Styrelsen och verkställande direktören för Medfield Diagnostics AB avger härmed delårsrapport för det första halvåret 2022.

Första halvåret 1 januari – 30 juni 2022

 • Omsättningen uppgick till 4 511 (4 504) KSEK
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till -4 049 (-4 071) KSEK
 • Resultat per aktie uppgick till -0,11 (-0,11) SEK
 • Kassaflödet från den löpande-, finansierings- och investeringsverksamheten uppgick till -8 085 (14 684) KSEK

Andra kvartalet 1 april – 30 juni 2022

 • Omsättningen uppgick till 2 095 (2 807) KSEK
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till -2 545 (-2 111) KSEK
 • Resultat per aktie uppgick till -0,07 (-0,06) SEK
 • Kassaflödet från den löpande-, finansierings- och investeringsverksamheten uppgick till -4 677 (18 274) KSEK

Första halvåret 1 januari – 30 juni 2022

 • Omsättningen uppgick till 4 511 (4 504) KSEK
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till -4 049 (-4 071) KSEK
 • Resultat per aktie uppgick till -0,11 (-0,11) SEK
 • Kassaflödet från den löpande-, finansierings- och investeringsverksamheten uppgick till -8 085 (14 684) KSEK

Väsentliga händelser under andra kvartalet

 • Medfield Diagnostics meddelade i juni att man erhållit CE-certifikatet för den medicintekniska produkten MD100 Strokefinder.

Certifikatet gör att systemet nu är godkänt och ska marknadsföras, säljas och användas kliniskt av akutvårdspersonal på den europeiska marknaden. En viktig och betydande milstolpe har därmed uppnåtts och bolaget går nu in i en kommersiell fas.

 • Styrelsen meddelade i maj att man beslutat om en nyemission av aktier och teckningsoptioner (units) med företrädesrätt för Medfields befintliga aktieägare. Under förutsättning att Företrädesemissionen fulltecknades skulle Medfield tillföras cirka 21,3 miljoner kronor före emissionskostnader. Bolaget erhöll tecknings- och garantiåtaganden motsvarande cirka 80 procent av företrädesemissionen från bland annat Equinor Ventures AS och Gainbridge Novus Nordic.
 • Årsstämman beslutade i juni, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av Anders Nordin, Claes Beckman, Stefan Jacobsson och Mikael Persson samt om nyval av Björn Larsson, Göran Roos och Ulf Troedsson till styrelseledamöter.
 • Finansinspektionen meddelade i februari att man har beslutat om sanktionsavgift efter påstådda avvikelser från EU:s marknadsmissbrukförordning under hösten 2019. Finansinspektionen beslutade den 25 februari 2022 om sanktionsavgift om 1 350 000 kr för bolaget. Bolaget har överklagat beslutet och har i dagsläget inte möjlighet att bedöma konsekvenserna av utgången av en sådan rättslig prövning. Ingen ny uppdatering har erhållits under andra kvartalet.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Medfield Diagnostics meddelade utfallet av företrädesemission av units, som avslutades den 28 juni 2022. Företrädesemissionen övertecknades till totalt 110,1 procent. Genom Företrädesemissionen tillfördes Bolaget cirka 21,3 MSEK före emissionskostnader om cirka 3,2 miljoner kronor.

Genom Företrädesemissionen ökade Medfields aktiekapital med 380 821,500 kronor, från 2 665 751,625 kronor till 3 046 573,125 kronor. Antalet aktier ökade med 5 077 620 till 40 620 975 aktier.

Genom Företrädesemissionen emitterades även 1 015 524 teckningsoptioner av serie TO 2, vilka berättigar till teckning av 1 015 524 aktier i Bolaget. En (1) teckningsoption av serie TO 2 berättigar innehavaren att teckna en (1) ny aktie i Medfield under teckningsperioden från och med den 26 juni 2023 till och med den 3 juli 2023.

Teckningskursen för teckning av aktier med stöd av Teckningsoptioner motsvarar 75 procent av den volymvägda genomsnittliga betalkursen för Bolagets aktier på Spotlight Stock Market under perioden från och med den 8 juni 2023 till och med den 21 juni 2023. Teckningskursen kan dock inte vara högre än 10 kronor och inte heller lägre än 5 kronor. Detta innebär att Medfield vid full teckning kan erhålla upp till 10,2 miljoner kronor (före emissionskostnader), beroende på utnyttjandekurs, om samtliga Teckningsoptioner utnyttjas för aktieteckning. Därmed kan aktiekapitalet komma att öka med högst ytterligare cirka 76 164,300 kronor till högst     cirka 3 122 737,425 kronor.

