The Board of Directors and the CEO of Medfield Diagnostics AB hereby issue a year-end report for 2021 (SWE)

Fjärde kvartalet 2021

 • Rörelsens intäkter uppgick till 2 395 (1 939) KSEK
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till -1 590 (-1 500) KSEK
 • Resultat per aktie uppgick till -0,04 (-0,05) SEK
 • Kassaflödet från den löpande-, finansierings- och investeringsverksamheten uppgick till -3 812 (2 082) KSEK

Helåret 2021

 • Rörelsens intäkter uppgick till 8 795 (7 692) KSEK
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till -7 258 (-7 256) KSEK
 • Resultat per aktie uppgick till -0,20 (-0,25) SEK
 • Kassaflödet från den löpande-, finansierings- och investeringsverksamheten uppgick till 3 481 (-12 026) KSEK
 • Likvida medel uppgick vid periodens utgång till 10 057 (6 576) KSEK

Väsentliga händelser under fjärde kvartalet

 • Medfield och Royal Flying Doctors Service (RFDS) i Australien skrev i oktober MoU (Memorandum of Understanding) om att testa och utvärdera ett möjligt införande av MD100-teknologin i RFDS. Det första steget blir att utveckla ett studieprotokoll för en användarstudie och senare en klinisk studie. Vidare skriva samarbetsavtal för att utvärdera och utveckla vårdprocessen och logistiken vid användning av MD100 Strokefinder inom RFDS.
 • Medfield meddelade i december att man verifierat prestandan till den första algoritmen i MD100 Strokefinder-systemet. Detta innebar att den tekniska dokumentationen färdigställdes och lämnades in till bolagets Notified Body den 30/12 2021.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • I januari bekräftade Notified Body mottagandet av teknisk dokumentation för MD100 Strokefinder och påbörjade granskningsarbetet. I vecka 9 planeras en första revision.

VD kommentar

Genom ett väl fungerande samarbete uppnåddes i december en viktig milstolpe i Medfields utveckling. Cirka 250 dokument som beskriver utvecklingen av MD100 Strokefinder kunde laddas upp på Notified Bodys portal den 30/12 2021. Det var ett arbete som krävde starkt fokus och omfattande samordning. Teamet på Medfield lyckades mycket väl med den uppgiften. Den regulatoriska processen kommer nu att fortsätta under våren 2022 och Notified Body kommer att granska underlagen inför ett beslut om godkännande för CE-certifiering. Notified Body är inte öppen med hur processen ser ut men Medfield kommer att fortlöpande informera aktieägarna och marknaden om utvecklingen.

Marknadsutvecklingsprogrammen Business Sweden Catalyst Program, med fokus på UK och Nordic Amplify Initiative, med fokus på USA, har fortsatt i stort enligt plan.

Den 6 oktober deltog Medfield i ambulansledningsmötet FLISA i Kista och visade upp MD100 Strokefinder-systemet. Det blev stort intresse som resulterade i att moderatorerna valde att göra ett extra inslag om Medfield på kongressen där bolaget fick tillfälle att demonstrera systemet. Jag nämner detta särskilt eftersom det är intressant att Strokefinder väcker så stort intresse varje gång bolaget visar upp systemet. Det är tydligt att intresset för ett beslutsstöd är stort och att man upplever ett stort potentiellt värde i Strokefinder-systemet.

Offshore Health Services AS i Norge har fortsatt med demonstrationer av Virtual Examination Room (VER) och med Strokefinder-systemet. Dessa demonstrationer ska följas upp under våren 2022.

Pandemin har under perioden varit omfattande i Australien och Medfield har i samverkan med Royal Flying Doctors Service därför senarelagt vissa aktiviteter. Parterna planerar för ett ökat samarbete i början av 2022.

Strokestudierna har gått in i en ny fas och Strokefinder-systemen i Sverige, Norge och i Australien kommer succesivt att uppdateras med ny mjukvara. Studieprotokollen kommer att ses över och studiepersonalen ska genomgå re-kvalificering. Kliniska data ska fortsatt samlas in och utveckling av nya algoritmer ska fortsätta. Detta skapar förutsättningar för att utveckla ytterligare prestanda och funktionalitet utifrån vår teknikplattform.

