Strokefinder™ MD100

Strokefinder™ MD100 är ett bärbart instrument som ska fungera som ett kliniskt beslutsstöd vid utvärdering och prioritering av misstänkta akuta hjärnskador. Tidig behandling innebär livsavgörande skillnad och ger ökad livskvalitet till följd av minskat behov av rehabilitering.

Screening redan i ambulansen

Se filmen om Strokefinder™

Speltid: 1,5 minuter.

En skadad hjärna behöver komma under lämplig vård så snabbt som möjligt. Snabbare behandling leder till mindre hjärnskada och en snabbare återhämtning för patienten.

Några minuters försening kan göra skillnaden mellan ett livslångt handikapp och ett självständigt liv. Att kunna screena patienter med misstänkt hjärnskada, såsom stroke eller trauma, och differentiera patienter med svårast skador som kräver akut specialistvård, skulle kunna minska både dödlighet och samhällskostnader.

Om stroke

Propp eller blödning?

Stroke är samlingsnamnet på det tillstånd med plötsliga symtom som uppstår när en del av hjärnans nervvävnad påverkas av hämmad syretillförsel i det berörda området.

Stroke kan orsakas av antingen en blodpropp eller ett brustet kärl och det är viktigt att snabbt få reda på vad som orsakar symptomen, eftersom behandlingarna skiljer sig åt. Vid stroke är varje minut viktig och behandling måste inledas så fort som möjligt för att inte skadat område i hjärnan ska bli bestående. Därför gäller det att snabbt bedöma om patienten har en Stroke för att kunna påbörja förberedelser för behandling. Därefter behöver man veta om patienten har en propp eller en blödning. Det är här MD100 Strokefinder™  kan hjälpa ambulans- och akutsjukvårdare att fatta rätt beslut.

Idag får alltför få strokepatienter behandling inom rätt tid på grund av att det tar för lång tid att ställa rätt diagnos. Detta kan leda till bestående fysiska funktionsnedsättningar som förlamning, kognitiva funktionsnedsättningar som språkstörning och minnesstörningar, och psykiatriska tillstånd som depression.

Genom att effektivisera strokevården där detektion av propp eller blödning kan säkerställas redan i ambulansen, så minskar tiden till diagnos vilket innebär livsavgörande skillnad för patienten.

Yttre våld mot huvudet kan orsaka blödning

En traumatisk hjärnskada uppstår vid yttre våld mot huvudet, som vid en bil- eller cykelolycka, idrottsskada eller misshandel och resulterar i en blödning i eller kring hjärnan. Äldre, sköra människor utgör också en allt större grupp som bland annat råkar ut för fallolyckor med allvarliga konsekvenser.

Traumatisk hjärnskada kan vara allt från en diffus skada, hjärnskakning eller intrakraniell blödning, det vill säga en blödning belägen innanför skallbenet, med klinisk svårighetsgrad allt från mindre till dödlig skada. Patienter med intrakraniell blödning behöver snabb transport till neurokirurgisk vårdenhet för akut omhändertagande.  I verkligheten transporteras många patienter med hjärnskador till närmsta sjukhus för att senare behöva förflyttas till traumacentrum. Dessa fördröjande processer är förknippat med betydligt högre dödlighet än vid en direkttransport till rätt vårdenhet. Genom att redan på skadeplats, identifiera patienter som behöver specialistvård på traumacentrum skulle dödligheten kunna minska och utfallet förbättras.