Valberedningens förslag inför årsstämman 2017

Valberedningen för Medfield Diagnostics AB beslutade vid ett möte 2017-05-30 att för kommande bolagstämma föreslå

 • Ole Johansson som ordförande vid stämman,
 • att antalet ordinarie styrelseledamöter i bolaget skall vara fyra (4) och att antalet revisorer skall vara en (1) och att inga (0) revisorssuppleanter utses,
 •  att till revisor utse ett registrerat revisionsbolag,
 • att arvoden till styrelsens ledamöter skall utgå, innebärande att arvode till ordförande skall utgå med två prisbasbelopp, och arvode till övriga ledamöter med ett prisbasbelopp var,
 • att styrelseledamot skall kunna, om det står i överensstämmelse med rådande skattelagstiftning samt under förutsättning att det är kostnadsneutralt för bolaget, ges möjlighet att fakturera styrelsearvodet från enskild firma eller eget bolag, under förutsättning att firman eller bolaget innehar F-skattsedel (på sådant styrelsearvode som faktureras av ledamot inom ramen för näringsverksamhet tillkommer sociala avgifter samt mervärdesskatt enligt lag),
 • att arvode till revisor skall utgå enligt godkänd debitering för utfört arbete,
 • att omval sker av styrelseledamöterna Stefan Jacobsson, Mikael Persson och Bengt Arne Sjöqvist,
 • att nyval sker av Anna Ahlberg som styrelseledamot, en kort presentation bifogas nedan
 • att Mikael Persson utses som styrelsens ordförande,
 • att Frejs Revisorer AB omväljs till revisor i bolaget,
 • att de riktlinjer för valberedningens uppdrag som angavs inför tidigare bolagsstämmor bör ha fortsatt giltighet
 • att inget arvode skall utgå till valberedningens ledamöter.

Anna Ahlberg (född 1970) är civilekonom med en MBA från Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet. Hon har under många år arbetat som CFO och informationschef i noterade bolag, huvudsakligen i medicintekniska, internationella tillväxtbolag såsom Q-Med och Vitrolife. Hon har även varit affärsområdeschef i det noterade sjukvårdsbolaget GHP. Idag är Anna delägare i Eligo som arbetar med rekrytering och executive search. Anna är oberoende gentemot bolaget och dess större ägare och innehar inga andra styrelseuppdrag förutom i de egna bolagen, Eligo AB och A Ahlberg Consulting AB.