Valberedningens förslag inför årsstämman 2016

Valberedningen för Medfield Diagnostics AB beslutade vid ett möte 2016-05-23 att föreslå kommande bolagstämma att

 • föreslå Ole Johansson som ordförande vid stämman,
 • antalet ordinarie styrelseledamöter i bolaget skall vara fem (5) och att antalet
  revisorer skall vara en (1) och att inga (0) revisorssuppleanter utses,
 • arvoden till styrelsens ledamöter skall utgå, innebärande att arvode till
  ordförande skall utgå med två prisbasbelopp, och arvode till övriga ledamöter
  med ett pris belopp var,
 • styrelseledamot ska kunna, om det står i överensstämmelse med rådande
  skattelagstiftning samt under förutsättning att det är kostnadsneutralt för
  bolaget, ges möjlighet att fakturera styrelsearvodet från enskild firma eller
  eget bolag, under förutsättning att firman eller bolaget innehar F-skattsedel
  (på sådant styrelsearvode som faktureras av ledamot inom ramen för
  näringsverksamhet tillkommer sociala avgifter samt mervärdesskatt enligt
  lag),
 • arvode till revisor skall utgå enligt godkänd debitering för utfört arbete,
 • omval sker av styrelseledamöterna Stefan Jacobsson, Mikael Persson och
  Bengt Arne Sjöqvist,
 • nyval sker av styrelseledamöterna Anna Söderlund och Stefan Blomsterberg,
 • Mikael Persson utses som styrelsens ordförande och efterträder därmed
  Agneta Franksson som träder ur styrelsen,
 • Frejs Revisorer AB väljs till revisor i bolaget. Frejs Revisorer AB har meddelat
  avsikten att Ulf Johansson är ansvarig revisor och att Per Joachimsson är
  biträdande revisor. Anledningen till det förtida entledigandet av Grant
  Thornton Sweden AB är att valberedningen anser att Frejs Revisorer AB, som
  är en mindre revisionsbyrå, är mer lämpad för bolaget med hänsyn till
  Medfield Diagnostics begränsade storlek och verksamhet.
 • de riktlinjer för valberedningens uppdrag som angavs inför tidigare
  bolagsstämmor bör ha fortsatt giltighet
 • inget arvode skall utgå till valberedningens ledamöter.