Styrelsen och verkställande direktören för Medfield Diagnostics AB avger härmed bokslutskommuniké för 2022.

Bokslutskommuniké

2022-01-01 till 2022-12-31

 

Medfield Diagnostics AB (publ)

556677–9871

Fjärde kvartalet 2022

 • Rörelsens intäkter uppgick till 3 487 (2 395) KSEK
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till -2 606 (-1 590) KSEK
 • Resultat per aktie uppgick till -0,06 (-0,04) SEK
 • Kassaflödet från den löpande-, finansierings- och investeringsverksamheten uppgick till -5 642 (-3 812) KSEK

Helåret 2022

 • Rörelsens intäkter uppgick till 10 211 (8 795) KSEK
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till -8 370 (-7 258) KSEK
 • Resultat per aktie uppgick till -0,21 (-0,20) SEK
 • Kassaflödet från den löpande-, finansierings- och investeringsverksamheten uppgick till -357 (3 481 ) KSEK
 • Likvida medel uppgick vid periodens utgång till 9 700 (10 057) KSEK

Väsentliga händelser under fjärde kvartalet

 

 • Medfield meddelade den 3 oktober att man den 3 till 6 oktober, med stöd av Business Sweden, kommer att besöka ett antal potentiella kunder och key opinion leaders (KOL) inom Stroke i Storbritannien. Resan kommer att inledas med ett besök på Kings College Hospital i London. Senare kommer det att genomföras ett antal möten i Manchester och i Glasgow. Storbritannien är en av Medfields viktigaste marknader, där stroke är en ledande orsak till dödsfall och funktionshinder.
 • Den 27 oktober presenterade Medfield att bolaget erhållit en kommersiell order från blivande distributör i Grekland. Som ett led i det ”Memorandum of Understanding” (MoU) som 12 september 2022 skrevs mellan Medfield Diagnostics och Flexmed, har nu FlexMed lagt en första order på 3 system MD100 Strokefinder. Instrumenten kommer att placeras för kliniskt bruk på utvalda kliniker i Aten. MoU omfattar också en utvärdering av den grekiska marknaden och därefter ska parterna ingå ett distributörsavtal. Detta var bolagets första kommersiella order efter att bolaget erhöll CE-certifiering enligt MDR i juni 2022.
 • Medfield meddelade den 1 november att Professor Christopher Levi från Hunter Medical Research Institute i Newcastle, Australien har presenterat ett abstract på World Stroke Congress (WSC) med verifieringsresultat baserat på data från strokestudierna i Sverige, Norge och Australien. Sensitiviteten för MD100 Strokefinder uppgår till 97% och specificiteten till 48%, vilket är en hög träffsäkerhet för att identifiera stroke.
 • Den 21 december meddelade Medfield att de tre MD 100 Strokefinder som Flexmed, som blivande distributör lagt en order på, placeras på kliniker i Aten. Instrumenten kommer att placeras på neuroavdelningen på ett privat sjukhus i Aten samt på triageringsenheten – intensivvårdsavdelningen på ett publikt sjukhus i Aten. Personalen på sjukhusen ska genomgå utbildning under ledning av Medfield. Instrumenten ska sedan ingå i en användarutvärdering för att samla data och erfarenheter i syfte att skapa faktaunderlag. Underlagen ska ligga till grund för utveckling av nya vårdprotokoll för att kunna implementera MD100 Strokefinder på sjukhus.

