Valberedningens förslag inför årsstämman 2022

Den 2 maj 2022 offentliggjorde Medfield Diagnostics Aktiebolag (publ) (”Bolaget”) pressmeddelande innehållande kallelse till Bolagets årsstämma som avses hållas den 3 juni 2022. I kallelsen angavs att valberedningens beslutsförslag skulle publiceras senast två veckor före årsstämman genom pressmeddelande. Bolaget meddelar härmed att valberedningens beslutsförslag inte kommer att offentliggöras förrän senast en vecka före årsstämman. De aktuella beslutsförslagen är följande: val av stämmoordförande, styrelse, styrelseordförande och revisor, fastställande av arvoden samt förslag till beslut om principer för utseende av valberedning (punkterna 2, 9–14).

 

För mer information kontakta:

Stefan Blomsterberg, CEO, Medfield Diagnostics AB, Tel:+4631160668, stefan.blomsterberg@medfielddiagnostics.com

Medfield Diagnostics har som mål att underlätta diagnostiseringen av stroke och huvudtrauma. Om man på ett tidigt stadium kan avgöra om skadan beror på en propp eller blödning kan rätt behandling sättas in betydligt tidigare än idag. Därigenom kan det elimineras mycket lidande hos drabbade patienter och det kan sparas mycket stora vård- och rehabiliteringskostnader för samhället.