Styrelsen och verkställande direktören för Medfield Diagnostics AB avger härmed delårsrapport för perioden 1 januari – 30 september 2023.

FRE, OKT 27, 2023 08:00 CET

Delårsrapport

1 januari – 30 september 2023

Medfield Diagnostics AB (publ)

556677–9871

Styrelsen och verkställande direktören för Medfield Diagnostics AB avger härmed delårsrapport för perioden 1 januari – 30 september 2023.

Omsättningen uppgick till 1 572 (2 213) KSEK
Resultat efter finansiella poster uppgick till -4 228 (-1 715) KSEK
Resultat per aktie uppgick till -0,06 (-0,04) SEK
Kassaflödet från den löpande-, finansierings- och investeringsverksamheten uppgick till 7 253 (13 370) KSEK
Rapportperioden 1 januari – 30 september 2023

Omsättningen uppgick till 8 075 (6 724) KSEK
Resultat efter finansiella poster uppgick till -9 622 (-5 764) KSEK
Resultat per aktie uppgick till -0,14 (-0,14) SEK
Kassaflödet från den löpande-, finansierings- och investeringsverksamheten uppgick till -1 213 (5 285) KSEK
Väsentliga händelser under tredje kvartalet

Medfield pressmeddelade den 5 juli om erfarenheterna från den användarstudie vid sjukhusen i Nikaia och Agia Olga i Aten, Grekland, som pågått sedan mars 2023. Syftet med studien är att utvärdera användbarhet och potentiellt värde av MD100 Strokefinder i den lokala akutsjukvårdsmiljön.

Resultat från Nikaia presenterades vid 1st Panhellenic Symposium of EEC som hölls 15/6–18/6 i Larissa. Medfield deltog där tillsammans med den grekiska distributören Flexmed Innovations and Technologies IKE och studieresultaten presenterades av ansvarig prövare Dr Dimitrios Tsiftsis, läkare vid Nikaia General Hospital.

Under perioden mars-april utvärderades MD100 Strokefinder på 57 patienter på akutmottagningen. Inom ramen för användarstudien togs ingen hänsyn till resultatet från mätningen utan patienten behandlades enligt vanlig klinisk praxis.

Resultat

Point-of-care unit, Strokefinder definieras och används som en patientnära enhet dvs. den uppfattas som portabel – enkel att flytta och använda där den behövs oavsett typ av säng eller bår. Strokfinder är kompakt, med bra batteritid och solid konstruktion.

Lätt att använda, man fann att instrumentet kan användas av de flesta kategorier vårdpersonal efter en kort användarträning, med mycket låg frekvens av felaktigt användande eller felmeddelanden samt att patienterna hade hög acceptans för instrumentet och mätningen.

Effekt i vårdkedjan, användandet av Strokefinder påverkade inte tiden till radiologisk undersökning av patienten och hade minimal effekt på ”door-to-triage time”. Man fann inte heller några negativa tidseffekter i det övriga akuta triageflödet.

Man rapporterade även några observationer; Vissa kroppstyper och anatomier kan innebära utmaningar vid inpassning i instrumentet. Patienter med stabiliserad nacke kan också leda till svårigheter att använda instrumentet.

Med bedömningen att MD100 Strokefinder har hög användbarhet och kan tillföra värde i deras miljö, avser man nu gå vidare för att utvärdera sensitivitet och specificitet vid användning av MD100 Strokefinder i klinisk praxis.

Den 11 juli meddelade Medfield utfallet av utnyttjandet av teckningsoptioner av serie TO 2. Den 3 juli 2023 avslutades utnyttjandeperioden för Medfield Diagnostics Aktiebolag (publ):s (”Medfield”) teckningsoptioner av serie TO 2 (”Teckningsoptionerna”). Inga Teckningsoptioner utnyttjades.

En (1) Teckningsoption gav rätt att teckna en (1) ny aktie i Medfield, till en teckningskurs om 5,00 SEK per aktie. Då inga Teckningsoptioner utnyttjades emitteras därmed inga nya aktier med stöd av Teckningsoptionerna.

Medfield Diagnostics AB pressmeddelade den 13 juli att Medfield och GS Medical kommit överens om att utforska försäljningsmöjligheter för MD100 Strokefinder i utvalda regioner i Italien. Första steget kommer att vara att hitta en lämplig plats för en PoC (Proof of Concept) i Italien, detta arbete kommer att påbörjas omedelbart efter semesterperioden.

Medfield har, som tidigare kommunicerats, även ett aktivt Memorandum of Understanding (MoU) med det italienska företaget Promed s.r.l i Turin.

Tillsammans med GS Medical har nu Medfield ökade möjligheter till försäljning och marknadsföring av MD100 Strokefinder i de flesta regioner i Italien.

I Italien finns det cirka 130 stroke-center fördelade på 20 regioner. Under 2018 rapporterades mer än 12 000 IVT- (intravenös trombolys) och mer än 4 300 EVT- (endovaskulär trombektomi) procedurer.

