Traumastudien MBI01 godkänd av läkemedelsverket

Medfield diagnostics AB och Helsingborgs lasarett i Region Skåne har fått godkännade av Läkemedelsverket att påbörja studien av huvudtraumapatienter

Denna studie är nästa steg i utvärdering av mikrovågsbaserad skanning för detektion och diagnostik av intrakraniell blödning. Mätningar kommer att utföras med Medfields MD100 på 400 patienter på Helsingborgs Lasarett. Dielektriska ekon och biomarkörer hos patienter med traumatisk intrakraniell blödning (TICH) jämförs med patienter med huvudtrauma som inte har TICH. Som kontrollgrupp kommer cirka 50 demografiskt matchade friska frivilliga personer att delta i försöket. Olika biomarkörer kommer att mätas och kombineras med MD100-resultaten, vilket kan möjliggöra både högre sensitivitet och högre specificitet.Syftet med studien är att utvärdera diagnostikförmågan hos instrumentet MD100 att hitta eller utesluta traumatisk intrakraniell blödning i en akutsituation. MD100 är ett bärbart, batteridrivet instrument som med mikrovågsteknik och artificiell intelligens skall detektera stroke och intrakraniell blödning orsakad av trauma.

 

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Medfield Diagnostics Aktiebolag (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 september 2020, kl.11.30.

För mer information kontakta:

Stefan Blomsterberg, CEO, Medfield Diagnostics AB, Tel:+46723058700, stefan.blomsterberg@medfielddiagnostics.com