Göteborg den 25 februari 2022
Stefan Blomsterberg, VD

Om Medfield

Det finns ett stort behov av bärbara och snabba metoder för att förbättra triagering av patienter med misstänkta hjärnskador. Pre-hospitaldiagnostik kan rädda liv, minimera riskerna för handikapp och därigenom minska samhällets kostnader. Medfield Diagnostics AB (publ) har som mål att förbättra precisionen i beslutsunderlaget vid misstänkta hjärnskador. En tidig korrekt diagnos möjliggör snabbare behandling, kan minimera onödigt lidande och kan förbättra patientens chans till tillfrisknande vilket skulle kunna leda till kostnadsbesparingar för vård och samhälle. Medfield utvecklar därför avancerad mjukvara och beslutsstöd baserat på artificiell intelligens (AI) till en proprietär egenutvecklad mikrovågbaserad teknikplattform, med primärt syfte att triagera patienter med hjärnskador. Systemen ska kunna användas av sjukvårdspersonal både i och utanför sjukhus.

Bolagsstruktur

Medfield innehar 100% av kapital och röster i Medfield Asia Ltd Hongkong. För närvarande bedrivs ingen verksamhet i bolaget. Koncernredovisning har inte upprättats med hänvisning till undantagsreglerna i årsredovisningslagen 7 kap 3§.

Finansiell utveckling under perioden

Rörelsens intäkter

Rörelsens intäkter under 2021 uppgick till 8 795 KSEK (7 692) och består av intäkter från försäljning med 400 KSEK (1 200), aktiverat arbete för egen räkning 7 602 KSEK (6 322) samt övriga rörelseintäkter inklusive förändring av lager av produkter i arbete om 793 KSEK (170).

Resultat

Bolagets resultat efter skatt för 2021 uppgick till -7 258 KSEK (-7 256).

Likvida medel

Per den 31 december 2021 uppgick Bolagets likvida medel till 10 057 KSEK (6 576). Kassaflöde från den löpande verksamheten under 2021 uppgick till

-7 712 KSEK (-10 411). Totalt kassaflöde för 2021 uppgick till 3 481 KSEK (-12 026) varav från nyemission om 18 797 KSEK (5 006).

Risker och osäkerhetsfaktorer

Medfield är genom sin verksamhet utsatt för risker av både rörelsekaraktär och finansiell karaktär. Inom Bolaget pågår en kontinuerlig process för att identifiera förekommande risker och för att kunna bedöma hur dessa skall hanteras. Marknaderna för Medfields produkter kännetecknas av långa införsäljningstider. Bolaget verkar på marknader med stor potential men med ryckig försäljningsutveckling. För en fullständig redogörelse av identifierade risker samt företagets arbete med att hantera dessa, hänvisas till avsnittet ”Riskfaktorer” i Memorandum från 2021, som finns på Bolagets hemsida och som kan beställas från Bolaget.

Antalet utestående aktier

Aktiekapitalet uppgick i slutet av 2021 till 2 665 751,62 SEK (2 284 929,98) fördelat på 35 543 355 aktier (30 465 733). Aktiens kvotvärde är 0,075 SEK (0,075). Aktien är noterad på Spotlight Stockmarket (www.spotlightstockmarket.com) med beteckningen MEDF. Bolaget innehar inga egna aktier.

Personaloptionsprogram

Medfield har av bolagsstämman beslutade personaloptionsprogram. Fullt nyttjade omfattar optionsprogrammen 1 061 002 aktier. Totala utspädningen kan maximalt bli cirka 4,8%.

