Offentliggörande av memorandum, 6-sidig teaser och anmälningssedel

Med anledning av företrädesemissionen, vilken inleds den 4 februari 2015, publiceras härmed memorandum, 6-sidig teaser och anmälningssedel på Medfields och AktieTorgets respektive hemsida.

Erbjudandet i sammandrag

* Teckningstid: 4 – 18 februari 2015.
* Teckningskurs: 10 kronor per aktie. Courtage utgår ej.
* Företrädesrätt att teckna aktier har de som på avstämningsdagen den 30 januari 2015 var aktieägare. Varje aktie i Bolaget berättigar till en (1) teckningsrätt. Sju (7) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie.
* Avstämningsdag var den 30 januari 2015. Sista dag för handel i Bolagets aktie inklusive rätt att erhålla teckningsrätter var den 28 januari 2015 och första dag exklusive rätt att erhålla teckningsrätter var den 29 januari 2015.
* Handel med teckningsrätter kommer att ske på AktieTorget under perioden 4 – 16 februari 2015.
* Handel med BTA kommer att ske på AktieTorget under perioden 4 februari 2015 tills Bolagsverket registrerat emissionen. Denna registrering beräknas ske omkring mitten av mars 2015.
* Antal aktier i erbjudandet omfattar 2 154 213 aktier.
* Antal aktier innan emission uppgår till 15 079 491 aktier.

Frågor besvaras av Dag Jungenfelt, VD Medfield Diagnostics AB på tel. 070-987 28 27 eller dag.jungenfelt@medfielddiagnostics.com

För praktiska frågor med anledning av företrädesemissionen, vänligen kontakta: Aktieinvest FK AB, telefon 08-5065 1795, emittentservice@aktieinvest.se