Third quarter July 1 – September 30, 2022 (SWE)

Delårsrapport1 januari – 30 september 2022

 

Medfield Diagnostics AB (publ)

556677–9871

Styrelsen och verkställande direktören för Medfield Diagnostics AB avger härmed delårsrapport för perioden 1 januari – 30 september 2022.

 • Omsättningen uppgick till 2 213 (1 896) KSEK
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till -1 715 (-1 597) KSEK
 • Resultat per aktie uppgick till -0,04 (-0,05) SEK
 • Kassaflödet från den löpande-, finansierings- och investeringsverksamheten uppgick till 13 370 (-7 390) KSEK

Rapportperioden 1 januari – 30 september 2022

 • Omsättningen uppgick till 6 724 (6 400) KSEK
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till -5 764 (-5 668) KSEK
 • Resultat per aktie uppgick till -0,14 (-0,16) SEK
 • Kassaflödet från den löpande-, finansierings- och investeringsverksamheten uppgick till 5 285 (7 294) KSEK

Väsentliga händelser under tredje kvartalet

 • Medfield och FlexMed meddelade i september att man har skrivit ett ”Memorandum of Understanding” för att påbörja förhandlingar om att ingå ett distributörsavtal där FlexMed ska verka som distributör i Grekland för Medfields produkter. FlexMed är en organisation under stark utveckling och har ett mycket intressant affärsnätverk inom Medfields område, beslutsstödsystem för diagnos av akut stroke i en pre-hospital och hospital miljö. Tillsammans ska bolagen bidra till att ytterligare effektivisera den akuta strokevården i Grekland och medelhavsområdet. Parterna är överens om att man ska vara klar med ett distributörsavtal under oktober månad i år.

 

 • Medfield och Dedalus meddelade den 9 september att man har skrivit ett ”Memorandum of Understanding” för att kunna påbörja ett samarbete för att utveckla mer effektiva lösningar för akut strokesjukvård. Dedalus är experter på utveckling av mjukvarubaserade lösningar för effektivisering av sjukvården och har verksamhet över hela världen. Tillsammans ska bolagen bidra till att ytterligare effektivisera den akuta strokevården.

 

 • Medfield Diagnostics meddelade den 1 juli utfallet av den företrädesemission av units, som avslutades den 28 juni 2022. Företrädesemissionen övertecknades till totalt 110,1 procent. Genom Företrädesemissionen tillfördes Bolaget cirka 21,3 MSEK före emissionskostnader om cirka 3,2 miljoner kronor.

 

Genom Företrädesemissionen ökade Medfields aktiekapital med 380 821,500 kronor, från 2 665 751,625 kronor till 3 046 573,125 kronor. Antalet aktier ökade med 5 077 620 till 40 620 975 aktier.

 

Genom Företrädesemissionen emitterades även 1 015 524 teckningsoptioner av serie TO 2, vilka berättigar till teckning av 1 015 524 aktier i Bolaget. En (1) teckningsoption av serie TO 2 berättigar innehavaren att teckna en (1) ny aktie i Medfield under teckningsperioden från och med den 26 juni 2023 till och med den 3 juli 2023.

 

Teckningskursen för teckning av aktier med stöd av Teckningsoptioner motsvarar 75 procent av den volymvägda genomsnittliga betalkursen för Bolagets aktier på Spotlight Stock Market under perioden från och med den 8 juni 2023 till och med den 21 juni 2023. Teckningskursen kan dock inte vara högre än 10 kronor och inte heller lägre än 5 kronor. Detta innebär att Medfield vid full teckning kan erhålla upp till 10,2 miljoner kronor (före emissionskostnader), beroende på utnyttjandekurs, om samtliga Teckningsoptioner utnyttjas för aktieteckning. Därmed kan aktiekapitalet komma att öka med högst ytterligare cirka 76 164,300 kronor till högst     cirka 3 122 737,425 kronor.

 

 • Bolaget följer utvecklingen i kriget Ryssland – Ukraina och fortsätter med etablerade rutiner för riskanalysarbetet. Bolagets bedömning är fortsatt att konflikten kommer att ha låg påverkan på bolagets verksamhet.