 

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 

 • Medfield meddelade den 20 januari att bolaget kommer att ställa ut på Framtidens Hälso & Sjukvård 25-26 januari. Framtidens Hälso & Sjukvård går av stapeln på Kista-mässan utanför Stockholm. Parallellt med Framtidens Hälso & Sjukvård arrangeras även e-Hälsa+MVTe samt Lösningar för Offentlig Sektor. Dessa tre mässor skapar en heltäckande och komplett mötesplats – allt för att du som jobbar och verkar i sjukvården och offentlig sektor ska kunna leda och effektivisera Sverige. Totalt kommer över 250 utställare och 200 talare deltaga under 2 dagar vilket gör eventet till det största i sitt slag i Sverige.
 • Den 23 januari meddelade Medfield Diagnostics AB (publ) att bolaget har tecknat ett exklusivt distributionsavtal för försäljning av MD100 Strokefinder i Grekland inom segmentet ”Public and private Healthcare” med det grekiska företaget Flexmed Technologies Innovations IKE. Distributionsavtalet är en viktig del i Medfields strategi för en kommersiell lansering av MD100 Strokefinder i Europa i allmänhet och i Grekland i synnerhet.
 • Den 31 januari meddelade Medfield att styrelseledamoten Ulf Troedsson på egen begäran i dag valt att lämna sin plats i Medfields Diagnostics styrelse. Orsaken är att Ulf sedan flera år också har varit engagerad i bolag verksamma inom förnyelsebar energi, där aktivitetsnivån ökat kraftigt under senare tid. Ulf har därför valt att fokusera sin tid på dessa engagemang och lämnar därför Medfield i dag.

 

 

VD kommentar

Första kommersiella ordern togs emot i oktober och bolaget har fortsatt täta dialoger med den europeiska marknaden för ytterligare expansion.

 

För att möta denna framgång har vi under kvartalet fortsatt med omställningen av organisationen till att positionera oss för marknadslansering. Omställningen har varit givande, och redan i september påbörjades kvalificerade kontakter med prioriterade europeiska marknader.

 

I början av oktober gjorde Medfield en roadshow i UK med fokus på London, Manchester, Preston och Glasgow. Resultatet blev att bolaget kommer att fokusera på fördjupade dialoger med Oxford Academic Health Science Network, Salford University Hospital, Glasgow University Hospital och Leeds University Hospital.  Senare i oktober deltog Medfield på ”Ambulans 2022” i Stockholm och fördjupade relationerna med ambulanssjukvården i Norden.

 

I slutet av oktober presenterade Medfield på World Stroke Congress i Singapore. Där presenterade också Professor Christoffer Levi från Hunter Medical Research Institute i Australien, ett arbete om prestandan i MD100 Strokefinder. Arbetet bygger på tränings- och verifieringsdata som ligger till grund för den kliniska prestandan för CE-märkningen av MD100 Strokefinder.

 

I november deltog Medfield på Greece National Stroke Congress i Thessaloniki. En mycket viktig kongress där Medfield och Chalmers Tekniska Högskola presenterade tillsammans. I samband med kongressen fortsatte arbetet med FlexMed Technologies och utveckling av distributörsavtal och användarstudier på sjukhus i Aten. Användarstudierna ska utgöra stöd för utveckling av nya vårdprotokoll som inkluderar användning av MD100 Strokefinder. Detta skulle kunna generera betydande försäljning för Medfield eftersom antalet strokefall i Grekland uppgår till ca 35 000 årligen och incidensen bedöms öka med 19 procent fram till 2035. Men också för att stora regionala skillnader på tillgången på strokevårdsenheter, gör att det finns ett uppdämt behov av en bättre och mer likvärdig strokevård i Grekland.

 

Under december fortsatte diskussionerna med Offshore Health Services AS och samarbetsformerna börjar komma på plats. Parterna siktar på att vara klara med ett avtal i början av 2023. Medfield ökade under perioden också antalet marknadskontakter i både Tyskland och Holland.

Det har under perioden varit en hög aktivitetsnivå som resulterat i flera potentiella affärskontakter. Bolaget arbetar med att snabbt öka antalet användare för att också kunna samla användardata och för att kunna verifiera den faktiska kliniska nyttan vid användandet av systemet. Klinisk verifiering är ett viktigt steg för att kunna fortsätta med att accelerera en etablering av MD100 Strokefinder på bolagets nyckelmarknader.

