TLV utvärderar Strokefinder

Tandvårds och läkemedelsverket (TLV), som granskar och tar beslut om vilka läkemedel som ska ingå i högkostnadsskydden, har även i uppdrag av regeringen att, i form av en försöksverksamhet, göra hälsoekonomiska utvärderingar av medicintekniska produkter.

TLV har nu fattat beslut om att utvärdera Strokefinder inom ramen för denna verksamhet. I motiveringen till beslutet skriver TLV bl a:

För både medicinteknik och läkemedel gäller att en fördröjd utvärdering och introduktion skulle kunna innebära uteblivna hälsovinster och försämrad produktivitet i vården samtidigt som en tidig utvärdering innebär att bedömningar behöver göras med mindre mängd data och kunskap att tillgå. Utvärderingen av Strokefinder syftar också till att klarlägga ifall en utvärdering är möjlig att göra i ett så här tidigt skede, innan CE-märkning, samt att i möjligaste mån undersöka vad som skulle krävas för ett införande.

För Medfield är det naturligtvis positivt med ett uttalat intresse från en myndighet som TLV och företaget kommer att aktivt stödja utvärderingen.

Länkar till motsvarande nyhet på TLV’s hemsida:

www.tlv.se/forbrukningsartiklar/medicinteknikprojektet/pagaende-halsoekonomiska-bedomningar/

www.tlv.se/forbrukningsartiklar/medicinteknikprojektet/pagaende-halsoekonomiska-bedomningar/TLV-utvarderar-Strokefinder/