Delårsrapport andra kvartalet 2019

Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2019 Omsättningen uppgick till 2 630 (2 711) KSEK Resultat efter finansiella poster uppgick till -3 688 (-2 635) KSEK Resultat per aktie uppgick… läs mer

Valberedningens förslag inför årsstämman 2019

Valberedningen för Medfield Diagnostics AB beslutade vid ett möte 2019-05-22 att föreslå kommande bolagstämma att • föreslå Ole Johansson som ordförande vid stämman, • antalet ordinarie styrelseledamöter i bolaget skall… läs mer

Årsredovisning 2018

Styrelsen och verkställande direktören för Medfield Diagnostics AB, med säte i Göteborg, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2018. Medfield i korthet Medfield utvecklar medicintekniska produkter baserade på mikrovågsteknik. Medfield… läs mer

Delårsrapport Första kvartalet 2019

Läs hela kvartalsrapporten här. För mer information kontakta: Stefan Blomsterberg, CEO, Medfield Diagnostics AB, Tel:+46723058700, stefan.blomsterberg@medfielddiagnostics.com

Kallelse till Bolagsstämma 2019

Aktieägarna i Medfield Diagnostics Aktiebolag (publ), kallas härmed till årsstämma den 11 juni 2019 kl. 10.00 på Konferenscentrum Wallenberg på Medicinaregatan 20 A i Göteborg. Rösträttsregistrering börjar kl. 9.30 och… läs mer