Under 2017 var strokeincidensen över 70 000 patienter, strokeprevalensen över 350 000 patienter och över 75 000 strokerelaterade dödsfall inträffade. Sedan 2016 har förekomsten av stroke ökat från 4,1 till 4,7 %

GS Medical är ett Milanobaserat företag verksamt i större delen av Italien sedan 20 år tillbaka. Försäljningen stöds av en effektiv marknadsföring av produkter, som genomförs genom direktförsäljning till kvalificerad medicinsk och paramedicinsk personal samt till chefsläkare vid sjukhusenheter och administrativa och finansiella avdelningar.

Vetenskaplig verksamhet bedrivs genom ständigt deltagande på mässor och konferenser och genom en grundlig forskning av innovativa lösningar inom det medicinska området.

Under de kommande åren kommer GS Medical att fortsätta förnya sig och följa de senaste uppdateringarna i en sektor som ständigt utvecklas, samt förbättra sin tillförlitlighet och effektivitet med lokala intressenter.

Den 28 juli offentliggjorde Medfield sitt prospekt med anledning av den förestående företrädesemissionen av units.

Prospektet, som upprättades med anledning av den förestående företrädes­emissionen, godkändes och registrerades den 28 juli hos Finans­inspektionen. Prospektet, innehållande fullständiga villkor och anvisningar samt övrig information om Företrädesemissionen, hölls tillgängligt på Bolagets webbplats (www.medfielddiagnostics.com/sv/) och Vator Securities AB webbplats (www.vatorsecurities.se). Prospektet fanns även tillgängligt på Finansinspektionens webbplats (www.fi.se). Anmälningssedlar gjordes tillgängliga på Bolagets och Vator Securities webbplats i samband med att teckningsperioden inleddes.

För närmare information om Företrädesemissionen hänvisades till Prospektet.

Företrädesemissionen i sammandrag:

Företrädesemissionen avser Units och kommer initialt att tillföra Medfield högst cirka 32,5 MSEK före transaktionskostnader som beräknas uppgå till cirka 6,0 MSEK. Varje Unit består av två (2) aktier och en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO 3 (”Teckningsoptioner”). En (1) Teckningsoption kommer att berättiga till teckning av en (1) aktie i Bolaget. Teckningsoptionerna avses tas upp till handel på Spotlight Stock Market. Vid full teckning och fullt utnyttjande av samtliga Teckningsoptioner inom ramen för emitterade Units kan Bolaget komma att tillföras ett ytterligare kapitaltillskott om högst cirka 34,8 MSEK, baserat på en högsta teckningskurs om 1,50 SEK.
Befintliga aktieägare i Medfield per avstämningsdagen, den 3 augusti 2023, kommer tilldelas en (1) uniträtt för varje befintlig aktie. Sju (7) uniträtter berättigar till teckning av fyra (4) Units i Företrädesemissionen.
Sammanlagt kommer 23 211 984 Units att ges ut. Varje Unit består av två (2) aktier och en (1) vederlagsfri Teckningsoption, vilket innebär att högst 46 423 968 nya aktier och 23 211 984 Teckningsoptioner kommer att ges ut.
Teckningskursen per Unit har fastställts till 1,40 SEK, vilket motsvarar en teckningskurs om 0,70 SEK per aktie. Teckningsoptionerna ges ut vederlagsfritt.
Avstämningsdagen för Företrädesemissionen är den 3 augusti 2023 och teckningsperioden löper från och med den 7 augusti 2023 till och med den 21 augusti 2023.
Sista handelsdag med rätt att delta i Företrädesemissionen är den 1 augusti 2023.
Teckningskursen vid teckning av aktier med stöd av Teckningsoptioner motsvarar 70 procent av den volymvägda genomsnittliga betalkursen för Bolagets aktie på Spotlight Stock Market under perioden från och med den 18 oktober 2023 till och med den 31 oktober 2023, dock lägst aktiens kvotvärde och högst 1,50 SEK.
Nyttjandeperioden för Teckningsoptionerna löper från och med den 6 november 2023 till och med den 20 november 2023.

Preliminär tidplan för Företrädesemissionen:

3 augusti 2023
Avstämningsdag för Företrädesemissionen

7 augusti 2023 – 16 augusti 2023

Handel i uniträtter

7 augusti 2023 – 21 augusti 2023

Teckningsperiod

Omkring 23 augusti 2023
Beräknad dag för offentliggörande av utfallet i Företrädesemissionen

Rådgivare:

Vator Securities AB är finansiell rådgivare och emissionsinstitut och Fredersen Advokatbyrå AB är legal rådgivare till Medfield i samband med Företrädesemissionen.

Den 8 augusti meddelade Medfield att bolaget genomfört en lyckad re-certifiering.

Anmält organ (Notified Body) genomförde en granskning av Medfield Diagnostics AB inom ISO 13485:2016 samt genomförde en ”Surveillance Audit” 1 inom Medical Device Regulation (MDR) EU 2017/745 under 3,5 dagar i juni 2023. Slutrapporten är nu godkänd. Man fann inga avvikelser i bolagets kvalitetsledningssystem och utfärdade därför ett förnyat certifikat.

