Rapportering av en första studie med Strokefinder™ MD100

En första prospektiv multicenterstudie för att utvärdera prestanda, säkerhet och användbarhet av Strokefinder MD100 utvecklad av Medfield Diagnostics, har genomförts.

Det primära målet med studien var att visa att systemet på säkert sätt kan leverera adekvata mätdata för minst 80% av patienter med stroke. Resultaten av studien visar att detta var väl uppfyllt.

Studien hade dessutom tre sekundära mål: att visa att Strokefinder MD100 kan leverera adekvata mätdata för åtminstone 80% av friska försökspersoner, en utvärdering av mättiden och en utvärdering av systemets diagnostiska förmåga.

Det första sekundära målet uppfylldes väl. Utvärderingen av mättiden visade att det tog ungefär 2 minuter och 20 sekunder att genomföra en mätning på patienter med stroke, och ungefär en minut kortare på friska försökspersoner. Detta resultat var speciellt uppmuntrande eftersom Strokefinder är avsedd att användas i en akut prehospital miljö.

Utvärderingen av systemets diagnostiska förmåga visade att vid jämförelse mellan friska försökspersoner och patienter med stroke orsakad av blödning, hade systemet god och robust förmåga att upptäcka blödning liksom när man jämförde friska försökspersoner med patienter med stroke oavsett om den orsakats av blödning eller propp. Däremot var det svårare för systemet att särskilja strokepatienter med propp från strokepatienter med blödning.

Resultaten ovan är mycket lovande, men studien har några begränsningar som bör påpekas. Trots att det var en prospektiv studie, var den inte i första hand utformad för att svara på frågan om systemets diagnostiska förmåga i den akuta situationen, då den genomsnittlig tiden mellan insjuknande och mätning var ca 21 timmar. Det är troligt att patienter som mäts så sent i sjukdomsutvecklingen skiljer sig signifikant från akuta strokepatienter där Strokefinder är tänkt att få sin huvudsakliga användning. Simuleringar och laboratoriemätningar visar dessutom att Strokefinders fulla potential kommer att uppnås först vid ett större patientunderlag. Företaget ligger därför fast i sin ambition att göra fler och större studier som riktar sig mot patienter i tidig fas av sjukdomen.

Frågor besvaras av Mikael Persson, VD i Medfield Diagnostics AB på tel. 070 3168161  eller mikael.persson@medfielddiagnostics.com

Medfield Diagnostics har utvecklat ett diagnostiskt instrument – Strokefinder MD100 – som potentiellt möjliggör att diagnos och behandling kan flyttas från de stora sjukhusens specialistavdelningar ut i ambulansen. För både stroke och trauma är det viktigt med tidig diagnos för att styra till rätt vårdprocess och sjukhus då varje minut av förkortad tid till rätt vård är av yttersta vikt. Strokefinder är ett litet, portabelt, mikrovågsbaserat diagnosinstrument för prehospital vård. Instrumentet har stor potential att skapa värdefulla tidsvinster i vårdkedjan och därigenom påverka sjukdomsförloppen positivt.