 

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Den 3 till 6 oktober genomförde Medfield Diagnostics AB (publ) en Road Show i Storbritannien. Medfield besökte ett antal potentiella kunder och key opinion leaders (KOL) inom Stroke. Resan inleddes med ett besök på Kings College Hospital i London. Vidare genomfördes ett antal möten i Glasgow, Preston och Manchester. Storbritannien är en av Medfields viktigaste marknader, där stroke är en ledande orsak till dödsfall och funktionshinder.
 • Den 10 till 12 oktober genomförde Medfield ett möte med FlexMed Technologies som är en potentiell distributör i Grekland. I samband med mötet besöktes ett flertal sjukhus och institutioner i området runt Aten.
 • Som ett led i det “Memorandum of Understanding” (MoU) som 12 september 2022 skrevs mellan Medfield Diagnostics och Flexmed, har FlexMed den 27 oktober 2022 lagt en första order på 3 system MD100 Strokefinder. Instrumenten kommer att placeras för kliniskt bruk på utvalda kliniker i Aten.

MoU omfattar också en utvärdering av den grekiska marknaden och därefter ska parterna ingå ett distributörsavtal.

Detta är bolagets första kommersiella order efter att bolaget erhöll CE-certifiering enligt MDR i juni 2022.

 

 

 

VD kommentar

 

Mot lansering

CEO Stefan Blomsterberg kommentar det senaste kvartalet

 

Under kvartalet har vi genomfört förändringar som innebär att vi ställer om – från att vara ett utvecklingsbolag till att påbörja marknadsföring och försäljning på den europeiska marknaden.

 

CE-certifikat för vår produkt MD100 Strokefinder, som vi erhöll i juni år var en stor framgång för Medfield och gör att bolaget nu inleder marknadsföring och försäljning av våra produkter på den europeiska marknaden.

 

För att möta denna framgång har vi under kvartalet ställt om organisationen – från att befinna oss i utvecklingsfas till att positionera oss för marknadslansering. Omställningen har varit intensiv och effektiv, och redan i juli påbörjades rekryteringen av nödvändiga nyckelkompetenser för lanseringen. Jonas Liljedal har rekryterats som Head of Sales & Marketing med omfattande säljerfarenheter från Medtech. Jessica Ryler har rekryterats som ny Head of QA/RA och Erik Kullgren kliver in som CFO på deltid. Därmed finns det en starkare organisatorisk infrastruktur på plats för att facilitera den kommande lanseringen och försäljningen av MD100 Strokefinder i Europa.

Ett första viktigt steg i expansionen av vårt europeiska distributörsnätverk var när vi i september ingick vi ett ”Memorandum of understanding” (MoU) med distributören FlexMed Technologies, som innebär att vi inlett förhandlingar om att FlexMed eventuellt kommer kunna verka som distributör av våra produkter i Grekland.

MD100 Strokefinder har goda möjligheter att effektivisera akut strokevård i den grekiska ö-världen och minska tiden från skada till behandling. Vi har fortsatt att stärka relationen med FlexMed under kvartalet och hade ytterligare ett möte med bolaget i oktober. Målet är nå ett distributörsavtal under hösten. Detta skulle kunna generera betydande försäljning för Medfield eftersom antalet strokefall i Grekland uppgår till ca 35 000 årligen och incidensen bedöms öka med 19 procent fram till 2035. Men också för att stora regionala skillnader på tillgången på strokeenheter gör att det finns ett uppdämt behov av en bättre och mer likvärdig strokevård i Grekland.

 

Under kvartalet ingick vi även ett MoU med Dedalus Sweden AB som bland annat arbetar med utveckling av digitala vårddatasystem. Det planerade samarbetet ska leda till väl utvecklade gränssnitt mellan MD100 Strokefinder och patientdatasystem. Datatillgänglighet är en förutsättning för snabba vårdinsatser och något som ofta lyfts fram i våra dialoger med vårdpersonal. Vi hoppas kunna öka tillgängligheten och kommer informera marknaden så snart vi har ytterligare nyheter inom ramarna för avtalet.