”Det är en styrka att ha ett väl etablerat kvalitetsledningssystem som uppfyller dagens omfattande krav inom medicinteknisk verksamhet och som kan stötta fortsatt affärsutveckling”, säger Jessica Ryler, Director QA/RA

Den 15 augusti pressmeddelade Medfield att bevis för att MD100 Strokefinder fungerar i ambulansmiljö samlas in i Australien

Medfield Diagnostics AB, John Hunter Hospital, New South Wales Ambulance Service och Stroke Alliance har nu inkluderat de första patienterna i en ambulansstudie med MD100 Strokefinder.

Paramedic Immediate Care Units (PICU) från New South Wales Ambulance Service ska med hjälp av MD100 Strokefinder bedöma 100 patienter i samband med larm om en misstänkt stroke. 500 historiska data ska utgöra kontrollgrupp.

Resultaten från studien kommer att användas för att se hur många fler patienter som inom 60 minuter från strokelarm genomgår en undersökning på sjukhus i jämförelse med kontrollgruppen. Fokus för studien är att utvärdera flertalet möjligheter att effektivisera den akuta strokevårdsprocessen. Man kommer också utvärdera själva handhavandet av MD100 Strokefinder i ambulansmiljön.

Kliniska data från studien kommer att användas för prestandautveckling av algoritmerna. Kliniska bevis från studien kommer att användas för att visa att MD100 Strokefinder är effektiv och förbättrar vårdprocessen. En snabbare diagnos och kortare tid till behandling kommer också kunna spara stora kostnader för sjukvården och patienterna. Studien är därför viktig för att stärka bolagets kommersiella utveckling.

Tiden från första symptom på stroke till att patienten får behandling kan vara helt avgörande för om patienten kan återfå full funktionalitet och återgå till ett normalt liv. Forskningen visar att strokebehandlingen är mest effektiv om den genomförs inom 60 minuter från första symptom. Pre-hospitala stroke sjukvården i världen har därför ett fokus på att effektivisera den akuta strokevårdsprocessen.

Medfield Diagnostics AB är stolta och nöjda med det fortsatta utökade samarbetet med teamet i Newcastle och ser fram emot resultaten från studien.

Medfield meddelade den 16 augusti att den sista dagen för handel med uniträtter i Medfield är den 16 augusti.

Den 16 augusti 2023 var sista dagen för handel med de uniträtter som utfärdades i samband med Medfield Diagnostics AB (publ):s (”Medfield” eller ”Bolaget”) företrädesemission av units bestående av aktier och teckningsoptioner med företrädesrätt för befintliga aktieägare (”Företrädesemissionen”), som beslutades av styrelsen den 29 juni 2023 med stöd av bemyndigande från års­stämman i Bolaget den 2 juni 2023. Uniträtter som ej avyttras eller ej utnyttjas för teckning förfaller värdelösa.

Den 18 augusti meddelade Medfield att värdefulla kliniska data från Australien leder till fortsatt prestandautveckling av MD100 Strokefinder.

Medfield Diagnostics AB har kommit överens om ett utökat samarbete med Hunter Medical Research Institute och John Hunter Hospital inom ramen för den pågående studien, SFAUS. Överenskommelsen gäller utökad datainsamling och jämförelser mellan MD100 Strokefinder-mätningar och avancerad röntgen som görs för att skilja mellan olika stroketyper.

Huvudsyftet med detta samarbete är att samla in data för att vidareutveckla MD100 Strokefinders prestanda för att kunna skilja mellan olika stroketyper. Detta ger ytterligare underlag för tidigare behandlingsbeslut och möjlighet att påbörja behandling redan innan patienten kommit till sjukhus. Prognosen för Strokepatienter är beroende av tidig diagnos och snabb behandling.

”Strokefinder i Australien” (SFAUS) är en prospektiv, singelcenter, observations­studie. Patienter som kommer till akutmottagningen på John Hunter Hospital med strokesymtom och triageras för avancerad CT-undersökning kommer att utvärderas med MD100 Strokefinder. I denna studie kommer data från 1000 strokepatienter att samlas in under kommande år. Strokedata kommer att matchas med 400 friska frivilliga som kontrollgrupp.

Bolaget kommer att få ta del av data kontinuerligt vilket säkerställer en möjlighet att utveckla prestandan i MD100 Strokefinder över tiden.

Medfield Diagnostics AB är väldigt stolta och nöjda med det fortsatta utökade samarbetet med våra samarbetspartners i Newcastle. Det kommer att säkerställa fortsatta affärsutvecklingsmöjligheter inte bara lokalt i Australien men också globalt.

Den 23 augusti offentliggjorde Medfield utfallet i företrädesemissionen samt information om teckningsoptioner av serien TO3.

