Valberedningens förslag inför årsstämman 2020

Valberedningen för Medfield Diagnostics AB beslutade vid ett möte 2020-05-22 att föreslå kommande bolagstämma att

  • föreslå advokat Olof Thorsell från Cedric Law som ordförande vid stämman,
  • antalet ordinarie styrelseledamöter i bolaget skall vara sex (6) och att antalet revisorer skall vara en (1) och att inga (0) revisorssuppleanter utses,
  • till revisor utse ett registrerat revisionsbolag,
  • arvoden till styrelsens ledamöter skall utgå, innebärande att arvode till ordförande skall utgå med två prisbasbelopp, och arvode till övriga ledamöter med ett prisbasbelopp var,
  • arvode till revisor skall utgå enligt godkänd debitering för utfört arbete,
  • omval sker av styrelseledamöterna Claes Beckman, Erik Brobjer, Jan Ellevset, Stefan Jacobsson, Mikael Persson och Bengt Arne Sjöqvist,
  • Mikael Persson utses som styrelsens ordförande,
  • Frejs Revisorer AB omväljs till revisor i bolaget,
  • de riktlinjer för valberedningens uppdrag som angavs inför tidigare bolagsstämmor bör ha fortsatt giltighet
  • inget arvode skall utgå till valberedningens ledamöter.

Stefan Blomsterberg
CEO
stefan.blomsterberg@medfielddiagnostics.com