Accelerationsfasen medför ett starkt fokus i bolaget på kundaktiviteter och produkttillgänglighet där vi ser fram emot att kunna skörda frukten av vårt hårda arbete och generera ännu större värde i bolaget med en tydlig tillväxt. Jag ser fram emot att vidare få uppdatera er aktieägare om denna resa.

 

Göteborg den 24 februari 2023

Stefan Blomsterberg
Stefan Blomsterberg, VD

 

 

Om Medfield

Det finns ett stort behov av bärbara och snabba metoder för att förbättra screening av patienter med hjärnskador. Pre-hospital diagnostik kan rädda liv, minimera riskerna för handikapp och därigenom minska samhällets kostnader. Medfield Diagnostics AB (publ) har som mål att förbättra detektion av hjärnskador. Tidig diagnos möjliggör snabbare behandling, kan minimera onödigt lidande och kan förbättra patientens chans till tillfrisknande vilket skulle kunna leda till kostnadsbesparingar för vård och samhälle. Medfield utvecklar avancerad mjukvara och artificiell intelligens i mikrovågbaserade system, för att i första hand undersöka patienter med hjärnskador. Systemen ska kunna användas av sjukvårdspersonal både i och utanför sjukhus.

 

Bolagsstruktur

Medfield innehar 100% av kapital och röster i Medfield Asia Ltd Hongkong. För närvarande bedrivs ingen verksamhet i bolaget. Koncernredovisning har inte upprättats med hänvisning till undantagsreglerna i årsredovisningslagen 7 kap 3§.

 

 

Finansiell utveckling under perioden

Rörelsens intäkter

Rörelsens intäkter under 2022 uppgick till 10 211 KSEK (8 795) och består av intäkter från försäljning med 2 400 KSEK (400), aktiverat arbete för egen räkning 7 090 KSEK (7 602) samt övriga rörelseintäkter inklusive förändring av lager av produkter i arbete om 721 KSEK (793).

 

Resultat

Bolagets resultat efter skatt för 2022 uppgick till -8 370 KSEK (-7 258).

 

Likvida medel

Per den 31 december 2022 uppgick Bolagets likvida medel till 9 700 KSEK (10 057). Kassaflöde från den löpande verksamheten under 2022 uppgick till

-10 934 KSEK (-7 712). Totalt kassaflöde för 2022 uppgick till -357 KSEK (3 481) varav från nyemission om 17 667 KSEK (18 797).

 

 

Risker och osäkerhetsfaktorer

Medfield är genom sin verksamhet utsatt för risker av både rörelsekaraktär och finansiell karaktär. Inom Bolaget pågår en kontinuerlig process för att identifiera förekommande risker och för att kunna bedöma hur dessa skall hanteras. Marknaderna för Medfields produkter kännetecknas av långa införsäljningstider. Bolaget verkar på marknader med stor potential men med ryckig försäljningsutveckling. För en fullständig redogörelse av identifierade risker samt företagets arbete med att hantera dessa, hänvisas till avsnittet ”Riskfaktorer” i Memorandum från 2022, som finns på Bolagets hemsida och som kan beställas från Bolaget.

Antalet utestående aktier

Aktiekapitalet uppgick i slutet av 2022 till 3 046 573,12 SEK (2 665 751,62) fördelat på 40 620 975 aktier (35 543 355). Aktiens kvotvärde är 0,075 SEK (0,075). Aktien är noterad på Spotlight Stockmarket (www.spotlightstockmarket.com) med beteckningen MEDF. Bolaget innehar inga egna aktier.

Personaloptionsprogram

Medfield har av bolagsstämman beslutade personaloptionsprogram. Den fastställda tilldelningen omfattar 325 000 teckningsoptioner vilka fullt utnyttjade innebär en utspädning om maximalt ca 1,5%.

Insynspersoners aktieinnehav per 2022-12-31

 

  2022-12-31 2021-12-31
Namn    
Andreas Fhager 1 529 479 1 529 479
Stefan Jacobsson (genom bolag) 7 583 7 583
Mikael Persson (genom bolag) 3 798 208 3 798 208
Stefan Blomsterberg 35 014 30 644
Anders Nordin 23 333       23 333
Claes Beckman 26 663 23 333
Ulf Troedsson 7 000  
Björn Larsson 0  
Göran Roos 0  
     

 

Förslag till utdelning

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för verksamhetsåret 2022.