 

Medfield deltog i september på Ambulansledningskongressen FLISA i Piteå där strategiska kontakter etablerades som kan bana väg för nya affärsmöjligheter också i norra Sverige. Norrland som region är i stort behov av effektiva prehospitala beslutstödsmetoder som MD100 Strokefinder kan erbjuda då avstånden som ambulanssjukvården opererar inom är enorma.

 

Det kommande kvartalet har vi ett flertal planerade sälj- och marknadsaktiviteter som är centrala för arbetet med Medfields varumärke internationellt. Fokusaktiviteter i närtid är bland annat världsstrokekongressen i Singapore samt kundbesök i Norge och Holland.

 

Lanseringsfasen medför ett starkt fokus i bolaget på kundaktiviteter och produkttillgänglighet där vi ser fram emot att kunna skörda frukten av vårt hårda arbete och generera ännu större värde i bolaget med en tydlig tillväxt. Jag ser fram emot att fortsatt uppdatera er aktieägare om denna resa.

 

Göteborg den 28 oktober 2022
Stefan Blomsterberg, VD

 

Om Medfield

 

Prehospital diagnostik kan rädda liv, minimera riskerna för handikapp och därigenom minska samhällets kostnader. Medfield Diagnostics har som mål att på ett signifikant sätt bidra till att förbättra precisionen i beslutsunderlaget vid misstänkta hjärnskador.

En snabbare och tidigare diagnos av patienter möjliggör snabbare behandling, minimerar onödigt lidande och förbättrar patientens chans till tillfrisknande vilket också ger kostnadsbesparingar för vård och samhälle. För att stödja utvecklingen av effektiva vårdprocesser har Medfield Diagnostics utvecklat MD100 Strokefinder System, med primära syftet att utgöra ett kliniskt beslutsstöd i den akuta bedömningen och handläggningen av patienter med misstänkt stroke eller traumatisk hjärnskada.

MD100 Strokefinder-systemet innehåller artificiell intelligens (AI), avancerad mjukvara och mikrovågsteknologi och kan användas av sjukvårdspersonal både i och utanför sjukhusmiljön.

 

 

 

Bolagsstruktur

Medfield Diagnostics AB innehar 100 procent av kapital och röster i Medfield Asia Ltd Hongkong. För närvarande bedrivs ingen verksamhet i bolaget. Koncernredovisning har inte upprättats med hänvisning till undantagsreglerna i årsredovisningslagen 7 kap 3§.

 

Finansiell utveckling under perioden

Rörelsens intäkter

Rörelsens intäkter under första nio månaderna uppgick till 6 724 KSEK (6 400) och består av försäljning 0 KSEK (400), aktiverat arbete för egen räkning 6 085 KSEK (5 643) samt övriga rörelseintäkter inklusive förändring av lager av produkter i arbete om 639 KSEK (357).

 

Resultat

Bolagets resultat efter skatt för första nio månaderna uppgick till -5 764 KSEK (-5 668).

 

 

Likvida medel

Per den 30 september 2022 uppgick Bolagets likvida medel till 15 342 KSEK (13 870). Kassaflöde från den löpande verksamheten under första nio månaderna uppgick till -6 297 KSEK (-5 857). Totalt kassaflöde för de första nio månaderna uppgick till 5 285 KSEK (7 294) varav från nyemission och lån 17 667 KSEK (18 797).

 

Risker och osäkerhetsfaktorer

Medfield är genom sin verksamhet utsatt för risker av både rörelsekaraktär och finansiell karaktär. Inom Bolaget pågår en kontinuerlig process för att identifiera förekommande risker och för att kunna bedöma hur dessa skall hanteras.

 

I tillägg till styrelsen använder bolaget kvalificerade rådgivare inom teknik, juridik och finans för att minimera risker och negativa effekter för bolaget.

 

Marknaderna för Medfields produkter kännetecknas av långa införsäljningstider. Bolaget verkar på marknader med stor potential men med ett volatilt köpbeteende. För en fullständig redogörelse av identifierade risker samt företagets arbete med att hantera dessa, hänvisas till avsnittet ”Riskfaktorer” i Memorandum från 2022, som finns på Bolagets hemsida och som kan beställas från Bolaget.