 • Bolaget följer utvecklingen i kriget Ryssland – Ukraina och fortsätter med etablerade rutiner för riskanalysarbetet. Bolagets bedömning är fortsatt att konflikten kommer att ha låg påverkan på bolagets verksamhet.

VD kommentar

Trenden med positiva händelser för bolaget fortsatte under andra kvartalet. Efter ett effektivt och framgångsrikt samarbete med vår Notified Body kom det efterlängtade beskedet att MD100 Strokefinder erhållit CE-certifiering för att kunna säljas och användas kliniskt av akutvårdspersonal i ambulans och på sjukhus. Det var ett besked som togs emot med stor glädje, av stolta medarbetare, vilka under flera år arbetat med detta som ett tydligt mål. Att bolaget dessutom uppfyller kraven enligt det nya, mer omfattande regelverket Medical Device Regulation (MDR) är något att vara extra stolt över.

CE-certifieringen innebär bland annat att Medfield kan påbörja kommersiell försäljning av MD100 Strokefinder-systemet i EU. För att nå kommersialiseringsmålen för resterande del av 2022 startade rekryteringsprocessen inom marknad och försäljning i direkt anslutning till att CE-certifikatet erhölls.

Under perioden har bolaget haft dialog med potentiella kunder och samarbetspartners i USA, UK, Australien, Holland, Norge, Tyskland och Sverige. Prioriterade kundevent och kongresser under Q3 och Q4 kommer att vara:

 • ambulansledningsmötet FLISA i Piteå i september med efterföljande kundevent i Sverige, Norge och Danmark.
 • finalen i Catalyst-projektet med Business Sweden med en roadshow i UK i oktober.
 • ministermöte i New South Wales, Australien i oktober i samband med möten med Hunter Medical Research Institute, Royal Flying Doctors med flera.
 • Strokekongressen World Stroke Congress i Singapore i oktober där ett ”abstract” om strokedetektion med hjälp av mikrovågssystem och AI ska presenteras av Prof Chris Levi.

Under perioden har produktionen varit ansträngd och utmanad av ytterligare en våg av Covid. Det betyder att uppgraderingen av instrumenten till studien i Norge har blivit fördröjd. Tillverkaren bedömer att normal produktionskapacitet kan uppnås i september.

På Sahlgrenska Universitetssjukhuset och i Helsingborg fortsätter studierna som planerat. I London har traumastudien varit pausad eftersom studieprotokollet omarbetats för att kunna öka inklusionstakten, men är nu åter igång.

Den 27 maj beslutade styrelsen om en företrädesemission för att accelerera bolagets aktiviteter och förbereda den kommersiella utrullningen av Strokefinder. Efter en positiv dialog med de största aktieägarna samt med de garanter som finns i kretsen runt bolaget, säkrades emissionen till cirka 80 procent. Det ger en trygghet för det  fortsatta arbete. Det var förstås glädjande när det den 1 juli meddelades att emissionen övertecknats till cirka 110 procent och att intresset och stödet från nya och gamla aktieägare i Medfield är fortsatt starkt.

Med dessa styrkebesked och positiva trend fortsätter Medfield nu arbetet med att bygga en organisation för att accelerera marknadsföring och försäljning under resten av år 2022.

Göteborg den 26 augusti 2022
Stefan Blomsterberg, VD

Om Medfield

Prehospital diagnostik kan rädda liv, minimera riskerna för handikapp och därigenom minska samhällets kostnader. Medfield Diagnostics har som mål att på ett signifikant sätt bidra till att förbättra precisionen i beslutsunderlaget vid misstänkta hjärnskador.

En snabbare och tidigare diagnos av patienter möjliggör snabbare behandling, minimerar onödigt lidande och förbättrar patientens chans till tillfrisknande vilket också ger kostnadsbesparingar för vård och samhälle. För att stödja utvecklingen av effektiva vårdprocesser har Medfield Diagnostics utvecklat MD100 Strokefinder System, med primära syftet att utgöra ett kliniskt beslutsstöd i den akuta bedömningen och handläggningen av patienter med misstänkt stroke eller traumatisk hjärnskada.

MD100 Strokefinder-systemet innehåller artificiell intelligens (AI), avancerad mjukvara och mikrovågsteknologi och kan användas av sjukvårdspersonal både i och utanför sjukhusmiljön.

Bolagsstruktur

Medfield Diagnostics AB innehar 100 procent av kapital och röster i Medfield Asia Ltd Hongkong. För närvarande bedrivs ingen verksamhet i bolaget. Koncernredovisning har inte upprättats med hänvisning till undantagsreglerna i årsredovisningslagen 7 kap 3§.