Redovisningsprinciper

Vid upprättande av denna delårsrapport har samma redovisningsprinciper använts som i senaste årsredovisningen med tillämpning av årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Delårsrapporten är, liksom tidigare rapporter, upprättad i enlighet med fortlevlandsprincipen.

Årsredovisning tillgänglig

Medfields årsredovisning för räkenskapsåret 2022 är planerad att publiceras på bolagets (www.medfielddiagnostics.com) och Spotlight Stockmarket (www.spotlightstockmarket.se) respektive hemsida 2023-05-12.

Årsstämma i Medfield är planerad att hållas i Göteborg 2023-06-02.

Granskning av revisor

Delårsrapporten har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor.

 

Kommande finansiella rapporter

2023-04-21 Delårsrapport för första kvartalet 2023

2023-08-25 Delårsrapport för andra kvartalet 2023

2023-10-27 Delårsrapport för tredje kvartalet 2023

2024-02-23 Bokslutskommuniké för 2023

 

 

Intygande

Styrelsen och verkställande direktören intygar att bokslutskommunikén ger en rättvisande översikt av Bolagets verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som företaget står inför. Alla framåtriktade uttalanden i denna rapport baseras på Bolagets bästa bedömning vid tidpunkten för rapporten. Som alla framtidsbedömningar innehåller sådana uttalanden risker och osäkerheter, vilket kan medföra att det verkliga utfallet blir annorlunda.

 

Göteborg den 24 februari 2023

Medfield Diagnostics AB (publ)

Styrelsen och verkställande direktören

 

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Stefan Blomsterberg, VD

Telefon: 0723-05 87 00

E-post: stefan.blomsterberg@medfielddiagnostics.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultaträkning KSEK Okt-Dec 2022 Okt-Dec 2021 Jan-Dec 2022 Jan-Dec 2021
         
Rörelsens intäkter

 

       
Nettoomsättning 2 400 0 2 400 400
Förändring av lager av produkter i arbete -38 12 -52 237
Aktiverat arbete för egen räkning 1 005 1 959 7 090 7 602
Övriga rörelseintäkter 120 424 773 556
Summa 3 487 2 395 10 211 8 795
         
Rörelsens kostnader        
         
Halvfabrikat och komponenter -1 028 -61 -1 170 -1 089
Övriga externa kostnader -2 544 -2 024 -8 696 -7 435
Personalkostnader -2 531 -1 900 -8 721 -7 531
Övriga rörelsekostnader 0 0 -4 -3
Summa rörelsens kostnader -6 103 -3 985 -18 591 -16 058
         
Rörelseresultat -2 616 -1 590 -8 380 -7 263
 

 

 

       
Resultat från finansiella poster        
Resultat från försäljning kortfristig placering 0 0 0 23
Ränteintäkter 10 0 10 0
Räntekostnader 0 0 0 -18
Summa resultat från finansiella poster 10 0 10 5
 

Resultat efter finansiella poster

-2 606 -1 590 -8 370 -7 258
         
Periodens förlust -2 606 -1 590 -8 370 -7 258
         

 

 

Balansräkning KSEK   Not 2022-12-31 2021-12-31
         
Tillgångar        
         
Anläggningstillgångar        
         
Immateriella anläggningstillgångar        
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten     57 492 50 861
Patent, varumärke och liknande rättigheter     2 810 2 351
      60 302 53 212
         
