeringsbeslut bör, för att en investerare fullt ut ska förstå de potentiella riskerna och fördelarna som är förknippade med beslutet att delta i Företrädesemissionen, enbart fattas baserat på informationen i Prospektet. Därmed rekommenderas en investerare att läsa hela Prospektet.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 (”Securities Act”), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Ryssland, Belarus, Sydkorea, eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Framåtriktade uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som avser Bolagets avsikter, bedömningar eller förväntningar avseende Bolagets framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka Bolaget är verksamt. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av att de innehåller uttryck som ”anser”, ”förväntar”, ”förutser”, ”avser”, ”uppskattar”, ”kommer”, ”kan”, ”förutsätter”, ”bör” ”skulle kunna” och, i varje fall, negationer därav, eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att de antaganden som reflekteras i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras att de kommer att infalla eller att de är korrekta. Då dessa antaganden baseras på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter kan det faktiska resultatet eller utfallet, av många olika anledningar, komma att avvika väsentligt från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att den faktiska händelseutvecklingen avviker väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Bolaget garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är korrekta och varje läsare av pressmeddelandet bör inte opåkallat förlita sig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de uppfattningar och framåtriktade uttalanden som uttryckligen eller underförstått framgår häri lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att förändras. Varken Bolaget eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande, såtillvida det inte krävs enligt lag eller Spotlight Stock Markets regelverk.

För mer information kontakta:

Stefan Blomsterberg, CEO, Medfield Diagnostics AB, Tel:+4631160668, stefan.blomsterberg@medfielddiagnostics.com

Medfield Diagnostics har som mål att underlätta diagnostiseringen av stroke och huvudtrauma. Om man på ett tidigt stadium kan avgöra om patienten har en stroke eller inte, skulle behandlingsprocessen kunna påskyndas och rätt behandling sättas in betydligt tidigare än idag. Därigenom kan det elimineras mycket lidande hos drabbade patienter och det skulle kunna sparas mycket stora vård- och rehabiliteringskostnader för samhället.