Antalet utestående aktier

Aktiekapitalet uppgick i slutet av kvartal 3 till 3 046 573,12 SEK (2 665 751,62) fördelat på 40 620 975 aktier (35 543 355). Aktiens kvotvärde är 0,075 SEK (0,075). Aktien är noterad på Spotlight Stockmarket (www.spotlightstockmarket.com) med beteckningen MEDF. Bolaget innehar inga egna aktier.

Personaloptionsprogram

Medfield har av bolagsstämman beslutade personaloptionsprogram. Fullt nyttjade omfattade optionsprogrammen 1 061 002 aktier vilket innebar en total utspädning på maximalt 4,8%.

Redovisningsprinciper

Vid upprättande av denna delårsrapport har samma redovisningsprinciper använts som i senaste årsredovisningen med tillämpning av årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Delårsrapporten är, liksom tidigare rapporter, upprättad i enlighet med fortlevlandsprincipen.

Granskning av revisor

Delårsrapporten har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor.

Kommande finansiella rapporter

2023-02-24 Bokslutskommuniké för 2022

 

Intygande

Styrelsen och verkställande direktören intygar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av Bolagets verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som företaget står inför. Alla framåtriktade uttalanden i denna rapport baseras på Bolagets bästa bedömning vid tidpunkten för rapporten. Som alla framtidsbedömningar innehåller sådana uttalanden risker och osäkerheter, vilket kan medföra att det verkliga utfallet blir annorlunda.

 

Göteborg den 28 oktober 2022

Medfield Diagnostics AB (publ)

Styrelsen och verkställande direktören

 

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Stefan Blomsterberg, VD

Telefon: 031-160668

E-post: stefan.blomsterberg@medfielddiagnostics.com

 

 

Resultaträkning KSEK Jul-Sep 2022 Jul-Sep 2021 Jan-Sep 2022 Jan-Sep 2021 Jan-Dec 2021        
                   
Nettoomsättning 0 0 0 400 400
Förändring av lager av produkter i arbete 0 51 -14 225 237
Aktiverat arbete för egen räkning 2 212 1 785 6 085 5 643 7 602
Övriga rörelseintäkter 1 60 653 132 556
Summa 2 213 1 896 6 724 6 400 8 795        
Rörelsens kostnader
Halvfabrikat och komponenter -39 -263 -142 -1 028 -1 089
Övriga externa kostnader -1 860 -1 563 -6 152 -5 411 -7 435
Personalkostnader -2 028 -1 670 -6 190 -5 631 -7 531
Avskrivningar immateriella och materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader -1 -3 -4 -3 -3
Summa rörelsens kostnader -3 928 -3 499 -12 488 -12 073 -16 058        
Rörelseresultat -1 715 -1 603 -5 764 -5 673 -7 263        
Resultat från finansiella poster
Resultat från försäljning kortfristig placering 0 23 0 23 23
Räntekostnader 0 -17 0 -18 -18
Summa resultat från finansiella poster 0 6 0 5 5        
Resultat efter finansiella poster -1 715 -1 597 -5 764 -5 668 – 7 258
 
Periodens förlust -1 715 -1 597 -5 764 -5 668 -7 258        

 

 

Balansräkning KSEK   Not 2022-09-30 2021-09-30 2021-12-31
Tillgångar
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten 56 723 49 025 50 861
Patenter, varumärke och liknande rättigheter 2 575 2 229 2 351
59 298 51 254 53 212
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag 864 864 864
 Summa anläggningstillgångar 60 162 52 118 54 076
Omsättningstillgångar
Varulager mm
Varulager 1 683 1 684 1 697
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 0 0 0
Aktuella skattefordringar 389 389 214
Övriga kortfristiga fordringar 359 311 376
Förutbetalda kostnader och upplupnaintäkter 694 638 569
1 442 1 338 1 159
Kortfristiga placeringar

Övriga kortfristiga fordringar

0 0 0
Kassa och bank 15 342 13 870 10 057
 
Summa omsättningstillgångar 18 467 16 892 12 913
 Summa tillgångar 78 629 69 010 66 989