Finansiella anläggningstillgångar        
Andelar i koncernföretag     864 864
 

Summa anläggningstillgångar

    61 166 54 076
         
Omsättningstillgångar        
         
Varulager mm        
Varulager     1 645 1 697
         
Kortfristiga fordringar        
Kundfordringar     2 400 0
Aktuella skattefordringar     447 214
Övriga kortfristiga fordringar     492 376
Förutbetalda kostnader och upplupna

intäkter

    780 569
      4 119 1 159
 

Kassa och bank

    9 700 10 057
         
Summa omsättningstillgångar     15 464 12 913
 

Summa tillgångar

    76 630 66 989
         
         
         

 

Balansräkning KSEK   Not 2022-12-31 2021-12-31
 

Eget kapital och skulder

       
         
Eget kapital   1    
         
Bundet eget kapital        
Aktiekapital     3 047 2 666
Reservfond     275 275
Fond för utvecklingsutgifter     38 559 31 928
      41 881 34 869
         
Fritt eget kapital        
Överkursfond     137 551 120 264
Balanserad förlust     -98 462 -84 573
Årets förlust     -8 370 -7 258
      30 719 28 433
 

Summa eget kapital

    72 600 63 302
         
Kortfristiga skulder        
Leverantörsskulder     850 641
Övriga kortfristiga skulder     313 841
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter     2 867 2 205
Summa kortfristiga skulder     4 030 3 687
 

Summa eget kapital och skulder

    76 630 66 989
         
         
         
         
         
         
         

 

 

 

Kassaflödesanalys   Not 2022

 

2021

 

 
           
Den löpande verksamheten          
Rörelseresultat före finansiella poster     -8 380 -7 263  
           
Erhållen ränta     10 0  
Erlagd ränta     0 -18  
Betald skatt     -233 0  
      -8 603 -7 281  
           
Ökning/minskning övriga varulager     52 -237  
Ökning/minskning kundfordringar     -2 400 0  
Ökning/minskning övriga kortfristiga fordringar     -327 -139  
Ökning/minskning leverantörsskulder     209 158  
Ökning/minskning övriga kortfristiga rörelseskulder     135 -213  
Kassaflöde från den löpande verksamheten     -10 934 -7 712  
           
Investeringsverksamheten          
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar     -7 090 -7 602  
Investeringar i dotterbolag     0   -2   
Kassaflöde från investeringsverksamheten     -7 090 -7 604  
           
Finansieringsverksamheten          
Nyemission     17 667 18 797  
Kassaflöde från finansieringsverksamheten     17 667 18 797  
           
Årets kassaflöde     -357 3 481  
Likvida medel vid periodens början     10 057 6 576  
Likvida medel vid periodens slut     9 700 10 057  
           

 

 

 

Noter

Not 1 Förändring av eget kapital

  Aktie-
kapital
Reserv-

fond

Fond för   utvecklings-utgifter   Över-
kurs-
fond
Övrigt
fritt eget
kapital
 Summa
eget
kapital
Eget kapital 2021-12-31  2 666 275 31 928 120 264    -91 832  63 302
Nyemission    381      20 945    21 326
Emissionskostnader         -3 658     -3 658
Omföring av utvecklingskostnader      6 631       -6 631  
Resultat Q1 2022             -1 504   -1 504
Resultat Q2 2022             -2 545   -2 545
Resultat Q3 2022             -1 715   -1 715
Resultat Q4 2022             -2 606   -2 606
Eget kapital 2022-12-31  3 047 275 38 559 137 551   -106 833 72 600
             
Aktiekapitalet består av 40 620 975 aktier.  
             
   

 

 

 

 

 

 

 

 

För mer information kontakta:

Stefan Blomsterberg, CEO, Medfield Diagnostics AB, Tel:+4631160668, stefan.blomsterberg@medfielddiagnostics.com

Medfield Diagnostics har som mål att underlätta diagnostiseringen av stroke och huvudtrauma. Om man på ett tidigt stadium kan avgöra om patienten har en stroke eller inte, skulle behandlingsprocessen kunna påskyndas och rätt behandling sättas in betydligt tidigare än idag. Därigenom kan det elimineras mycket lidande hos drabbade patienter och det skulle kunna sparas mycket stora vård- och rehabiliteringskostnader för samhället.