Stämmokommuniké

Idag, den 27 januari 2015, hölls extra bolagsstämma i Medfield Diagnostics AB (publ). Nedan följer det beslut som fattades. Beslut fattades enhälligt.

Godkännande av styrelsens beslut om nyemission med företräde för aktieägarna (punkt 6)

Bolagsstämman godkände styrelsens beslut att bolagets aktiekapital ska öka med högst 161 565,975 kronor genom en nyemission av högst 2 154 213 aktier med företrädesrätt för aktieägarna på i huvudsak följande villkor. En befintlig aktie på avstämningsdagen den 30 januari 2015 ska berättiga till en teckningsrätt. Sju teckningsrätter ska berättiga till teckning av en ny aktie till teckningskursen tio kronor per aktie. Aktier som inte tecknas med företrädesrätt ska tilldelas dem som tecknat utan stöd av teckningsrätt, varvid tilldelning i första hand ska ske till dem som även tecknat aktier med stöd av teckningsrätt i förhållande till hur många aktier de tecknat med stöd av teckningsrätter och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning. I andra hand ska tilldelning ske till andra som tecknat aktier utan företrädesrätt i förhållande till hur många de tecknat och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning. Teckningsperioden ska löpa från och med den 4 februari 2015 till och med den 18 februari 2015. Styrelsen ska ha rätt att förlänga teckningstiden. Teckning med stöd av teckningsrätter ska ske genom betalning. Teckning utan stöd av teckningsrätter ska ske på teckningslista varvid betalning ska ske senast tre bankdagar från avsändandet av besked om tilldelning. Nya aktier ska berättiga till utdelning den första avstämningsdagen för utdelning som infaller efter att de nya aktierna registrerats.