 

Balansräkning KSEK   Not 2022-09-30 2021-09-30 2021-12-31
 Eget kapital och skulder
Eget kapital 1
Bundet eget kapital
Aktiekapital 3 047 2 666 2 666
Reservfond 275 275 275
Fond för utvecklingsutgifter 37 789 30 092 31 928
41 111 33 033 34 869
Fritt eget kapital
Överkursfond 137 551 120 264 120 264
Balanserad förlust -97 692 -82 737 -84 573
Årets resultat -5 764 -5 668 -7 258
34 095 31 859 28 433
 Summa eget kapital 75 206 64 892 63 302
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 516 767 641
Övriga kortfristiga skulder 300 1 224 841
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 2 607 2 127 2 205
Summa kortfristiga skulder 3 423 4 118 3 687
 Summa eget kapital och skulder 78 629 69 010 66 989
 
 
 
 

 

 

 

Kassaflödesanalys   Not Jul-Sep2022 Jul-Sep2021 Jan-Sep2022 Jan-Sep2021 Jan-Dec2021  
Den löpande verksamheten
Rörelseresultat före finansiella poster -1 715 -1 603 -5 764 -5 673 -7 263
Erhållen ränta 0 0 0 0 -18
Erlagd ränta 0 -17 0 -18 0
Betald preliminärskatt -58 -58 -175 -175 0
  -1 773 -1 678 -5 939 -5 866 -7 281
Ökning/minskning övriga varulager 0 -50 14 -224 -237
Ökning/minskning kundfordringar 0 500 0 0 0
Ökning/minskning övriga kortfristiga fordringar 639 186 -109 -143 -139
Ökning/minskning leverantörsskulder -342 -1 568 -124 283 158
Ökning/minskning övriga kortfristiga rörelseskulder -609 -167 -139 93 – 213
Kassaflöde från den löpande verksamheten -2 085 -2 777 -6 297 -5 857 -7 712  
Investeringsverksamheten
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar -2 212 -1 785 -6 085 -5 643 -7 602
Investeringar i dotterbolag 0  0  0 -3  -2 
Kassaflöde från investeringsverksamheten -2 212 -1 785 -6 085 -5 646 -7 604  
Finansieringsverksamheten
Nyemission 17 667 -1 828 17 667 18 797 18 797
Lån 0 -1 000 0 0 0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 17 667 -2 828 17 667 18 797 18 797  
Periodens kassaflöde 13 370 – 7 390 5 285 7 294 3 481  
Likvida medel vid periodens början 1 972 21 260 10 057 6 576 6 576  
Likvida medel vid periodens slut 15 342 13 870 15 342 13 870 10 057
         

 

 

 

Noter

Not 1 Förändring av eget kapital

Aktie-
kapital
Reserv-fond Fond för   utvecklings-utgifter   Över-
kurs-
fond
Övrigt
fritt eget
kapital
 Summa
eget
kapital
Eget kapital 2021-12-31  2 666 275 31 928 120 264    -91 832  63 302
Nyemission    381  20 945  21 326
Emissionskostnader   -3 658   -3 658
Omföring av utvecklingskostnader  5 861     -5 861
Resultat Q1 2022     -1 504   -1 504
Resultat Q2 2022     -2 545   -2 545
Resultat Q3 2022     -1 715   -1 715
Eget kapital 2022-09-30  3 047 275 37 789 137 551   -103 457 75 206
Aktiekapitalet består av 40 620 975 aktier.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

För mer information kontakta:

Stefan Blomsterberg, CEO, Medfield Diagnostics AB, Tel:+4631160668, stefan.blomsterberg@medfielddiagnostics.com

Medfield Diagnostics har som mål att underlätta diagnostiseringen av stroke och huvudtrauma. Om man på ett tidigt stadium kan avgöra om skadan beror på en propp eller blödning kan rätt behandling sättas in betydligt tidigare än idag. Därigenom kan det elimineras mycket lidande hos drabbade patienter och det kan sparas mycket stora vård- och rehabiliteringskostnader för samhället.