Styrelsen för Medfield Diagnostics Aktiebolag (”Medfield” eller ”Bolaget”) offentliggjorde den 23 augusti utfallet i den företrädesemission av units som offentliggjordes den 29 juni 2023 (”Företrädesemissionen”). Totalt tecknades 7 266 504 units, motsvarande cirka 31,3 procent av Företrädesemissionen, med stöd av uniträtter och 196 676 units, motsvarande cirka 0,8 procent av Företrädesemissionen, utan stöd av uniträtter. Resterande garanterad del av Företrädesemissionen, motsvarande 5 807 372 eller cirka 25,0 procent av Företrädesemissionen, tilldelas emissionsgaranter och Medfield tillförs därmed totalt cirka 18,6 MSEK före emissionskostnader. Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie TO 3 (”Teckningsoptioner”) inom ramen för emitterade units kan Bolaget komma att tillföras ett ytterligare kapitaltillskott om högst cirka 19,9 MSEK, baserat på en högsta teckningskurs om 1,50 SEK.

Verkställande direktör Stefan Blomsterberg kommenterar:

”Marknaden för pre-hospital strokediagnostik är under utveckling och kräver en mer utvecklad akutvårdsprocess, där vi strävar efter ständig förbättring för att möta våra kunders och patienters behov. Medfield Diagnostics är fast beslutna att förändra hur diagnostik bedrivs inom strokevården i syfte att kunna göra verklig skillnad för patienter över hela världen. Bolaget har under den senaste tiden lagt en grund för tillväxt och lönsamhet samt tagit viktiga steg i vår strategiska riktning både tekniskt och kommersiellt. Vi har en spännande tid framför oss och jag vill tacka våra aktieägare, både nya och de som stöttat och trott på oss genom åren, för ert förnyade förtroende.”

Teckning och tilldelning

Totalt tecknades 7 266 504 units, motsvarande cirka 31,3 procent av Företrädesemissionen, med stöd av uniträtter och 196 676 units, motsvarande cirka 0,8 procent av Företrädesemissionen, tecknades utan stöd av uniträtter. Resterande garanterad del av Företrädesemissionen, motsvarande 5 807 372 units eller cirka 25,0 procent av Företrädesemissionen, tilldelas emissionsgaranter och Medfield tillförs därmed totalt cirka 18,6 MSEK före emissionskostnader, som beräknas uppgå till cirka 5,0 MSEK.

Varje unit består av två (2) aktier och en (1) vederlagsfri Teckningsoption. En (1) Teckningsoption kommer att berättiga till teckning av en (1) aktie i Bolaget. Teckningsoptionerna avses tas upp till handel på Spotlight Stock Market. Vid fullt utnyttjande av samtliga Teckningsoptioner inom ramen för emitterade units kan Bolaget komma att tillföras ett ytterligare kapitaltillskott om högst cirka 19,9 MSEK, baserat på en högsta teckningskurs om 1,50 SEK.

Tilldelning av units som tecknats utan stöd av uniträtter har skett i enlighet med de principer som angivits i det EU-tillväxtprospekt som upprättats med anledning av Företrädesemissionen och som offentliggjordes av Bolaget den 28 juli 2023 (”Prospektet”). Besked om tilldelning sker genom avräkningsnota som sänds ut per post till respektive tecknare. Tilldelade units ska betalas i enlighet med instruktionerna på avräkningsnotan.

Förändring av aktiekapital och antal aktier

Genom Företrädesemission ökar antalet aktier i Medfield med 26 541 104 aktier från 40 620 975 aktier till 67 162 079 aktier och aktiekapitalet ökar med 1 990 582,800 SEK från 3 046 573,125 SEK till 5 037 155,925 SEK, motsvarande en utspädningseffekt om cirka 39,5 procent. Vid fullt utnyttjande av Teckningsoptionerna ökar aktiekapitalet med ytterligare 995 291,400 SEK och antalet aktier ökar med ytterligare 13 270 552 aktier, motsvarande en ytterligare utspädningseffekt om cirka 16,5 procent.

Handel med BTU

Handel med betalda tecknade units (BTU) på Spotlight Stock Market pågår under kortnamnet MEDF BTU fram till dess att Företrädesemissionen har registrerats vid Bolagsverket, vilket beräknas ske under vecka 35, 2023. Därefter kommer BTU, efter cirka en vecka, att omvandlas till aktier och teckningsoptioner av serie TO 3 och tas upp till handel på Spotlight Stock Market.

Garantiåtaganden

Ersättning för lämnade garantiåtaganden uppgår till fjorton (14) procent av garanterat belopp i kontant ersättning.

Teckningsoptioner av serie TO 3

En (1) Teckningsoption berättigar innehavaren till teckning av en (1) ny aktie i Bolaget till en teckningskurs motsvarande 70 procent av den volymvägda genom­snittliga betalkursen för Bolagets aktie på Spotlight Stock Market under perioden från och med den 18 oktober 2023 till och med den 31 oktober 2023, dock lägst aktiens kvotvärde och högst 1,50 SEK. Anmälan om teckning av aktier med stöd av Tecknings­optioner kan äga rum under perioden från och med den 6 november 2023 till och med den 20 november 2023.