Finansiell utveckling under perioden

Rörelsens intäkter

Rörelsens intäkter under första halvåret uppgick till 4 511 KSEK (4 504) och består av aktiverat arbete för egen räkning 3 873 KSEK (3 858) samt övriga rörelseintäkter inklusive förändring av lager av produkter i arbete om 638 KSEK (246).

Resultat

Bolagets resultat efter skatt för första halvåret uppgick till -4 049 KSEK (-4 071).

Likvida medel

Per den 30 juni 2022 uppgick Bolagets likvida medel till 1 972 KSEK (21 260). Kassaflöde från den löpande verksamheten under första halvåret uppgick till

-4 212 KSEK (-3 080). Totalt kassaflöde för första halvåret uppgick till -8 085 KSEK (14 684).

Risker och osäkerhetsfaktorer

Medfield är genom sin verksamhet utsatt för risker av både rörelsekaraktär och finansiell karaktär. Inom Bolaget pågår en kontinuerlig process för att identifiera förekommande risker och för att kunna bedöma hur dessa skall hanteras.

I tillägg till styrelsen använder bolaget kvalificerade rådgivare inom teknik, juridik och finans för att minimera risker och negativa effekter för bolaget.

Marknaderna för Medfields produkter kännetecknas av långa införsäljningstider. Bolaget verkar på marknader med stor potential men med ett volatilt köpbeteende. För en fullständig redogörelse av identifierade risker samt företagets arbete med att hantera dessa, hänvisas till avsnittet ”Riskfaktorer” i Memorandum från 2022, som finns på Bolagets hemsida och som kan beställas från Bolaget.

Antalet utestående aktier

Aktiekapitalet uppgick i slutet av kvartal 2 till 2 665 751,62 SEK (2 665 751,62) fördelat på 35 543 355 aktier (35 543 355). Aktiens kvotvärde är 0,075 SEK (0,075). Aktien är noterad på Spotlight Stockmarket (www.spotlightstockmarket.com) med beteckningen MEDF. Bolaget innehar inga egna aktier.

Personaloptionsprogram

Medfield har av bolagsstämman beslutade personaloptionsprogram. Fullt nyttjade omfattar optionsprogrammen 1 061 002 aktier. Totala utspädningen kan maximalt bli cirka 4,8%.

Redovisningsprinciper

Vid upprättande av denna delårsrapport har samma redovisningsprinciper använts som i senaste årsredovisningen med tillämpning av årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Delårsrapporten är, liksom tidigare rapporter, upprättad i enlighet med fortlevlandsprincipen.

Granskning av revisor

Delårsrapporten har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor.

Kommande finansiella rapporter

2022-10-28 Delårsrapport för tredje kvartalet 2022

2023-02-24 Bokslutskommuniké för 2022

Intygande

Styrelsen och verkställande direktören intygar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av Bolagets verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som företaget står inför. Alla framåtriktade uttalanden i denna rapport baseras på Bolagets bästa bedömning vid tidpunkten för rapporten. Som alla framtidsbedömningar innehåller sådana uttalanden risker och osäkerheter, vilket kan medföra att det verkliga utfallet blir annorlunda.

Göteborg den 26 augusti 2022

Medfield Diagnostics AB (publ)