Insynspersoners aktieinnehav per 2021-12-31

2021-12-31 2020-12-31
Namn
Andreas Fhager 1 529 479 1 529 479
Erik Brobjer 27 708 20 000
Stefan Jacobsson (genom bolag) 7 583 6 500
Mikael Persson (genom bolag) 3 798 208 3 798 208
Bengt Arne Sjöqvist 5 777 4 692
Stefan Blomsterberg 30 644 24 531
Anders Nordin 23 333              0
Claes Beckman 23 333 20 000

Förslag till utdelning

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för verksamhetsåret 2021.

Redovisningsprinciper

Vid upprättande av denna delårsrapport har samma redovisningsprinciper använts som i senaste årsredovisningen med tillämpning av årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Delårsrapporten är, liksom tidigare rapporter, upprättad i enlighet med fortlevlandsprincipen.

Årsredovisning tillgänglig

Medfields årsredovisning för räkenskapsåret 2021 är planerad att publiceras på bolagets (www.medfielddiagnostics.com) och Spotlight Stockmarket (www.spotlightstockmarket.se) respektive hemsida 2022–05–10. Årsstämma i Medfield är planerad att hållas i Göteborg 2022–06–03.

Granskning av revisor

Delårsrapporten har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor.

Kommande finansiella rapporter

2022–04–22 Delårsrapport för första kvartalet 2022

2022–08–26 Delårsrapport för andra kvartalet 2022

2022–10–28 Delårsrapport för tredje kvartalet 2022

2023–02–24 Bokslutskommuniké för 2022

Intygande

Styrelsen och verkställande direktören intygar att bokslutskommunikén ger en rättvisande översikt av Bolagets verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som företaget står inför. Alla framåtriktade uttalanden i denna rapport baseras på Bolagets bästa bedömning vid tidpunkten för rapporten. Som alla framtidsbedömningar innehåller sådana uttalanden risker och osäkerheter, vilket kan medföra att det verkliga utfallet blir annorlunda.

Göteborg den 25 februari 2022

Medfield Diagnostics AB (publ)

Styrelsen och verkställande direktören

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Stefan Blomsterberg, VD

Telefon: 031-160668

E-post: stefan.blomsterberg@medfielddiagnostics.com

Resultaträkning KSEK Okt-Dec 2021 Okt-Dec 2020 Jan-Dec 2021 Jan-Dec 2020
Rörelsens intäkter
Nettoomsättning 0 0 400 1 200
Förändring av lager av produkter i arbete 12 200 237 -126
Aktiverat arbete för egen räkning 1 959 1 709 7 602 6 322
Övriga rörelseintäkter 424 30 556 296
Summa 2 395 1 939 8 795 7 692
Rörelsens kostnader
Halvfabrikat och komponenter -61 -348 -1 089 -1 565
Övriga externa kostnader -2 024 -1 923 -7 435 -6 928
Personalkostnader -1 900 -1 168 -7 531 -6 389
Avskrivningar immateriella och materiella anläggningstillgångar 0 0 0 -62
Övriga rörelsekostnader 0 0 -3 -4
Summa rörelsens kostnader -3 985 -3 439 -16 058 -14 948
Rörelseresultat -1 590 -1 500 -7 263 -7 256
Resultat från finansiella poster
Resultat från försäljning kortfristig placering 0 0 23 0
Räntekostnader 0 0 -18 0
Summa resultat från finansiella poster 0 0 5 0
Resultat efter finansiella poster -1 590 -1 500 -7 258 -7 256
Periodens förlust -1 590 -1 500 -7 258 -7 256
Balansräkning KSEK Not 2021-12-31 2020-12-31
Tillgångar
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten 50 861 43 522
Patent, varumärke och liknande rättigheter 2 351 2 088
53 212 45 610
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag 864 862
Summa anläggningstillgångar 54 076 46 472
Omsättningstillgångar
Varulager mm
Varulager 1 697 1 459
Kortfristiga fordringar
Aktuella skattefordringar 214 214
Övriga kortfristiga fordringar 376 299
Förutbetalda kostnader och upplupnaintäkter 569 464
1 159 977
Kortfristiga placeringarÖvriga kortfristiga fordringar 0 19
Kassa och bank 10 057 6 576
Summa omsättningstillgångar 12 913 9 031
Summa tillgångar 66 989 55 503
Balansräkning KSEK Not 2021-12-31 2020-12-31
Eget kapital och skulder
Eget kapital 1
Bundet eget kapital
Aktiekapital 2 666 2 165
Ej registrerat aktiekapital 0 120
Reservfond 275 275
Fond för utvecklingsutgifter 31 928 24 589
34 869 27 149
Fritt eget kapital
Överkursfond 120 264 101 848
Balanserad förlust -84 573 -69 978
Årets förlust -7 258 -7 256
28 433 24 614
Summa eget kapital 63 302 51 763
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 641 483
Övriga kortfristiga skulder 841 1 106
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 2 205 2 151
Summa kortfristiga skulder 3 687 3 740
Summa eget kapital och skulder 66 989 55 503
Kassaflödesanalys Not 2021 2020
Den löpande verksamheten
Rörelseresultat före finansiella poster -7 263 -7 256
Justering för poster som ej ingår i kassaflödet 2 0 -563
Erhållen ränta -18 0
Erlagd ränta 0 0
Betald skatt 0 0
-7 281 -7 818
Ökning/minskning övriga varulager -237 126
Ökning/minskning övriga kortfristiga fordringar -139 176
Ökning/minskning leverantörsskulder 158 -1509
Ökning/minskning övriga kortfristiga rörelseskulder -213 -1 386
Kassaflöde från den löpande verksamheten -7 712 -10 411
Investeringsverksamheten
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar -7 602 -6 322
Investeringar i dotterbolag -2   -299 
Kassaflöde från investeringsverksamheten -7 604 -6 621
Finansieringsverksamheten
Nyemission 18 797 5 006
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 18 797 5 006
Årets kassaflöde 3 481 -12 026
Likvida medel vid periodens början 6 576 18 602
Likvida medel vid periodens slut 10 057 6 576