Rådgivare

Vator Securities AB är finansiell rådgivare och emissionsinstitut och Fredersen Advokatbyrå AB är legal rådgivare till Medfield i samband med Företrädes–emissionen.

Den 4 september meddelade Medfield sista dag för handel i BTU samt första dag för handel i teckningsoptioner av serie TO3.

Styrelsen i Medfield Diagnostics Aktiebolag (publ) (”Medfield” eller ”Bolaget”) beslutade den 29 juni 2023, med stöd av bemyndigande från årsstämman i Bolaget den 2 juni 2023, om en emission av units bestående av aktier och teckningsoptioner av serie TO 3 (”Teckningsoptioner”) med företrädesrätt för befintliga aktieägare (”Företrädesemissionen”). Genom Företrädesemissionen har Medfield tillförts cirka 18,6 MSEK före emissionskostnader och vid fullt utnyttjande av samtliga emitterade Teckningsoptioner kan Medfield högst tillföras ytterligare cirka 19,9 MSEK före emissionskostnader.

Företrädesemissionen har nu registrerats hos Bolagsverket och betalda tecknade units (BTU) kommer att ersättas med vanliga aktier och Teckningsoptioner. Sista dag för handel med BTU på Spotlight Stock Market är den 7 september 2023 och stoppdagen hos Euroclear Sweden AB är den 11 september 2023, varefter utbokning av aktier och Teckningsoptioner på respektive aktieägares VP-konto/depå kommer att ske den 13 september 2023. Teckningsoptionerna kommer att handlas med ISIN-kod SE0020552446 och första dag för handel beräknas bli onsdag 13 september 2023.

Den 8 september meddelade Medfield att bolaget ställer ut på FLISA 2023 i Göteborg 12-14 september.

Medfield Diagnostics AB (publ) deltar och ställer ut på den årliga kongressen för Föreningen för Ledningsansvariga Inom Svensk Ambulanssjukvård. Ni hittar Medfield i monter # 4 på Svenska Mässan i Göteborg.

FLISA står för Föreningen för Ledningsansvariga Inom Svensk Ambulanssjukvård, Flisa är en ideell organisation, fackligt och politiskt obunden, och består av verksamhetschefer, medicinskt ledningsansvariga och utbildningsansvariga från Sveriges 21 sjukvårdsregioner.

FLISA har som främsta syfte att med gemensamma kompetenser utveckla svensk ambulanssjukvård. Varje år arrangerar föreningen en tre-dagars kongress, vårmöte och temadagar med ett stort antal deltagare från olika aktörer inom svensk ambulanssjukvård för att tillsammans utvecklas och föras närmare varandra.

FLISA är en ofta efterfrågad remissinstans i frågor som berör ambulanssjukvård och katastrof/beredskap.

Medfield pressmeddelade den 20 september att Patentverket i USA avser att bevilja Medfield patent inom mikrovågsdiagnostik.

Patentverket i USA, USPTO, har genom en så kallad ”NOTICE OF ALLOWANCE AND FEE(S) DUE” meddelat att man har för avsikt att godkänna Medfield Diagnostics AB (publ) patentansökan gällande mikrovågsbaserad detektion, ”System and method for detecting an assymetrically positioned internal object in a body” med ansökningsnummer US16/467,098. Patentet skyddar en teknik för att detektera asymmetriskt placerade objekt i en i övrigt huvudsakligen symmetrisk kropp, till exempel en blödning i den ena hjärnhalvan.

”En intressant möjlighet öppnar sig om man kombinerar den typ av symmetrianalys som beskrivs i patentet med de befintliga AI-baserade klassificeringsalgoritmer som Medfield Diagnostics använder i Strokefinder idag. Det ger en förbättrad möjlighet att positionsbestämma en stroke samt bidra till att minska behovet av träningsdata i den AI-baserade klassificeringsalgoritmen” säger Andreas Fhager, CTO i Medfield Diagnostics.

”Ett av bolagets prioriterade mål är att förbättra Strokefinders diagnostiska precision. Tekniken som beskrivs i patentet kan komma att utgöra ett viktigt steg i den riktningen” säger Stefan Blomsterberg, VD i Medfield Diagnostics.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

Den 11 oktober meddelade Medfield att MD 100 Strokefinder skall ingå i ett Interreg-projekt Sverige-Norge. https://www.interreg-sverige-norge.com/

Medfield Diagnostics AB (publ) skall deltaga tillsammans med Prehospital ICT Arena (PICTA) i ett Svensk-Norskt samarbete som ska undersöka hur MD100 Strokefinder kan användas som beslutsstöd för patienter med misstänkt stroke. MD100 Strokefinder är ett CE-märkt och AI-baserat instrument för diagnos av stroke och ska i studien användas inom ambulanssjukvården. Instrumentets effektivitet ska under första halvåret 2024 utvärderas i relation till nuvarande arbets- och vårdprocesser.

