Utfall i Medfield Diagnostics företrädesemission

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika eller något annat land där sådan åtgärd helt eller delvis förutsätter att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svensk rätt, eller där detta skulle strida mot lagar eller regleringar i det landet. Andra restriktioner är tillämpliga. Se även Viktig information i slutet av detta pressmeddelande.

Utfallet i Medfield Diagnostics Aktiebolags (publ) företrädesemission, för vilken teckningsperioden löpte ut den 9 januari 2019, visar att 1 184 200 aktier, motsvarande cirka 48 procent av de erbjudna aktierna, tecknades med stöd av teckningsrätter. Därtill har 214 790 aktier, eller cirka 9 procent av de erbjudna aktierna, tecknats utan stöd av teckningsrätter i enlighet med de principer som angavs i beslutet om företrädesemissionen från den extra bolagsstämman den 9 november 2018. Därutöver tecknades ytterligare 496 278 aktier motsvarande cirka 20 procent av de erbjudna aktierna av emissionsgaranten Equinor Technology Ventures AS i enlighet med lämnat garantiåtagande. Det slutliga utfallet visar således att totalt 1 895 268 aktier tecknades i emissionen, motsvarande en teckningsgrad om drygt 76 procent.

Företrädesemissionen tillför Medfield Diagnostics cirka 7,6 MSEK före avdrag för emissionskostnader, vilka uppgår till cirka 400 000 SEK. Företrädesemissionen innebär att antalet aktier respektive röster i bolaget ökar med 1 895 268 till totalt 25 655 356 stycken, och att aktiekapitalet ökar med 142 145,1 SEK till 1 924 151,7 SEK.

Handel med betalda tecknade aktier (BTA) på Spotlight Stockmarket pågår fram till dess att Bolagsverket registrerat företrädesemissionen, vilket beräknas ske omkring den 20 januari 2019.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Medfield Diagnostics Aktiebolag (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 januari 2019.

Om Medfield Diagnostics AB (publ)

Medfield är ett svenskt bolag med huvudkontor i Göteborg som utvecklar medicinteknisk utrustning baserat på mikrovågsteknologi och har som mål att förbättra diagnosticering av hjärnskador. Tidig diagnos av stroke och traumatiska hjärnskador möjliggör snabbare behandling, minimerar onödigt lidande, ökar livskvalititeten och förbättrar patientens chans till tillfrisknande vilket leder till kostnadsbesparingar för både vård och samhälle.

För mer information kontakta: Stefan Blomsterberg, CEO, Medfield Diagnostics AB, Tel:+46723058700, stefan.blomsterberg@medfielddiagnostics.com

Viktig information

Offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag, och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika eller något annat land där sådan åtgärd helt eller delvis förutsätter att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svensk rätt, eller där detta skulle strida mot lagar eller regleringar i det landet. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas på sätt som står i strid med sådana restriktioner. Underlåtenhet att efterkomma denna anvisning kan innebära brott mot United States Securities Act från 1933, i dess senaste lydelse (”Securities Act”) eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner. Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i Medfield Diagnostics Aktiebolag (publ). Inga aktier kommer att registreras enligt Securities Act och inte heller enligt någon motsvarande lag i någon delstat i USA eller tillämplig lag i annat land.