Styrelsen och verkställande direktören

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Stefan Blomsterberg, VD

Telefon: 031-160668

E-post: stefan.blomsterberg@medfielddiagnostics.com

Resultaträkning KSEK Apr-Jun 2022 Apr-Jun 2021 Jan-Jun 2022 Jan-Jun 2021 Jan-Dec 2021
Nettoomsättning 0 400 0 400 400
Förändring av lager av produkter i arbete 20 138 -14 174 237
Aktiverat arbete för egen räkning 2 059 2 251 3 873 3 858 7 602
Övriga rörelseintäkter 16 18 652 72 556
Summa 2 095 2 807 4 511 4 504 8 795
Rörelsens kostnader
Halvfabrikat och komponenter -78 -620 -103 -765 -1 089
Övriga externa kostnader -2 496 -2 379 -4 292 -3 848 -7 435
Personalkostnader -2 066 -1 918 -4 162 -3 961 -7 531
Avskrivningar immateriella och materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader -0 -0 -3 0 -3
Summa rörelsens kostnader -4 640 -4 917 -8 560 -8 574 -16 058
Rörelseresultat -2 545 -2 110 -4 049 -4 070 -7 263
Resultat från finansiella poster
Resultat från försäljning kortfristig placering 0 0 0 0 23
Räntekostnader 0 -1 0 -1 -18
Summa resultat från finansiella poster 0 -1 0 -1 5
Resultat efter finansiella poster -2 545 -2 111 -4 049 -4 071 – 7 258
Periodens förlust -2 545 -2 111 -4 049 -4 071 -7 258
Balansräkning KSEK Not 2022-06-30 2021-06-30 2021-12-31
Tillgångar
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten 54 612 47 278 50 861
Patenter, varumärke och liknande rättigheter 2 473 2 190 2 351
57 085 49 468 53 212
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag 864 864 864
Summa anläggningstillgångar 57 949 50 332 54 076
Omsättningstillgångar
Varulager mm
Varulager 1 683 1 633 1 697
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 1 500 0
Aktuella skattefordringar 330 330 214
Övriga kortfristiga fordringar 450 491 376
Förutbetalda kostnader och upplupnaintäkter 1 242 595 569
2 023 1 916 1 159
Kortfristiga placeringarÖvriga kortfristiga fordringar 0 26 0
Kassa och bank 1 972 21 260 10 057
Summa omsättningstillgångar 5 678 24 835 12 913
Summa tillgångar 63 627 75 167 66 989
Balansräkning KSEK Not 2022-06-30 2021-06-30 2021-12-31
Eget kapital och skulder
Eget kapital 1
Bundet eget kapital
Aktiekapital 2 666 2 666 2 666
Reservfond 275 275 275
Fond för utvecklingsutgifter 35 679 28 345 31 928
38 620 31 286 34 869
Fritt eget kapital
Överkursfond 120 264 122 092 120 264
Balanserad förlust -95 581 -80 990 -84 573
Årets resultat -4 049 -4 071 -7 258
20 634 37 031 28 433
Summa eget kapital 59 254 68 317 63 302
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 859 2 334 641
Övriga kortfristiga skulder 268 2 190 841
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 3 246 2 326 2 205
Summa kortfristiga skulder 4 373 6 850 3 687
Summa eget kapital och skulder 63 627 75 167 66 989
Kassaflödesanalys Not Apr-Jun2022 Apr-Jun2021 Jan-Jun2022 Jan-Jun2021 Jan-Dec2021
Den löpande verksamheten
Rörelseresultat före finansiella poster -2 545 -2 110 -4 049 -4 070 -7 263
Erhållen ränta 0 0 0 0 -18
Erlagd ränta 0 -1 0 -1 0
Betald preliminärskatt -59 -59 -117 -117 0
-2 604 -2 170 -4 166 -4 188 -7 281
Ökning/minskning övriga varulager -20 -138 14 -174 -237
Ökning/minskning kundfordringar 0 -500 0 -500 0
Ökning/minskning övriga kortfristiga fordringar -870 -235 -748 -329 -139
Ökning/minskning leverantörsskulder 187 1930 218 1 851 158
Ökning/minskning övriga kortfristiga rörelseskulder 689 14 470 260 – 213
Kassaflöde från den löpande verksamheten -2 618 -1 099 -4 212 -3 080 -7 712
Investeringsverksamheten
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar -2 059 -2 251 -3 873 -3 858 -7 602
Investeringar i dotterbolag 0 -2  -2 
Kassaflöde från investeringsverksamheten -2 059 -2 251 -3 873 -3 860 -7 604
Finansieringsverksamheten
Nyemission 0 20 624 0 20 624 18 797
Lån 0 1 000 0 1 000 0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0 21 624 0 21 624 18 797
Periodens kassaflöde -4 677 18 274 -8 085 14 684 3 481
Likvida medel vid periodens början 6 649 2 986 10 057 6 576 6 576
Likvida medel vid periodens slut 1 972 21 260 1 972 21 260 10 057

Noter

Not 1      Förändring av eget kapital

Aktie-
kapital
Reserv-fond Fond för   utvecklings-utgifter   Över-
kurs-
fond
Övrigt
fritt eget
kapital
 Summa
eget
kapital
Eget kapital 2021-12-31   2 666 275 31 928 120 264   -91 832  63 302
Omföring av utvecklingskostnader  3 751  -3 751
Resultat Q1 2022  -1 504   -1 504
Resultat Q2 2022  -2 545   -2 545
Eget kapital 2022-06-30   2 666 275 35 679 120 264   -99 632 59 253
Aktiekapitalet består av 35 543 355 aktier.

För mer information kontakta:

Stefan Blomsterberg, CEO, Medfield Diagnostics AB, Tel:+4631160668, stefan.blomsterberg@medfielddiagnostics.com

Medfield Diagnostics har som mål att underlätta diagnostiseringen av stroke och huvudtrauma. Om man på ett tidigt stadium kan avgöra om skadan beror på en propp eller blödning kan rätt behandling sättas in betydligt tidigare än idag. Därigenom kan det elimineras mycket lidande hos drabbade patienter och det kan sparas mycket stora vård- och rehabiliteringskostnader för samhället.