Studien är en del av EU-projektet Kontiki – Artificiell intelligens (AI) som beslutsstöd för patienter och hälso- och sjukvård som finansieras av Interreg Sverige-Norge och leds av Högskolan i Borås och Høgskolen i Østfold.

”Projektet utvecklar kunskaper och erfarenheter som är viktiga för att fortsätta implementera MD100 Strokefinder i klinisk användning”, säger Jonas Liljedal, Head of Marketing & Sales på Medfield.

VD kommentar

Bästa aktieägare, samarbetspartners och medarbetare

Under tredje kvartalet har Medfield Diagnostics fortsatt stärka sina relationer med marknaden och arbetat fokuserat med att skapa långsiktiga kommersiella samarbeten i olika delar av världen. Bolaget har parallellt med det arbetet ett ökande antal samarbeten som skapar ytterligare kliniska bevis. Kliniska bevis som visar att MD100 Strokefinder fungerar i den specifika kliniska situationen. Jag är övertygad om att detta, tillsammans med kliniska data som ligger till grund för CE-certifieringen, kommer att bidra till en positiv affärsutveckling. Kliniska bevis är av största vikt för framgångsrika affärer och bolaget har fortsatt att ta fram dessa tillsammans med sjukhus och ambulansorganisationer över stora delar av världen under Q3 2023. Jag tänker bland annat på ambulansstudien EPAST i Australien, där man redan inkluderat cirka 50 patienter och det nyligen beviljade projektet och planerade studien inom programmet Interreg Sverige-Norge, med deltagande regioner i både Sverige och Norge i gränslandet mellan de båda länderna. Jag tänker också på den nyligen genomförda studien i Grekland och den planerade fortsättningen.

Bolaget har fortsatt samla in kliniska data på Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Kings College Hospital i London och på Helsingborgs Lasarett. Det pågår nu också två studier i Australien. Den ursprungliga studien SFAUS på Hunter Medical Research Institute i Australien har åter börjat inkludera patienter. Data från den studien kommer att fortsätta att bidra till prestandautveckling av mjukvaran i MD100 Strokefinder. All kliniska data som Medfield har och fortsätter att samla in fungerar som en stor konkurrensfördel genom att värdefull kliniska data ger ett betydande försprång i utvecklingsarbetet samt ökad prestanda. Resultatet ska användas för utveckling av nästa generation klassificeringsalgoritm i MD100 Strokefinder. Projektet med att ta fram en ny algoritm startade under perioden och kommer att delredovisas före årsskiftet.

Den 23 augusti redovisade bolaget resultatet av företrädesemissionen. Ett värdefullt kapitaltillskott om 18,6 MSEK före emissionskostnader, vilket ytterligare stärker bolagets expansion och kommersialisering. Dessutom har Medfield vidtagit kostnadsminskande åtgärder samtidigt som försäljningsaktiviteterna fokuseras till prospekt med korta ledtider till order.

På Medfield Diagnostics värderar vi våra medarbetares engagemang och hängivenhet och vi är glada att vi fortsätter att utvecklas som ett team. Vi är tacksamma för våra medarbetares passion och arbetsinsatser, vilka är avgörande för att kunna fortsätta driva innovation och tillhandahålla högkvalitativa lösningar till våra kunder.

Trots framgångarna i Sverige, Grekland och Australien är vi medvetna om att det fortfarande finns utmaningar att hantera på vår väg framåt. Utmaningar som också ligger långt utanför vår kontroll när det gäller världsläget och kännbara konjunkturnedgångar. Marknaden för pre-hospital strokediagnostik är under utveckling och kräver dedikerad bearbetning. Vi strävar efter ständig förbättring för att möta våra kunders och patienters behov. Vi fortsätter att investera i marknadsföring och försäljning, för att säkerställa att vi förblir ledande inom området.

Trots de utmaningar vi har att hantera ser vi positivt på våra framtidsutsikter och fortsatt tillväxt. Medfield Diagnostics är fast beslutet att förändra akut strokediagnostik och att göra verklig skillnad för patienter över hela världen. Vi tackar våra aktieägare, samarbetspartners och medarbetare för fortsatt stöd och förtroende och ser fram emot en framgångsrik framtid tillsammans.

Med vänliga hälsningar

A person in a suit with his arms crossed

Description automatically generated

Stefan Blomsterberg
Stefan Blomsterberg, VD

Om Medfield

Det finns ett stort behov av bärbara och snabba metoder för att förbättra screening av patienter med hjärnskador. Pre-hospital diagnostik kan rädda liv, minimera riskerna för handikapp och därigenom minska samhällets kostnader. Medfield Diagnostics AB (publ) har som mål att förbättra detektion av hjärnskador. Tidig diagnos möjliggör snabbare behandling, kan minimera onödigt lidande och kan förbättra patientens chans till tillfrisknande vilket skulle kunna leda till kostnadsbesparingar för vård och samhälle. Medfield utvecklar avancerad mjukvara och artificiell intelligens i mikrovågbaserade system, för att i första hand undersöka patienter med hjärnskador. Systemen ska kunna användas av sjukvårdspersonal både i och utanför sjukhus.