Noter

Not 1      Förändring av eget kapital

Aktie-
kapital
Reserv-fond Fond för   utvecklings-utgifter   Över-
kurs-
fond
Övrigt
fritt eget
kapital
 Summa
eget
kapital
Eget kapital 2020-12-31   2 285 275 24 589 101 848   -77 235   51 763
Nyemission    381  20 945   21 326
Emissionskostnader  -2 529   -2 529
Omföring av utvecklingskostnader  7 339   -7 339
Resultat Q1 2021   -1 960   -1 960
Resultat Q2 2021   -2 111   -2 111
Resultat Q3 2021   -1 597   -1 597
Resultat Q4 2021   -1 590   -1 590
Eget kapital 2021-12-31   2 666 275 31 928 120 264   -91 832 63 302
Aktiekapitalet består av 35 543 355 st aktier.

Not 2      Justering för poster som ej ingår i kassaflödet

2021 2020
Avskrivningar av immateriella och materiella anläggningstillgångar 0 62
Kostnad för förändring personaloptioner mot eget kapital 0 -625
0 -563

För mer information kontakta:

Stefan Blomsterberg, CEO, Medfield Diagnostics AB, Tel:+4631160668, stefan.blomsterberg@medfielddiagnostics.com

Det finns ett stort behov av bärbara och snabba metoder för att förbättra triagering av patienter med misstänkta hjärnskador. Pre-hospitaldiagnostik kan rädda liv, minimera riskerna för handikapp och därigenom minska samhällets kostnader. Medfield Diagnostics AB (publ) har som mål att förbättra precisionen i beslutsunderlaget vid misstänkta hjärnskador. En tidig korrekt diagnos möjliggör snabbare behandling, kan minimera onödigt lidande och kan förbättra patientens chans till tillfrisknande vilket skulle kunna leda till kostnadsbesparingar för vård och samhälle. Medfield utvecklar därför avancerad mjukvara och beslutsstöd baserat på artificiell intelligens (AI) till en proprietär egenutvecklad mikrovågbaserad teknikplattform, med primärt syfte att triagera patienter med hjärnskador. Systemen ska kunna användas av sjukvårdspersonal både i och utanför sjukhus.