Bolagsstruktur

Medfield innehar 100% av kapital och röster i Medfield Asia Ltd Hongkong. För närvarande bedrivs ingen verksamhet i bolaget. Koncernredovisning har inte upprättats med hänvisning till undantagsreglerna i årsredovisningslagen 7 kap 3§.

Finansiell utveckling under perioden

Rörelsens intäkter

Rörelsens intäkter under första nio månaderna uppgick till 8 075 KSEK (6 724) och består av försäljning 713 KSEK (0), aktiverat arbete för egen räkning 4 987 KSEK (6 085) samt övriga rörelseintäkter inklusive förändring av lager av produkter i arbete om 2 375 KSEK (639).

Resultat

Bolagets resultat efter skatt för första nio månaderna uppgick till -9 622 KSEK (-5 764).

Likvida medel

Per den 30 september 2023 uppgick Bolagets likvida medel till 8 487 KSEK (15 342). Kassaflöde från den löpande verksamheten under första nio månaderna uppgick till

-10 248 KSEK (-6 297). Totalt kassaflöde för de första nio månaderna uppgick till

-1 213 KSEK (5 285) varav från nyemission 14 022 KSEK (17 667).

Risker och osäkerhetsfaktorer

Medfield är genom sin verksamhet utsatt för risker av både rörelsekaraktär och finansiell karaktär. Inom Bolaget pågår en kontinuerlig process för att identifiera förekommande risker och för att kunna bedöma hur dessa skall hanteras. Marknaderna för Medfields produkter kännetecknas av långa införsäljningstider. Bolaget verkar på marknader med stor potential men med ryckig försäljningsutveckling. För en fullständig redogörelse av identifierade risker samt företagets arbete med att hantera dessa, hänvisas till avsnittet ”Riskfaktorer” i Memorandum från 2022, som finns på Bolagets hemsida och som kan beställas från Bolaget.

Antalet utestående aktier

Aktiekapitalet uppgick i slutet av kvartal 3 till 5 037 155,92 SEK (3 046 573,12) fördelat på 67 162 079 aktier (40 620 975). Aktiens kvotvärde är 0,075 SEK (0,075). Aktien är noterad på Spotlight Stockmarket (www.spotlightstockmarket.com) med beteckningen MEDF. Bolaget innehar inga egna aktier.

Personaloptionsprogram

Medfield har av bolagsstämman beslutade personaloptionsprogram. Den fastställda tilldelningen omfattar 325 000 teckningsoptioner vilka fullt utnyttjade innebär en utspädning om maximalt ca 1,5%.

Redovisningsprinciper

Vid upprättande av denna delårsrapport har samma redovisningsprinciper använts som i senaste årsredovisningen med tillämpning av årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Delårsrapporten är, liksom tidigare rapporter, upprättad i enlighet med fortlevlandsprincipen.

Delårsrapporten har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor.

Kommande finansiella rapporter

2024-02-23 Bokslutskommuniké för 2023

Intygande

Styrelsen och verkställande direktören intygar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av Bolagets verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som företaget står inför. Alla framåtriktade uttalanden i denna rapport baseras på Bolagets bästa bedömning vid tidpunkten för rapporten. Som alla framtidsbedömningar innehåller sådana uttalanden risker och osäkerheter, vilket kan medföra att det verkliga utfallet blir annorlunda.

Göteborg den 27 oktober 2023

Medfield Diagnostics AB (publ)

Styrelsen och verkställande direktören

Resultaträkning KSEK

Jul-Sep 2023

Jul-Sep 2022

Jan-Sep 2023

Jan-Sep 2022

Jan-Dec 2022

Nettoomsättning

0

0

713

0

2 400

Förändring av lager av produkter i arbete

370

0

2 131

-14

-52

Aktiverat arbete för egen räkning

1 216

2 212

4 987

6 085

7 090

Övriga rörelseintäkter

-14

1

244

653

773

Summa

1 572

2 213

8 075

6 724

10 211

Rörelsens kostnader

Halvfabrikat och komponenter

-831

-39

-2 705

-142

-1 170

Övriga externa kostnader

-2 551

-1 860

-7 358

-6 152

-8 696

Personalkostnader

-1 996

-2 028

-7 213

-6 190

-8 721

Övriga rörelsekostnader

0

-1

0

-4

-4

Summa rörelsens kostnader

-5 378

-3 928

-17 276

-12 488

-18 591

Rörelseresultat

-3 806

-1 715

-9 201

-5 764

-8 380

Resultat från finansiella poster

Ränteintäkter

1

0

2

0

10

Räntekostnader

-423

0

-423

0

0

Summa resultat från finansiella poster

-422

0

-421

0

10

Resultat efter finansiella poster

-4 228

-1 715

-9 622

-5 764

– 8 370

Periodens förlust

-4 228

-1 715

-9 622

-5 764

-8 370

Balansräkning KSEK

Not

2023-09-30

2022-09-30

2022-12-31

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten

61 997

56 723

57 492

Patenter, varumärke och liknande rättigheter

3 293

2 575

2 810

65 290

59 298

60 302

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i koncernföretag

864

864

864

Summa anläggningstillgångar

66 154

60 162

61 166

Omsättningstillgångar

Varulager mm

Varulager

3 775

1 683

1 645

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar

40

0

2 400

Aktuella skattefordringar

412

389

447

Övriga kortfristiga fordringar

681

359

492

Förutbetalda kostnader och upplupna

Intäkter

1 114

694

780

2 247

1 442

4 119

Kassa och bank

8 487

15 342

9 700

Summa omsättningstillgångar

14 509

18 467

15 464

Summa tillgångar

80 663

78 629

76 630

Balansräkning KSEK

Not

2023-09-30

2022-09-30

2022-12-31

Eget kapital och skulder

Eget kapital

1

Bundet eget kapital

Aktiekapital

5 037

3 047

3 047

Reservfond

275

275

275

Fond för utvecklingsutgifter

43 064

37 789

38 559

48 376

41 111

41 881

Fritt eget kapital

Överkursfond

149 583

137 551

137 551

Balanserad förlust

-111 336

-97 692

-98 462

Årets resultat

-9 622

-5 764

-8 370

28 625

34 095

30 719

Summa eget kapital

77 001

75 206

72 600

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder

805

516

850

Övriga kortfristiga skulder

355

300

313

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

2 502

2 607

2 867

Summa kortfristiga skulder

3 662

3 423

4 030

Summa eget kapital och skulder

80 663

78 629

76 630

Kassaflödesanalys

Not

Jul-Sep

2023

Jul-Sep

2022

Jan-Sep

2023

Jan-Sep

2022

Jan-Dec

2022

Den löpande verksamheten

Rörelseresultat före finansiella poster

-3 806

-1 715

-9 201

-5 764

-8 380

Erhållen ränta

1

0

2

0

10

Erlagd ränta

-423

0

-423

0

0

Betald preliminärskatt

-67

-58

35

-175

-233

-4 295

-1 773

-9 587

-5 939

-8 603

Ökning/minskning övriga varulager

-370

0

-2 131

14

52

Ökning/minskning kundfordringar

477

0

2 360

0

-2 400

Ökning/minskning övriga kortfristiga fordringar

-567

639

-522

-109

-327

Ökning/minskning leverantörsskulder

-445

-342

-45

-124

209

Ökning/minskning övriga kortfristiga rörelseskulder

-353

-609

-323

-139

135

Kassaflöde från den löpande verksamheten

-5 553

-2 085

-10 248

-6 297

-10 934

Investeringsverksamheten

Investeringar i immateriella anläggningstillgångar

-1 216

-2 212

-4 987

-6 085

-7 090

Investeringar i dotterbolag

-0

0

-0

0

0

Kassaflöde från investeringsverksamheten

-1 216

-2 212

-4 987

-6 085

-7 090

Finansieringsverksamheten

Nyemission

14 022

17 667

14 022

17 667

17 667

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

14 022

17 667

14 022

17 667

17 667

Periodens kassaflöde

7 253

13 370

-1 213

5 285

-357

Likvida medel vid periodens början

1 234

1 972

9 700

10 057

10 057

Likvida medel vid periodens slut

8 487

15 342

8 487

15 342

9 700

Noter

Not 1 Förändring av eget kapital

Aktie-
kapital

Reserv-

fond

Fond för utvecklings-utgifter

Över-
kurs-
fond

Övrigt
fritt eget
kapital

Summa
eget
kapital

Eget kapital 2022-12-31

3 047

275

38 559

137 551

-106 832

72 600

Nyemission

1 990

16 588

18 578

Emissionskostnader

-4 556

-4 556

Omföring av utvecklingskostnader

4 504

-4 504

Resultat Q1 2023

-2 194

-2 194

Resultat Q2 2023

-3 200

-3 200

Resultat Q3 2023

-4 228

-4 228

Eget kapital 2023-09-30

5 037

275

43 063

149 583

-120 958

77 000

Aktiekapitalet består av 67 162 079 aktier.

För mer information kontakta:

Stefan Blomsterberg, CEO, Medfield Diagnostics AB, Tel:+4631160668, stefan.blomsterberg@medfielddiagnostics.com

Medfield Diagnostics har som mål att underlätta diagnostiseringen av stroke och huvudtrauma. Om man på ett tidigt stadium kan avgöra om patienten har en stroke eller inte, skulle behandlingsprocessen kunna påskyndas och rätt behandling sättas in betydligt tidigare än idag. Därigenom kan det elimineras mycket lidande hos drabbade patienter och det skulle kunna sparas mycket stora vård- och rehabiliteringskostnader för samhället.